Sadduceeën

Uit Christipedia

De Sadduceeën waren een godsdienstig-politieke partij in het Jodendom rond het begin van onze jaartelling, dus ten tijde van de Heer Jezus en de apostelen. Zij geloofden niet aan de opstanding der doden noch aan het bestaan van engelen en geesten.

Hogere stand. Over deze groepering is veel minder bekend dan van de Farizeeën. De Sadduceeën waren rijke, ontwikkelde en voorname Joden. Zij hadden veel waardering voor de Griekse beschaving. Ze kwamen meer uit hogere standen dan de farizeeën. 

Priesters. De meeste Sadduceeën werden onder de priesters gevonden (Hnd 4:1; 5:17).
Hnd 5:17 De hogepriester nu stond op en allen die bij hem waren, dat is de sekte van de sadduceeen, en zij werden vervuld met jaloersheid; (TELOS)
Sadduceeër. Schilderij van James Tissot.

Leer

Alleen de Wet. De boeken van Mozes waren hun enige autoriteit. In tegenstelling tot de Farizeeën verwierpen zij de ‘overlevering van de ouden’ en wilden alleen de wet houden. 

Zij benadrukten dat de mens vrij is om te kiezen tussen goed en kwaad en waren daarom strenge rechters.

Geen opstanding, engelen, geesten. Zij geloofden niet aan een toekomstige opstanding van doden en ontkenden het bestaan van engelen en geesten. Deze leringen beschouwden zij als latere nieuwlichterij.

Zij ontkenden dat er een opstanding van doden zal plaatsvinden.
Mt 22:23 Op die dag kwamen er sadduceeën naar Hem toe, die zeggen dat er geen opstanding is; (TELOS)
Hnd 23:8 Want sadduceeën zeggen dat er geen opstanding is,… (TELOS)
Zij geloofden evenmin aan engelen of geesten.
Hnd 23:8 Want sadduceeën zeggen dat er geen opstanding is, en geen engel of geest;… (TELOS)
De Farizeeën geloofden daarentegen wel aan opstanding, engelen of geesten.
Hnd 23:8 Want sadduceeën zeggen dat er geen opstanding is, en geen engel of geest; farizeeën echter belijden beide. Hnd 23:9 Er ontstond nu een groot geschreeuw, en sommigen van de schriftgeleerden van het deel der farizeeen stonden op, redeneerden heftig en zeiden: Wij vinden geen enkel kwaad in deze man; en als een geest tot hem gesproken heeft, of een engel… (TELOS)

Joodse raad

De Sadduceeën maakten een groot deel van de Joodse Raad (Sanhedrin) uit, de hoogste Joodse gezagsinstantie.
Hnd 23:6 Daar nu Paulus wist dat het ene deel uit sadduceeën en het andere uit farizeeen bestond, riep hij in de Raad: Mannen broeders, ik ben een farizeeer, een zoon van farizeeen; over de hoop en de opstanding van de doden sta ik terecht. Hnd 23:7 Toen hij nu dit had gesproken, ontstond er strijd tussen de farizeeen en sadduceeen en de menigte werd verdeeld. (TELOS)

Bronnen

Onder meer:

Telos-vertaling: Joodse partijen.