Satan de gezalfde cherub?

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Satan de gevallen cherub?

Allereerst komt alle eer toe aan God de Vader, en zijn Zoon die ons onderwijst door de Heilige Geest.

Het volgende zal uw kennis vergroten, wat de echte identiteit is van Satan, en hoe uitzonderlijk hoog zijn positie was in de hemel.

Ezechiël beschrijft de volledige levensloop van satan.

Maar wie hij eigenlijk is wordt niet verteld door Jehovah's Getuigen, en dit heeft een reden.

Lees aub verder, en je zult bemerken, dat Jehovah's getuigen telkens Jezus verlagen, en ook niet vertellen wie Jezus eigenlijk is.

Voor alle duidelijkheid Jezus is niet de Vader, beide zijn totaal één. De Vader is de enige ware God, en uiteraard is zijn zoon ook God

Jezus is God.

Gods Zoon straalt van Gods heerlijkheid en uit alles wat Hij is en doet, blijkt dat Hij in wezen God is. Hij beheerst alles met zijn machtig woord. Door voor ons te sterven, heeft Hij ons gereinigd en al onze zonden uitgewist. Daarna is Hij gaan zitten aan de rechterhand van de Almachtige God in de hemel. Zo is Hij groter en belangrijker geworden dan de engelen, wat ook blijkt uit de prachtige naam die zijn Vader Hem heeft gegeven: Zoon van God. Want God heeft nooit tegen een van de engelen gezegd: ‘Jij bent mijn Zoon, Ik heb Je vandaag het leven gegeven.’ Een andere keer zei Hij: ‘Ik zal zijn Vader zijn en Hij mijn Zoon.’

Hebreeën 1:3‭-‬5 HTB

Want een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons gegeven en de heerschappij zal op zijn schouders rusten. Dit zullen zijn koninklijke titels zijn: Wonderbare Raadgever, Machtige God, Eeuwige Vader, Vredevorst.  Aan zijn vredevolle bewind zal nooit een einde komen. Vanaf de troon van zijn vader David zal Hij rechtvaardig regeren. Hij zal alle volken van de wereld rechtvaardigheid en vrede brengen. En dit alles zal gebeuren omdat de brandende liefde van de Here van de hemelse legers zich heeft voorgenomen dit te doen!

Jesaja 9:5‭-‬6

De levensloop van satan staat opgetekend in Ezechiël 28:13‭-‬19

Deze tekst maakt iets duidelijk


U was in Eden, de tuin van God (satan was in de tuin van eden, in de gedaante van een slang), uw kleding was bezaaid met waardevolle stenen: robijn, topaas, jaspis, kristal, onyx, turkoois, saffier, hematiet en smaragd, alle in prachtige zettingen van zuiver goud. Op de dag dat u werd geschapen, werden ze al voor u klaargelegd. Ik (god) benoemde u tot de gezalfde, beschermende cherub.

(satan, is een gezalfde beschermende cherub geweest, waarom vertellen Jehovah's getuigen dit niet, wel zij maken van Jezus een aartsengel, dus is satan door hun weergave veel machtiger, dan Jezus, dit is nogmaals een bewijs dat de kracht achter Jehovah's getuigen Satan is!

Nee, Jezus is God en staat ver boven de gezalfde cherub.

Begrijp je hoe groot de leugen is dat de getuigen vertellen.

joh8:44

‭De duivel is jullie vader en jullie doen dezelfde dingen als jullie vader. Hij is altijd een moordenaar geweest. Hij kan niets goeds doen, want er is helemaal geen waarheid in hem. Hij is een leugenaar en kan niets anders dan liegen. Hij is de bron van alle leugens.‭

Wat is een cherub?

Dit is een soort engel, cherubs dragen de troon van God 2kon 19:15.

Cherubs staan direct onder Gods troon, en zijn zeer groot in rangorde bewaakten de hof van Eden, waren afgebeeld boven de ark, en op versieringen in de tempel, de gordijnen.


Andere vertalingen geven in Ezechiël  het als volgt weer: Gij waart een beschuttende of letterlijk de bedekkende cherub met uitgespreide vleugels; Ik had u een plaats gegeven: gij waart op de heilige berg der goden, wandelend te midden van vlammende stenen.  


U had toegang tot de heilige berg van God.

De heilige berg is de plaats waar God woont, op aarde was dit de berg Sion, waarop de tempel stond. Alles is een beeld van de hemelse dingen.

Net als mensen worden cherubs goden genoemd.

Satan was de beschermende cherub over de andere cherubs.

Hij was boven de andere. Vandaar dat de bijbel hem een god noemt.

Die andere zijn de vier cherubs  van Ezechiël 1:5. Dat blijkt uit hoofdstuk 10:1, 4. 'levende (wezens), of dieren genoemd'. Het zijn wonderlijke wezens: elk had vier aangezichten, ook vier vleugels. Hun voeten glinsterden als de kleur van glad koper, vers 7.

Hun aangezichten hadden de gelijkenis van dat van een mens, van een leeuw, van een os en van een arend. Zie ook 10:14. Het zijn dezelfde als de vier dieren van Openbaring 4:6, 7. Hier worden ze gezien met zes vleugels, vers 8. Ze riepen steeds: "Heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige, Die was en Die is en Die komen zal." Dit vereenzelvigt hen naar ons inzicht met de serafs van Jesaja 6, de brandenden. Eén der serafs vloog tot Jesaja en had een gloeiende kool in zijn hand. In Ezechiël lezen we ook dat er vuur bij hen is (10:6, 7). Hieruit blijkt dat we ze wel voor identiek kunnen houden.

De cherubs zijn de troondragers Gods, satan, was de bedekkende cherub

Met andere woorden Na God de Vader en de Zoon, had hij de grootste macht.

Nu komt ook duidelijker waarom Satan niet direct is vernietigd,

Er stonden veel onderdanige engelen onder hem, en de vraag is wat zouden zij doen?

God blijven dienen of zich aansluiten bij Satan die een God wilde zijn.


Boven de hoofden der wezens(cherubs) was wat geleek op een uitspansel als ontzagwekkend ijskristal, uitgespreid boven over hun hoofden.

Ezechiël 1:22 NBG51

Wat is er boven dit uitspansel.

Boven het uitspansel boven hun hoofden was wat er uitzag als lazuursteen, dat de vorm had van een troon; en daar bovenop hetgeen een troon geleek, een gedaante, die er uitzag als een mens.(God)

Ezechiël 1:26 NBG51

En ik zag en zie, op het uitspansel boven het hoofd der cherubs was iets als lazuursteen, gelijkend op de vorm van een troon, die zich daarboven vertoonde.

Ezechiël 10:1 NBG51

Om nu in het beeld te blijven. Hij overdekte de troondragers en stond nog hoger dan de cherubs. Echter hij was dienaar, hij zat niet op de troon.

Maar hij wilde als God zijn, en geen dienaar en werd trots.

uw kleding was bezaaid met waardevolle stenen: robijn, topaas, jaspis, kristal, onyx, turkoois, saffier, hematiet en smaragd, alle in prachtige zettingen van zuiver goud.

Deze overdekkende cherub was gezalfd, hij bekleedde een bepaald ambt, hij stond tussen God en de rest van de schepping, de edelgesteenten waarmee hij bekleed was, doet denken aan de hogepriester die een kleed aanhad waarop 12 edelgestenten zaten.

God heeft satan volmaakt geschapen, en had een zeer mooi gestalte . Hij was onberispelijk in zijn wegen van de dag dat hij geschapen werd, vers 15.

Zijn hart verhief zich in trots over zijn schoonheid.

Zijn wijsheid werd bedorven vanwege zijn luister, vers 17. Hij werd hoogmoedig (vgl. 1 Tim. 3:6) en wilde aan God gelijk worden, zoals we uit Jesaja 14:14 leren. Toen kwam er ongerechtigheid in hem en begon hij te zondigen, vers 15 en 16.

U liep tussen de vlammende stenen. U was volmaakt in alles wat u deed, vanaf de dag dat u werd geschapen tot op het moment dat het kwaad in u werd aangetroffen.

Door uw wereldwijde handel werd u steeds meer besmet door onrechtvaardigheid en zondigde u. De woorden "door uw wereldwijde handel" kunnen verwarrend werken.  Het Hebreeuwse woord heeft twee betekenissen: koophandel en lastering. Het laatste betekent dan: 'als een koopman overal met laster te koop lopen'. Hierin vindt de naam duivel: 'lasteraar', zijn oorsprong. Het gevolg is geweest dat deze laster, zeker omtrent God, bij anderen wortel heeft geschoten en er andere wezens meegetrokken zijn. Zij zijn de lasteraar gevolgd. Dat maakte hem nog hoogmoediger. Nu hij trawanten kreeg, wilde hij gaarne van zijn macht gebruik maken en de baas over hen blijven en begon hij hen te onderdrukken: geweld is onderdrukking, knevelarij gepaard gaande met wreedheid, valsheid, enz.

Satans hoogmoed had uitwerking op anderen. Dit weerkaatste op hem en zo ontstond in zijn binnenste de gedachte aan geweld. We kunnen vers 16 dus ook zo lezen: "Door de veelheid van uw lastering is uw binnenste met geweld vervuld en gij hebt gezondigd".

Daarom verjoeg Ik u van de berg van God. Ik verbande u, beschermende cherub, en tussen de vlammende stenen was niet langer plaats voor u. Uw hart was vol trots wegens al uw schoonheid, u misbruikte uw wijsheid ter wille van uw machtspositie.

Uiteraard verloor toen satan zijn machtspositie in de hemel,

De namen van satan

Lucifer, wat “morgenster” betekent (Jesaja 14:12)

De aanvoerder van de demonen (Matteüs 12:24)

De god van deze wereld (2 Korintiërs 4:4)

De duivel (Matteüs 4:1)

De heerser over het machtsgebied van de lucht (Efeziërs 2:2)

Een brullende leeuw (1 Petrus 5:8)

Een slang (Genesis 3:1)

De grote draak (Openbaring 12:9; 20:2)

Gods tegenstander (Job 1)

De verzoeker (Matteüs 4:3)

Een cherub met uitgespreide vleugels (Ezechiël 28:14)Beëlzebul (Matteüs 12:24)

Belial (2 Korintiërs 6:15)

De boze (Matteüs 13:19)

De engel van de afgrond openbaring 9:1

De volgende teksten moeten nog in vervulling gaan, maar zijn in de voltooide tijd geschreven, om aan te duiden dat dit zo zeker is alsof het al gebeurt is.

Daarom heb Ik u op de aarde neergeworpen en u hulpeloos blootgesteld aan de minachtende blikken van koningen. Jezus zei hierover het volgende Hij antwoordde: ‘Ik zag Satan als een bliksemschicht uit de hemel vallen.

Lucas 10:18

Uit winstbejag ontwijdde u uw heiligheid, daarom liet Ik vuur opvlammen uit uw eigen daden.

Hoe komt hij aan zijn einde.

Dat vuur verbrandde u tot as op aarde voor de ogen van allen die naar u keken. Alle volken die u kennen, zijn met stomheid geslagen door uw lot, u bent een afschrikwekkend voorbeeld. U bent voor altijd vernietigd.” ’

Ezechiël 28:13‭-‬19 HTB

Wat er verder staat in vers 17, 18 en 19 is toekomstig. Satan is nog niet op de aarde geworpen, dat gebeurt eerst in Openbaring 12:9, als Michaël tegen hem strijdt. Hij is nog niet tot een schouwspel voor koningen gemaakt. Dat gebeurt bij het begin van de 1000 jaren als hij in de afgrond gaat. Hij is nog niet tot as op de aarde gemaakt, vers 18.

Niemand onder de volken is nog over hem ontzet, vers 19. Hij is er nog steeds, zodat nu nog niet geldt: "Verdwenen zijt gij – voor altijd". Dit alles is dus ook nu nog profetie. In Ezechiël 28:11-19 vinden we veel van satans levensloop. Hij werd volkomen geschapen, maar verviel tot hoogmoed. Dit stak anderen ook aan. Dit maakte hem weer tot geweldenaar en groter zondaar. Zijn lot is om eenmaal verworpen, ja zelfs verbrand te worden en tot een smaad en ontzetting te worden voor de volken.

We kunnen er nog wat aan toevoegen. Satan komt niet alleen in de vuurpoel, maar wordt door een inwendig vuur verteerd: "Vuur deed Ik oplaaien uit uw midden (beter: uit uw binnenste) – dat verteerde u" (vs. 18). Ook hier weer de voltooide tijd vanwege de zekerheid en het reeds nu ingegaan zijnde oordeel: dat van de inwendige gloed die hem verteert.

Waarom wordt hij koning van tyrus genoemd?

Satan heet in Jesaja 14 de 'koning van Babel'. Dit zijn geen beperkingen van zijn koningschap, maar tonen de uitgebreidheid aan. Hij is de werkelijke koning. De aardse koningen zijn vorsten die onder hem staan. Hij beheerst ze en door hen leidt hij de volken. Dat de Bijbel hem hier koning van Tyrus noemt en in Jesaja 14 koning van Babel, bewijst dat hij de wereld die hij aan Jezus kon geven stevig in handen heeft.

De engel Gabriël moest vechten tegen de vorst van Perzië

Maar onderweg werd ik eenentwintig dagen lang opgehouden door de machtige boze geest die heerst over het rijk van de Perzen. Toen kwam Michaël, een van de hoogste bevelhebbers van het hemelse leger, mij te hulp. Daardoor was ik in staat door deze blokkade heen te breken.

Daniël 10:13 HTB

Wie die vorst is weten we niet maar het is de mogelijkheid dat het satan was, Michaël moet Gabriël te hulp komen.

De stad Tyrus  vermeerde haar rijkdom  door haar buren uit te buiten. Schrijvers uit de oudheid noemden Tyrus een stad die vol zat met gewetenloze handelslieden. Tyrus was een centrum van afgoderij en seksuele bandeloosheid. De Bijbelse profeten wezen Tyrus terecht voor de trots die zij had over haar grote rijkdom en strategische positie, net als Babylon.

Een Tyrus is een passend symbool voor satan.

Net als Satan was de menselijke koning van Tyrus zelfingenomen. In plaats van Gods gezag te erkennen, beschouwde de koning van Tyrus de rijkdommen van Tyrus als de verdienste van zijn eigen wijsheid en kracht. Hij was niet tevreden met zijn extravagante positie en wilde nog méér en meer, waardoor Tyrus misbruik maakte van andere landen en zichzelf verrijkte ten koste van anderen. Hij dacht dt hij God was.

‘Mensenzoon, vertel de heerser van Tyrus dat de Oppermachtige Here zegt: “U bent zo trots, dat u denkt dat u God bent. U denkt: op de troon van een god zit ik hier op dit eiland, omringd door de zeeën. Maar u bent slechts een mens, geen god, ook al zegt u dat u zo wijs bent als God. Maar u denkt dat u wijzer bent dan Daniël, dat er geen geheimen voor u bestaan.

Ezechiël 28:2‭-‬3 HTB

Maar net zoals Satans trots leidde tot zijn val en uiteindelijk zal leiden tot zijn eeuwige vernietiging, zo zou ook de stad Tyrus haar rijkdom, macht en status verliezen. Ezechiëls profetie over de totale verwoesting van Tyrus werd gedeeltelijk vervuld door Nebukadnessar (Ezechiël 29:17-21) en uiteindelijk door Alexander de Grote.

Let op mensen satan zit op plaatsen waar je het niet verwacht!

De ‘mens van zeer grote zonde’ zal komen en optreden als Satan zelf, vol duivelse list en kracht. Hij zal iedereen een rad voor ogen draaien, door allerlei opzienbarende, bedrieglijke wonderen te doen.

2 Thessalonicenzen 2:9 HTB

Satan draait een rad voor de mensen hun ogen, voor iedereen. Het rad bedwelmt mensen, ze worden in slaap gewiegd, of erdoor gehersenspoeld.

Maar door de Bijbel en de Heilige Geest kunnen we door dat rad heen kijken.

Hetgeen wij zien is niet de werkelijkheid, ik bedoel dit, wat wij weten over de geschiedenis en het heden van de regeringen is niet altijd de werkelijkheid.

Achter hetgeen we zien is Satan's wereld die de touwtjes in handen heeft


Ze hebben dezelfde gezindheid als satan, ze zaaien verderf, verdeeldheid, belust op sex, hebben het geld. Ze lenen geld aan regeringen waardoor die in hun macht staan.

Kijk gewone mensen zijn zich van helemaal niets bewust, sommige geloven niet in God, anderen worden een rad voor ogen gehouden door religie. Degenen die weten wat er werkelijk afspeeld zijn een selecte groep, satanisten, die bijzondere grote invloed hebben op religie, sommige religies zijn door hun opgericht, zoals Jehovah's getuigen, mormonen, en vele sekten.

Wanneer satan door een van de aartsengelen op aarde zal worden geworpen begint op aarde een groot wee.

Satan is de engel van de afgrond, hij krijgt de sleutel van de bodemloze put, waar de engelen in Noachs tijd zijn opgesloten, zij zullen losgelaten worden.

Een grote verdrukking zal losbarsten.

Een ding weten we zeker, geen enkel schaap van Jezus zal verloren gaan, satan en zijn aanhangers zullen uiteindelijk vernietigd worden.

Maar wordt niet bang

Vrienden, u komt uit God voort en hebt zijn tegenstanders overwonnen, want Hij die in u woont, is machtiger dan hij die de wereld beheerst.

1 Johannes 4:4 HTB