Satanisme

Uit Christipedia

'Satanisme' heeft volgens het woordenboek van Van Dale (1961) drie betekenissen:

  1. dienst, aanbidding van Satan
  2. duivelse boosheid
  3. (in de literatuur) het cultiveren van opzettelijke goddeloosheid

Theïstisch satanisme

Hoge straffen voor leden satanische sekte

Een rechtbank in Brazilie heeft in een geruchtmakende zaak twee mannen veroordeeld tot 57 en 35 jaar cel. De twee maakten deel uit van een sekte die in een afgelegen plaats in de Amazone jongens ontvoerden, zwaar verminkten en in sommigen gevallen ook vermoordden. Het ging waarschijnlijk in totaal om 19 jongens, van wie een aantal wist te ontsnappen. De gruwelijke misdaden kwamen al tien jaar geleden aan het licht, maar door gebrekkig politie-onderzoek en intimidatie van getuigen duurde het lang voordat het daadwerkelijk tot een rechtszaak kwam. De slachtoffers waren over het algemeen arme jongens, die eenvoudig werk deden als schoenpoetsen of fruitplukken. Bij sommigen werden de geslachtsdelen afgehakt, vermoedelijk waren die nodig voor magische rituelen. De komende dagen staan nog drie andere verdachten terecht.

Bron: Radio Nederland Wereldomroep, 30 aug. 2003

Sommige satanisten vereren Satan als een god (theïstisch satanisme, Grieks 'theos' = god). Ze geloven ze dat de satan werkelijk bestaat als een persoonlijk wezen. Zij organiseren zich en ontmoeten elkaar in satanistische tempels en eisen absolute gehoorzaamheid van de bezoekers. Vele professionele satanisten zijn betrokken bij drugshandel, kindermisbruik en prostitutie.

Een gewezen zwarte heks en vereerster van Satan is Doreen Irvine, zie haar verhaal (Keerpunt.net). Zij werd gekroond als “koningin van de zwarte heksen” in heel Europa, voordat ze tot Christus kwam. Ze verklaart in haar getuigenis dat satanisten er niet aan twijfelen dat satan echt bestaat. Volgens haar verscheen satan vele malen en in vele vormen in de Satanistische tempel. Zie haar boek From Witchcraft to Christ.

Symbolisch satanisme

Andere satanisten geloven niet aan het bestaan van een persoonlijk wezen Satan; de figuur Satan is voor hen een symbool voor bepaalde waarden die ze omhelzen, waarden als ik-gerichtheid en onafhankelijkheid. Deze richting heet symbolisch satanisme.

De bekendste vorm van symbolisch satanisme is LaVeyaans satanisme, dat gebaseerd is op Anton LaVey's Satanic Bible en andere geschriften. LaVey stichtte in 1966 in San Francisco de Eerste Kerk van Satan. LaVey sympathiseerde openlijk met Satan. Zijn volgelingen doen dat ook en roepen elkaar ‘heil Satan’ toe. La Vey’s variant van het satanisme gelooft echter niet aan satan als bestaand wezen noch aan God als een bestaand persoonlijk wezen.

Tot de symbolisch satanisten kunnen ook gerekend worden vooral jonge blanke mannen / jongens die verbitterd zijn ten opzichte van religie en gezag en openlijk hun belangstelling voor het satanisme belijden met de bedoeling om anderen te shockeren. Velen zijn lid van een rock band of Gothic groep zoals Marilyn Manson en Cradle of Filth. Sommigen verzamelen een groep om zich heen. Een voorbeeld is de tienerbende The Trenchcoat Mafia, die slachtoffers onder de tieners van hun school maakte. De meeste in deze categorie van symbolisch satanisten zijn echter niet in groepsverband verenigd.

Gevaarlijk

Het valt te betreuren dat niet alleen sommige engelen willens en wetens de kant van de Satan hebben gekozen, maar ook sommige mensen bewust dwepen met de Satan of met door de Satan verpersoonlijkte eigenschappen. De Satan is een mensenmoordenaar, die uiteindelijk de persoonlijkheid van mensen vernietigt en hen tot slaven van het verderf maakt. Wie de kant van Satan kiest, haat zijn eigen ziel en verkiest zijn eigen ondergang.
2Ti 2:26 ... de strik van de duivel door wie zij gevangen zijn, om zijn wil te doen.  
Bezetenen, die door een onreine geest in bezit zijn genomen, kunnen illustreren waartoe satanisme uiteindelijk kan leiden: dood, zelfpijniging, radeloosheid. Gelukkig kan de Heer Jezus verlossen uit de macht van de duisternis. Zie de volgende geschiedenis:
Mr 5:1 En zij kwamen aan de overkant van de zee in het land van de Gerasenen. Mr 5:2 En toen Hij uit het schip was gegaan, kwam Hem terstond uit de graven een mens tegemoet met een onreine geest, Mr 5:3 die zijn woning in de graven had; en zelfs niet met een keten kon ook maar iemand hem meer binden; Mr 5:4 want dikwijls was hij met voetboeien en ketenen gebonden geweest, en de ketenen waren door hem stuk getrokken en de boeien verbrijzeld, en niemand was in staat hem te bedwingen. Mr 5:5 En hij was altijd, nacht en dag, in de graven en op de bergen en schreeuwde en sloeg zichzelf met stenen. Mr 5:6 En toen hij Jezus uit de verte zag, liep hij toe en huldigde Hem; Mr 5:7 en hij schreeuwde met luider stem de woorden: Wat heb ik met U te maken, Jezus, Zoon van God de Allerhoogste? Ik bezweer U bij God, pijnig mij niet! Mr 5:8 Want Hij had tot hem gezegd: Onreine geest, ga uit van deze mens! Mr 5:9 En Hij vroeg hem: Wat is je naam? Mr 5:10 En hij zei tot Hem: Legioen is mijn naam, want wij zijn velen. En hij smeekte Hem dringend dat Hij hen niet buiten het land zou zenden. Mr 5:11 Nu was daar bij de berg een grote kudde varkens aan het weiden. Mr 5:12 En zij smeekten Hem aldus: Zend ons in de varkens, opdat wij daarin gaan. Mr 5:13 En Jezus liet het hun toe. En de onreine geesten gingen uit de man en gingen in de varkens; en de kudde stortte zich van de steilte in de zee, ongeveer tweeduizend, en zij verdronken in de zee. Mr 5:14 En zij die ze weidden, vluchtten en berichtten het in de stad en op de velden. En zij kwamen zien wat er was gebeurd. Mr 5:15 En zij kwamen tot Jezus en zagen de bezetene zitten, gekleed en goed bij zijn verstand, hem die het legioen had gehad, en zij werden bevreesd. Mr 5:16 En zij die het hadden gezien, vertelden hun hoe het met de bezetene was gebeurd, en over de varkens. Mr 5:17 En zij begonnen Hem te smeken uit hun gebied weg te gaan. Mr 5:18 En toen Hij in het schip ging, smeekte Hem degene die bezeten was geweest, bij Hem te mogen zijn. Mr 5:19 En Hij stond het hem niet toe, maar zei tot hem: Ga naar uw huis tot de uwen, en bericht hun alles wat de Heer aan u heeft gedaan, en hoe Hij Zich over u heeft erbarmd. (TELOS)

Verwijzingen

Artikel van Wikipedia: Satanisme

Getuigenis van ex-sataniste Laura: verhaal (Keerpunt.net)