Sekte

Uit Christipedia

Een sekte is een groep mensen, meestal op godsdienstig terrein, die uit een grotere groep is ontstaan en door hun leer of praktijk een afwijkende minderheid vormen en op gespannen voet verkeren met de hoofdstroming waaruit zij zijn voortgekomen.

De grondbetekenis van het woord 'sekte' is 'keuze'. Een sekte is een partij of school die op grond van een (meest eigenwillige) mening een keuze heeft gemaakt, van die keuze een hoofdzaak maakt en zich daarmee grondt op een éénzijdige leer.[1]

Het woord “sekte” heeft een negatieve bijklank en wordt daarom in afkeurende zin gebezigd, niet door de leden van de sekte, maar door haar tegenstanders. Een bekende sekte in de christenheid vormen de Jehovah’s Getuigen.  

Een sekte ontstaat vaak door het optreden van een bezielend leider. Sekten worden "de onbetaalde rekening van de kerk" genoemd, omdat zij vaak ontstaan waar een gebrek of tekortkoming is, waarin de sekte dan voorziet.

Sekten zijn het werk van het vlees, de zondige menselijke natuur:
Ga 5:19 Nu is het duidelijk wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, Ga 5:20 afgodendienst, toverij, vijandschappen, twist, jaloersheid, toorn, partijzucht, tweedracht, sekten, Ga 5:21 afgunst, moorden, dronkenschappen, zwelgpartijen en dergelijke; waarvan ik u tevoren zeg, zoals ik ook tevoren heb gezegd, dat wie zulke dingen bedrijven, Gods koninkrijk niet zullen beërven. (TELOS)
De ongelovige Joden noemden de christenen aanvankelijk een sekte. De christenen stonden onder hen bekend als ‘de sekte der Nazoreeërs’. De apostel Paulus werd door zijn Joodse tegenstanders een sekteleider genoemd. 
Hnd 24:5 Want het is ons gebleken, dat deze man een pest is en een verwekker van oproeren onder alle Joden over het hele aardrijk en een aanvoerder van de sekte der Nazoreeërs, (TELOS)
Paulus zelf had deze 'sekte' eertijds vervolgd, maar hij noemde het christendom na zijn bekering ‘de Weg’. 
Hnd 24:14 Dit echter beken ik u, dat ik naar de Weg die zij een sekte noemen, zo de God van de vaderen dien, terwijl ik alles geloof wat volgens de wet is en in de profeten geschreven staat (TELOS)
De voornaamsten der Joden in Rome noemden het christendom eveneens een sekte.
Hnd 28:22 Wij achten het echter juist van u te horen wat uw denkbeelden zijn; want wat deze sekte betreft, ons is bekend dat zij overal wordt tegengesproken. (TELOS)
Binnen een plaatselijke christengemeente kunnen sekten ontstaan. Dat gebeurde na Paulus' vertrek in de gemeente te Korinthe.
1Co 11:17 Nu ik dit beveel, prijs ik u niet, omdat u niet ten goede, maar ten kwade samenkomt. 1Co 11:18 Want ten eerste hoor ik, dat er, wanneer u als gemeente samenkomt, scheuringen onder u zijn, en ten dele geloof ik het. 1Co 11:19 Want er moeten ook sekten onder u zijn, opdat ook de beproefden onder u openbaar worden. (TELOS)
Sekteleider en prediker Lou de Palingboer (Louwrens Voorthuijzen)
De apostel Petrus waarschuwde tegen valse leraars die verderfelijke sekten zouden invoeren.
2Pe 2:1 Er waren echter ook valse profeten onder het volk, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die verderfelijke sekten heimelijk zullen invoeren en de Meester die hen gekocht heeft, zullen verloochenen en een spoedig verderf over zichzelf brengen. 2Pe 2:2 En velen zullen hun losbandigheden navolgen, en om hen zal de weg van de waarheid gelasterd worden. (TELOS)
Het volgende nieuwsbericht beschrijft een geval van een sekteleider:
In Argentinie is de voortvluchtige sekteleider Paul Schafer opgepakt. De Duitser Schafer was een van de meestgezochte personen in Chili. Hij wordt beschuldigd van seksueel misbruik van zeker 26 Chileense kinderen. Verder zou de Duitser hebben samengespannen met het regime van oud-dictator Augusto Pinochet bij de marteling van tegenstanders van het bewind. Schafer vertrok ruim veertig jaar geleden met een aantal Duitse families naar Chili om daar een kolonie te stichten. De gemeenschap, Colonia Dignidad, kreeg al snel trekjes van een sekte. De bewoners waren onderworpen aan een spartaans regime en zagen Schafer, die ook een naziverleden heeft, als een god die ze blindelings volgden. De hoogbejaarde Schafer, wiens feitelijke leeftijd onbekend is, werd opgepakt in een dorp op zo'n veertig kilometer van Buenos Aires. Naast Chili had ook Duitsland een internationaal arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. 

(Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht van 10 maart 2005)

Voetnoot

  1. Het Nieuwe Testament; herziene Voorhoeve-uitgave (Vaassen: uitgeverij H. Medema, 1982), voetnoot bij 1 Kor. 11:19.