Sesbazar

Uit Christipedia

Sesbazar was een Perzische stadhouder te Juda in het land van Israël. Mogelijk werd hij opgevolgd door Zerubbabel of is met deze te vereenzelvigen.

De naam wordt ook gespeld Sesbazzar, Sesbassar, Sjesbassar, Sjeesjbatsar, Sheshbazzar (King James vertaling). De naam, van vreemde herkomst, betekent ‘vuuraanbidder’[1], en wordt 4x in de Bijbel genoemd, in het boek Ezra. De Strongnummers zijn en 08339 en 08340 (Aramees).

Hij wordt ‘de vorst van Juda’ genoemd, Ezra 1:8.
Ezr 1:7 Ook liet koning Kores de voorwerpen van het huis van de HEERE halen, die Nebukadnezar uit Jeruzalem had gehaald en in het huis van zijn goden had geplaatst. Ezr 1:8 Kores, de koning van Perzië, liet ze halen door de dienst van Mithredath, de schatbewaarder, en die telde ze [en droeg ze over] aan Sesbazar, de vorst van Juda. (HSV)
‘Vorst’ is de vertaling van het Hebreeuwse ‘nasi’, ook vertaald als ‘overste’ (Ex. 35:27; Num. 2:3; 1 Kron. 2:10; 5:6). Hij is het stamhoofd of de vertegenwoordiger van een stam. Sesbazar was door koning Kores tot landvoogd (stadhouder) aangesteld, Ezr. 5:14. Hij moest ervoor zorgen dat het huis van God herbouwd zou worden en de heilige voorwerpen daarin teruggeplaatst werden.
Ezr 5:14 Zelfs de voorwerpen uit het huis van God, die van goud en zilver waren, die Nebukadnezar uit de tempel in Jeruzalem had weggehaald en deze naar de tempel van Babel had gebracht, heeft koning Kores uit de tempel van Babel weggehaald en gegeven aan [een man] wiens naam Sesbazar was, die hij tot landvoogd had aangesteld. Ezr 5:15 En hij zei tegen hem: Neem deze voorwerpen mee en ga ze terugzetten in de tempel in Jeruzalem. En laat het huis van God herbouwd worden op zijn [oorspronkelijke] plaats. (HSV)
Sesbazar bracht de hem toevertrouwde heilige voorwerpen mee naar Jeruzalem.
Ezr 1:11 Het totaal van de voorwerpen van goud en zilver: vijfduizend vierhonderd. Sesbazar bracht dit alles mee, toen de ballingen van Babel naar Jeruzalem gebracht werden. (HSV)
Sesbazar legde in Jeruzalem de fundamenten van de tempel van God.
Ezr 5:16 Toen kwam deze Sesbazar en legde de fundamenten van het huis van God in Jeruzalem. Van toen af tot nu toe is [eraan] gebouwd, maar het is [nog] niet voltooid. (HSV)

Dezelfde als Zerubbabel?

Gewoonlijk wordt Sesbazar vereenzelvigd met Zerubbabel. ‘Sesbazar’ zou dan diens Babylonische naam of bijnaam zijn. In het register van de teruggekeerden wordt Zerubbabel wel, maar Sesbazar niet genoemd.
Ezr 2:1 Dit zijn de bewoners van het gewest die optrokken uit de gevangenschap van de ballingen die Nebukadnezar, de koning van Babel, in ballingschap had gevoerd naar Babel, en die terugkeerden naar Jeruzalem en naar Juda, ieder naar zijn [eigen] stad, Ezr 2:2 die [mee] kwamen met Zerubbabel, Jesua, Nehemia, Seraja, Reëlaja, Mordechai, Bilsan, Mispar, Bigvai, Rehum [en] Baëna. [Dit] is het aantal mannen van het volk Israël: (HSV)
Zerubbabel en Sesbazar worden beiden ‘landvoogd van Juda’ geheten (Hag. 1:1 resp. Ezr. 5:14). Het Hebreeuwse of Aramese woord vertaald door ‘landvoogd’ of ‘stadhouder’ is pechah. Anderen onderscheiden Sesbazar van Zerubbabel, om reden dat beiden in Ezra (bijv. Ezra 5:2 en 14) en ook in het apocriefe boek 3 Ezra afzonderlijk genoemd en dus duidelijk van elkaar onderscheiden worden[2]. In 3 Ezra hoofdstuk 6 is sprake van de ondervoogd 'Sabanasser', die de fundamenten van de tempel legde, wat Sesbazar deed volgens Ezr. 5:16.
3 Ezra 6:18 En de heilige gouden en zilveren vaten, die Nabuchodonosor weggevoerd had uit het huis Gods dat te Jeruzalem was, en die hij in zijn tempel gezet had, deze nam Cyrus de koning weder uit de tempel die te Babylon is, en werden overgegeven aan Zerubabel, en Sabanasser de ondervoogd. 3 Ezra 6:20 Toen nu Sabanasser daar gekomen was, legde hij de fundamenten van het huis des Heren te Jeruzalem, en van die tijd af tot nu toe werd het gebouwd, en heeft nog zijn voltooiing niet gekregen. (SV)
Mogelijk heeft Sesbazar de leiding in godsdienstige aangelegenheden, die moeite gaven met “de volken der landen”, overgelaten aan Zerubbabel en hogepriester Jozua. Als het om twee verschillende personen gaat, dan is Sesbazar blijkbaar opgevolgd door Zerubbabel. De opvolging moet in elk geval vóór 520 v.C. hebben plaatsgevonden[3], Ezr. 5:14. Mogelijk is Sesbazar dezelfde als de 1 Kron. 3.18 genoemde Senassar, zoon van koning Jojachin[4]. De Perzische vorsten waren gewoon aan inheemse prinsen het bestuur over onderworpen volken te geven.

Voetnoten

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.  
  2. Dr. ir. J. de Graaf e.a. (red.), Tekst voor Tekst; de Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht. Boekencentrum, 1987.J. van der Graaf (red.).
  3. Prof. Dr. W.H. Gispen e.a. (red.), Beknopt commentaar op de Bijbel in de nieuwe vertaling. Kampen: J.H. Kok, 1985. Commentaar op Ezr. 1:8
  4. Dr. ir. J. de Graaf e.a. (red.), Tekst voor Tekst; de Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht. Boekencentrum, 1987.J. van der Graaf (red.). Commentaar op Ezra 1:8.