Sjechinah

Uit Christipedia

Sjechinah (Hebr. שכינה, 'het wonen', Eng. shekinah, Du. schechina) ook gespeld Shechina, Shechinah, Sjechina, Sjekina, Sjechiena, is een Hebreeuwse naam die niet in de Schrift gevonden wordt, maar gebruikt wordt door de rabbijnen en anderen voor de wolk van Gods tegenwoordigheid, het zichtbare symbool van de aanwezigheid van God, zoals gezien werd bij de tabernakel, de inwijding van de tempel gebouwd door Salomo, en bij de verheerlijking van de Heer Jezus op de berg.

Het woord is afgeleid van het Hebreeuwse werkwoord sjachan = wonen, verblijven.

Een wolk van de Heer beschermde Israël tegen de vijandelijke Egyptenaren en geleidde hen in de woestijn.

Ex 14:24 En het geschiedde in dezelfde morgenwake, dat de HEERE, in de kolom des vuurs en der wolk, zag op het leger der Egyptenaren; en Hij verschrikte het leger der Egyptenaren. (SV)

"Op de berg waren donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk, en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was, beefde." (Ex. 19:16)

De HEERE kwam tot Mozes in een 'dichte wolk' en sprak tot Mozes, hoorbaar voor het volk.

Ex 19:9 En de HEERE zei tegen Mozes: Zie, Ik kom naar u toe in een dichte wolk, opdat het volk het kan horen wanneer Ik tot u spreek en opdat zij ook voor eeuwig in u geloven. En Mozes maakte de woorden van het volk aan de HEERE bekend.[...] Ex 19:16  En het gebeurde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren, en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was, beefde. (HSV)

De wolk van de heerlijkheid van de HEERE bleef op de berg Sinaï rusten. Mozes ging de wolk binnen en was veertig dagen op de berg.

Ex 24:16 De heerlijkheid van de HEERE bleef op de berg Sinaï rusten, en de wolk bedekte hem zes dagen [lang]. Op de zevende dag riep Hij Mozes, vanuit het midden van de wolk. [...] Ex 24:18 Mozes ging de wolk binnen en klom de berg [verder] op. En Mozes was veertig dagen en veertig nachten op de berg. (HSV)

De sjechinah verscheen aan Mozes en het volk. Het volk werd in de wolk 'gedoopt' (1 Cor. 10:2). Zo werden ze met Mozes, de leidsman van het volk, verbonden.

1Co 10:2 allen tot Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, (TELOS)

Toen de Israëlieten terug verlangden naar Egypte en murmureerden, verscheen de heerlijkheid van Jahweh in een wolk:

Ex 16:10 Terwijl Aäron tot heel de gemeenschap van de Israëlieten sprak en zij zich naar de woestijn keerden, gebeurde het dat, zie, de heerlijkheid van de HEERE in de wolk verscheen. (HSV)

Bij de inwijding van de eerste tempel kwam de wolk van Gods heerlijkheid en vervulde het heiligdom. Bij de tweede Tempel is dat niet meer gebeurd. Deze had evenmin de kist van het verbond. De sjechina werd gezien bij de verheerlijking van de Heer Jezus op een 'hoge berg' (Marc. 9:2).

Mr 9:2 En na zes dagen nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes mee en bracht hen afzonderlijk op een hoge berg alleen. En Hij werd in hun bijzijn van gedaante veranderd; Mr 9:3 en zijn kleren werden blinkend, hel wit, zoals geen volder op aarde wit kan maken. Mr 9:4 En hun verscheen Elia met Mozes, en zij onderhielden zich met Jezus. Mr 9:5 En Petrus antwoordde en zei tot Jezus: Rabbi, het is goed dat wij hier zijn, en laten wij drie tenten maken, voor U een, voor Mozes een en voor Elia een. Mr 9:6 Want hij wist niet wat hij moest antwoorden, want zij waren zeer bang geworden. Mr 9:7 En er kwam een wolk die hen overschaduwde, en er kwam een stem uit de wolk: Deze is mijn geliefde Zoon, hoort Hem. Mr 9:8 En toen zij rondkeken, zagen zij plotseling niemand meer bij zich dan Jezus alleen. (TELOS)

De wolk was een 'lichtende wolk' (Matth. 17:5). En er kwam een stem uit de wolk. Gods tegenwoordigheid was zichtbaar en hoorbaar. De leerlingen van Jezus hadden een vooruitblik, een 'preview' van de komst van de Zoon des mensen in heerlijkheid. De Heer had zes dagen hiervoor gezegd:

Mt 16:28 Voorwaar, Ik zeg u, dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood geenszins zullen smaken voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in zijn koninkrijk. (TELOS)

De sjechinah ontrok de Meester aan het oog van zijn leerlingen, toen hij naar de hemel voer.

Hnd 1:9 En terwijl Hij dit zei, werd Hij opgenomen, terwijl zij toekeken, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. (TELOS)

Op dezelfde wijze zal Hij wederkomen. Wij, gelovigen, zullen met de opgewekte heiligen 'in wolken worden opgenomen de Heer tegemoet in de lucht'. De Heer Zelf zal uit de hemel neerdalen en ons opnemen in zijn heerlijkheid (Joh. 14:1v).

1Th 4:17 daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen in wolken worden opgenomen de Heer tegemoet in de lucht; en zo zullen wij altijd met de Heer zijn. (TELOS)

Johannes zag een sterke engel die bekleed was 'met een wolk'. Veek uitleggers zien in deze verschijning de Heer Jezus.

Opb 10:1  En ik zag een andere sterke engel neerdalen uit de hemel, bekleed met een wolk, en de regenboog op zijn hoofd en zijn gezicht als de zon en zijn voeten als vuurzuilen; (TELOS)

De twee eindtijdse getuigen in Jeruzalem zullen na hun opwekking uit de dood ten hemel stijden 'in een wolk'.

Opb 11:12 En zij hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: Komt hier op! En zij stegen op naar de hemel in een wolk, en hun vijanden aanschouwden hen. (TELOS)

Johannes zag 'iemand, de Zoon des mensen gelijk', op een 'witte wolk' zitten:

Opb 14:14 En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk zat iemand, de Zoon des mensen gelijk, die op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel had. Opb 14:15 En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luider stem tot Hem die op de wolk zat: Zend uw sikkel en maai, want het uur om te maaien is gekomen, want de oogst van de aarde is overrijp geworden. Opb 14:16 En Hij die op de wolk zat, sloeg zijn sikkel op de aarde en de aarde werd gemaaid. (TELOS)

De Heer Jezus zal eens in de wereld verschijnen, komend 'in een wolk, met kracht en grote heerlijkheid' (Luc. 21:27).  

Lu 21:27 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met kracht en grote heerlijkheid. (TELOS)

De sjechina zal in de door de Messias gebouwde tempel van het vrederijk zijn. Er is dan een wolk en een lichtglans van de heerlijkheid van de HEERE. Vergelijk de 'lichtende wolk' op de berg der verheerlijking van Jezus.

Eze 10:3 De cherubs stonden rechts van het huis toen de Man binnenkwam, en de wolk vervulde de binnenste voorhof. Eze 10:4 Toen verhief de heerlijkheid van de HEERE zich van boven de cherub naar de drempel van het huis. Daarop werd het huis vervuld met de wolk en de voorhof was vol van de lichtglans van de heerlijkheid van de HEERE. (HSV)