Tempel van Ezechiël

Uit Christipedia

De tempel van Ezechiël is de tempel die God in een visioen aan de priester en profeet Ezechïel liet zien en die de Messias (= de Heer Jezus Christus) zal bouwen. Het zal de vierde stenen tempel in de geschiedenis van Israël zijn (Salomo, Zerubbabel-Herodes, Antichrist, Ezechiel). God zal er wonen in het midden van de kinderen Israëls en zij zullen Zijn heilige naam niet meer ontheiligen (Eze 43:7).

Ezechiël werd de toekomstige tempel getoond in het 14e jaar na de verwoesting van de stad Jeruzalem en van de eerste, door Salomo gebouwde tempel.

De profeet moest de tempel beschrijven voor het volk Israël.

Eze 43:10 U, mensenkind, breng het huis van Israël de boodschap van dit huis, zodat zij zich schamen vanwege hun ongerechtigheden, en laten zij het ontwerp meten. Eze 43:11 Als zij zich dan schamen vanwege alles wat zij gedaan hebben, maak hun [dan] bekend de vorm van het huis, de inrichting ervan, de uitgangen ervan en de ingangen ervan, ja, alle vormen ervan, met alle bijbehorende verordeningen, alle bijbehorende vormen en alle bijbehorende wetten, en schrijf [dat] voor hun ogen op, zodat zij heel de vorm ervan met alle bijbehorende verordeningen in acht nemen en die houden. (HSV)

De beschrijving van deze tempel in de Bijbel (Ezechiël 40 e.v.) omvat meer tekst dan de beschrijvingen van de vorige tempels tesamen. De aandacht die de Schrift aan deze tempel schenkt is vergelijkbaar met de bijzondere aandacht die aan de tabernakel, Gods tentwoning in de woestijn, wordt geschonken.

Opvallend is dat de maten worden uitgedrukt in ellen die elk een handbreedte langer zijn dan de gewone el; "zijnde de el een el en een handbreed" (Eze. 43:13). De engel die de maten opneemt hanteert een meetriet dat een lengte van zes van die langere ellen heeft.  

Er zijn duidelijke, meer of minder grote verschillen tussen de oude Godshuizen (de tabernakel, de tempel van Salomo en de tempel van Zerubabel) enerzijds en de tempel van Ezechiël anderzijds: onder meer in de maten, de priesterdienst, de aard en hoeveel van de offers, en de te vieren feesten. Bij voorbeeld, de Mozaïsche wet vorderde een dagelijks morgen- en avondoffer, de nieuwe wet laat het avondoffer weg, maar verhoogt het spijsoffer (Eze. 46:15).

Wanneer zal de aan Ezechiël getoonde tempel worden gebouwd? De bouw van de tempel zal eerst geschieden, wanneer geheel Israël zich bekeren zal en behouden worden (Rom. 11 : 25, 26).

Wie zal de tempel bouwen? Naar Zach. 6: 12 zal een man, geheten Spruit, de tempel bouwen. Uit de wereld zal worden bijgedragen aan de bouw. Naar Zach. 6: 15 zullen zij van verre komen, die aan de tempel van de Heer bouwen zullen. De profetie zegt (Ps. 68: 30), „ter wille van uw tempel te Jeruzalem zullen de koningen u geschenken geven." Een voorvervulling was er bij de tweede tempel, aan welke bijv. koning Ptolemaeus Philadelphus van Egypte zeer grote geschenken gaf.

Waar zal de tempel worden gebouwd? Op een berg. De berg waarop Gods huis zal staan wordt genoemd 'de berg van het huis des HEEREN'. De huidige tempelberg is niet de hoogste berg, de Olijfberg is hoger. Maar de berg van het huis van Jahweh zal verheven worden boven de heuvelen.  

Jes 2:1  Het woord, dat Jesaja, de zoon van Amoz, gezien heeft over Juda en Jeruzalem. Jes 2:2 En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het huis des HEEREN zal vastgesteld zijn op den top der bergen, en dat hij zal verheven worden boven de heuvelen, en tot denzelven zullen alle heidenen toevloeien. Jes 2:3 En vele volken zullen heengaan en zeggen: Komt, laat ons opgaan tot den berg des HEEREN, tot het huis van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en dat wij wandelen in Zijn paden; want uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem. (SV)

Mic 4:1 Maar in het laatste der dagen zal het geschieden, dat de berg van het huis des HEEREN zal vastgesteld zijn op den top der bergen; en hij zal verheven zijn boven de heuvelen, en de volken zullen tot hem toevloeien. Mic 4:2  En vele heidenen zullen henengaan, en zeggen: Komt en laat ons opgaan tot den berg des HEEREN, en ten huize van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en wij in Zijn paden wandelen; want uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem. Mic 4:3  En Hij zal onder grote volken richten, en machtige heidenen straffen, tot verre toe; en zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden, en hun spiesen tot sikkelen; het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen, en zij zullen den krijg niet meer leren. (SV)

In vers 2 staat letterlijk "in het hoofd der bergen". De Naardense vertaling heeft "wélgegrond ... als het hoofd van de bergen".

Op grond van de bijbelse gegevens zijn verschillende modellen gemaakt, zie hieronder.

Tempel van Ezechiël, volgens een maquette van Peter Jongenburger.
Weergave van het toekomstige tempelcomplex door architect B. Reinders
Tempel van Ezechiël, volgens Bibliaprints.


Animatie van de messiaanse tempel volgens de Jood Chaim Clorfene. Duur: 1 min. 55 sec. Engels gesproken. Auteur: Chaim Clorfene.com. Upload op Youtube.com 12 jun. 2012

De volgende video's tonen vers voor vers illustraties van de tempel volgens Bibliaprints. Voor de afzonderlijke afbeeldingen in volgorde van hoofdstukken en verzen van Ezechiël, zie Bibliaprints.com.


Vers voor vers animatie van Ezechiel 40. Links bovenin de animanie staat het versnummer. Duur: 6 min. 1 sec. Engelse tekst in de illustraties. Auteur: Bibliaprints.com. Upload op Youtube.com 30 aug. 2012.

Voor de vers voor vers animatie van hoofdstuk 41, zie Ezechiel 41. (Links bovenin de animanie staat het versnummer. Duur: 2 min. 9 sec. Engelse tekst in de illustraties. Auteur: Bibliaprints.com.)

De volgende video toont de vers-voor-versie animatie van de hoofdstukken 42 en 43:


Vers voor vers animatie van Ezechiel 42-43. Links bovenin de animanie staat het versnummer. Duur: 3 min. 28 sec. Engelse tekst in de illustraties. Auteur: Bibliaprints.com. Upload op Youtube.com 11 sept. 2012

Oppervlakte. Het tempelcomplex (muren, poortgebouwen, voorhoven, tempelgebouw, nevengebouwen) heeft een vierkante oppervlakte van 500 bij 500 el (ca. 250 bij 250 meter) (Ez. 41:12, 45:2). Het heeft een strook rondom van 50 ellen, 'tot een buitenruimte' (Eze. 45:2).  

Buitenterrein. Rondom het tempelcomplex (muur, poortgebouwen, voorhoven, tempelgebouw, nevengebouwen) is een vierkant ommuurd buitenterrein. De grensmuren zijn 500 meetroeden (500 x 6 el = 3000 el = ca. 1500 meter) lang aan elke zijde (Eze. 42:15-20). Vergelijk de huidige oude stadskern van Jeruzalem met zijn Turkse muren, een terrein van ruwweg een 1 km x 1 km.

De muur van het toekomstige buitenterrein scheidt het heilige van het onheilige (Eze. 42:20), maakt onderscheid tussen de grond van de tempel en de gewone grond van de stad en van het land. Deze sterke scheiding kenmerkt deze tempel.

Voorhoven. Het tempelcomplex (500 x 500 ellen) heeft twee voorhoven of pleinen, een buitenste en een binnenste voorhof. De voorhoven treedt men binnen via de poortgebouwen.

Poorten. Er zijn zes poorten; drie geven toegang tot de buitenhof en drie tot de binnenhof:

  • de noordelijke poort van de buitenste voorhof, Eze. 40:20-23
  • de oostelijke poort van de buitenste voorhof, Eze. 40:6-16
  • de zuidelijke poort van de buitenste voorhof, Eze. 40:24-27
  • de noordelijke poort van de binnenste voorhof, Eze. 40:35-37
  • de oostelijke poort van de binnenste voorhof, Eze. 40:32-34
  • de zuidelijke poort van de binnenste voorhof, Eze. 40:28-31

Door de oostelijke poort van de buitenste voorhof zal Jahweh naar binnen gaan.

Eze 43:4 En de heerlijkheid van de HEERE kwam het huis binnen via de poort die op het oosten uitzag. (HSV)

Daarna en daarom moet de poort gesloten blijven.

Eze 44:1 Toen bracht Hij mij terug via de poort van het buitenste heiligdom die naar het oosten gekeerd was, maar die was gesloten. Eze 44:2 En de HEERE zei tegen mij: Deze poort moet gesloten blijven. Hij mag niet geopend worden en niemand mag erdoor binnenkomen, want de HEERE, de God van Israël, is erdoor binnengekomen. Daarom moet hij gesloten blijven. Eze 44:3 Wat de vorst betreft, de vorst, alleen hij mag erin zitten om brood te eten voor het aangezicht van de HEERE. Via de voorhal van de poort mag hij binnenkomen en via dezelfde weg naar buiten gaan. (HSV)

De heerlijkheid van God, de God van Israël, keert terug in de nieuwe tempel. Deze zal heerlijker zijn dan de tweede tempel, die de teruggekeerde Joodse ballingen bouwden onder leiding van de vorst Zerubbabel en de hogepriester Jozua, en eveneens prachtiger dan "het eerste" (Hag. 2:9), dat Salomo bouwde.  

Hag 2:6 (2-7) Want alzo zegt de HEERE der heirscharen: Nog eens, een weinig [tijds] zal het zijn; en Ik zal de hemelen, en de aarde, en de zee, en het droge doen beven. Hag 2:7 (2-8) Ja, Ik zal al de heidenen doen beven, en zij zullen komen [tot] den Wens aller heidenen, en Ik zal, dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de HEERE der heirscharen. Hag 2:8 (2-9) Mijn is het zilver, en Mijn is het goud, spreekt de HEERE der heirscharen. Hag 2:9 (2-10) De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter worden, dan van het eerste, zegt de HEERE der heirscharen; en in deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt de HEERE der heirscharen. (SV)

Ezechiël 43 beschrijft de komst van de ‘Heerlijkheid des Heren’. Deze komt uit oostelijke richting en gaat via de Oostpoort van de tempel naar binnen. Het begeleidend geluid is als het geruis van vele wateren. De aarde (of het land) wordt verlicht van Zijn heerlijkheid. De Heerlijkheid van de Heer komt aldus binnen en vervult het Huis. God zegt dan: "Dit is de plaats van Mijn troon en de plaats van de zolen van Mijn voeten" (Eze. 43:7).

Eze 43:1 Daarop leidde Hij mij naar de poort, de poort die naar het oosten gekeerd was. Eze 43:2 En zie, de heerlijkheid van de God van Israël kwam uit de richting van het oosten, en Zijn geluid was als het bruisen van machtige wateren, en de aarde werd verlicht vanwege Zijn heerlijkheid. Eze 43:3 En de aanblik van het visioen dat ik zag, was als het visioen dat ik gezien had, toen ik kwam om de stad te gronde te richten. Het waren visioenen als het visioen dat ik aan de rivier de Kebar gezien had. Toen wierp ik mij met het gezicht [ter aarde]. Eze 43:4 En de heerlijkheid van de HEERE kwam het huis binnen via de poort die op het oosten uitzag. Eze 43:5 Toen hief de Geest mij op en bracht mij in de binnenste voorhof. En zie, de heerlijkheid van de HEERE had het huis vervuld. Eze 43:6 Daarop hoorde ik Iemand uit het huis met mij spreken, terwijl de Man naast mij bleef staan, Eze 43:7 en Hij zei tegen mij: Mensenkind, [dit] is de plaats van Mijn troon en de plaats van Mijn voetzolen, waar Ik voor eeuwig wonen zal onder de Israëlieten. Zij die van het huis van Israël zijn, zullen Mijn heilige Naam niet meer verontreinigen, zij en hun koningen, met hun hoererij en met de dode lichamen van hun koningen [op] hun [offer]hoogten. (...) Eze 43:9 Nu zullen zij hun hoererij en de dode lichamen van hun koningen ver van Mij houden, zodat Ik voor eeuwig onder hen wonen zal. (HSV)

Het brandofferaltaar zal gedurende zeven dagen door de priesters worden ingewijd met zondoffers en brandoffers. De inwijding is eerst een ontzondiging, reiniging, verzoening (Ezech. 43: 20, 26) met het bloed van zondoffers. Op de eerste dag zal het altaar worden ontzondigd en verzoend met het bloed van een var, een jong mannelijk rund. Op de overige zes dagen zal het altaar ontzondigd worden met het bloed van een volkomen geitenbok. Op elk van die zes dagen zal een geitenbok ten zondoffer worden geofferd (Ezech. 43:22). Na afloop, op de achtste dag, zullen een var en een ram, beide volkomen, als brandoffers, met zout besprengd, worden gebracht (Ezech. 43:23). Na deze inwijding, op de achtste dag en vervolgens, kan het volk brandoffers en dankoffers brengen (Ezech. 43:27). "En Ik zal een welgevallen aan jullie hebben, spreekt de Heer Jahweh"(Ezech. 43:27).

De oude soorten offers (brandoffer, spijsoffer, dankoffer, zondoffer en schuldoffer) woorden ook in de toekomstige tempel gebracht, Lev. 43:27, 44:29. De offers in de bedeling van de Wet (het Oude Verbond) wezen heen naar het offer van onze Heer Jezus Christus. Veertig jaar na het kruiswerk van de Heiland hield de offerdienst op, toen Jeruzalem en de tempel verwoest waren. De toekomstige offers in de tempel van Ezechiël zien terug op het volbrachte werk van de Heiland, de Koning der Joden, op het kruis van Golgotha.

In de tempel van Ezechiël treden priesters op, maar de hogepriester komen we niet meer tegen. De kleding en de dienst van de priesters verschillen aanzienlijk van die in de oude tempels (Ezechiël 44 versus Exodus 28). De priesterdienst wordt uitgeoefend door de zonen (nakomelingen) van Zadok (of Sadok), de eerste hogepriester in de tempel van Salomo. Zie Eze. 44:15-16, 48:11. Andere mannelijke Aäronieten (nakomelingen van Aäron) mogen geen priesterdienst verrichten. De zonen van Zadok worden daarmee beloond voor hun vroegere trouw.

Eze 44:15 Maar de levitische priesters, de zonen van Sadok, die de dienst in mijn heiligdom in acht genomen hebben, toen de Israelieten van Mij afdwaalden, die zullen tot Mij naderen om Mij te dienen, en zij zullen in mijn dienst staan om Mij vet en bloed te brengen, luidt het woord van de Here HERE. Eze 44:16 Die zullen mijn heiligdom binnengaan, en die zullen tot mijn tafel naderen om Mij te dienen, en zij zullen mijn dienst waarnemen. (NBG51) (SV)

Eze 48:11 Het zal zijn voor de priesteren, die geheiligd zijn uit de kinderen van Zadok, die Mijn wacht hebben waargenomen; die niet gedwaald hebben, als de kinderen Israëls dwaalden; gelijk als de [andere] Levieten gedwaald hebben. (SV)

Vergelijk twee andere vertalingen:

Eze 48:11 Het geheiligde deel zal zijn voor de priesters, uit de zonen van Sadok, die mijn dienst in acht genomen hebben, die niet afgedwaald zijn, toen de Israelieten afdwaalden, zoals de Levieten afgedwaald zijn; (NBG51)

Eze 48:11 voor de priesters is dit geheiligde gebied, de zonen van Tsadok die hebben bewaakt wat ik te bewaken gaf,- die, toen de zonen Israëls afdwaalden niet zijn afgedwaald zoals de Levieten zijn afgedwaald!- (NaB)

Voor de priesters, de Levieten en de hoofdstad zal een vierkant stuk land worden afgezonderd van 25.000 x 25.000 el, ca. 12 x 12 km. Het is een 'heilig hefoffer' (Eze. 48:20). Het zal uit drie stroken land bestaan:

  • Levietenland, de noordelijke strook
  • Priestersland, de middelste strook met daarbinnen het tempelcomplex
  • Stadsland, de zuidelijke strook

De priesters, die het heiligdom bedienen, zullen een strook land bewonen met in het midden het heiligdom. De priestersstrook, 'een heiligheid der heiligheden' genoemd (Eze 48:12), meet van oost naar west 25 duizend el (ca. 12 km) en van noord naar zuid 10 duizend el (ca. 5 km), Eze. 45:1v. In deze strook ligt het heilig tempelgebied, omvattend het ommuurde buitenterrein (3000 x 3000 ellen, ca. 1,5 x 1,5 km) en het tempelcomplex of heiligdom (500 x 500 ellen, ca. 250 x 250 meter), Eze. 45:2. Het priesterland ligt noordelijk van de stadstrook, welke 25.000 x 5.000 el meet.

De Levieten, 'de dienaars van het Huis' (Eze. 45:5, Statenvertaling), zullen een strook grond hebben van 25.000 x 10.000 el (ca. 12 x 5 km), Eze. 45:5; 48:13. Deze levietenstrook ligt noordelijk van het priesterland, dat dezelfde omvang heeft. Geen stukje van het Levietenland mocht aan niet-Levieten verkocht of overgedragen worden, want het is 'een heiligheid van Jahweh', Eze. 48:14.

Zuidelijk van de priestersstrook, waarin het heiligdom ligt, zal een strook voor de hoofdstad van Israël (en van de wereld) en zijn voorsteden (Eze 48:15) zijn: 25.000 x 5.000 el (ca. 12 x 5 km). De stad behoort aan het hele huis van Israël, geen enkele stam zal ze in zijn gebied hebben, Eze. 45:6. De stad zal in het midden van het stadsland zijn, Eze. 48:15. De stadstrook is niet heilig, maar gewoon land, Eze. 48:15. De stad heeft de oppervlakte van een vierkant: 4500 x 4500 el, Eze. 48:16. De ruimte voor de voorsteden aan elke 4500el-zijde van het stadsgebied is 250 el, ca. 125 meter, Eze. 48:17.

Oostelijk en westelijk van het vierkante gebied zal een strook voor de vorst zijn. Deze zal - in tegenstelling tot verscheidene historische voorgangers - Gods volk niet verdrukken en Israëls stammen hun land laten (Eze. 45:8).

De dienst in de tempel heeft een nieuwe handeling, die voorheen niet voorkwam, namelijk de ontzondiging van het heiligdom, die jaarlijks op de 1e en de 7e dag van de eerste maand (Abib) plaatsvindt.

Volgens de openbaring aan Ezechiël zullen drie grote hoogtijden, eertijds door God ingesteld, niet meer gehouden worden. Ook de bijbehorende offerdienst hoeft niet meer verricht te worden. Het betreft het Wekenfeest (of Pinksterfeest), het feest van het Geklank en Verzoendag. De grote Verzoendag, de verootmoediging van Israël en het zoenoffer voor het volk, hoeft niet meer plaats te vinden. Israël, ten diepste verootmoedigd bij het aanschouwen van Hem die zij doorstoken hebben, is een volk van rechtvaardigen geworden onder het Nieuwe Verbond.  

Uit de tempel zal een fontein uitgaan en het dal van Sittim, dat noordelijk van de Dode Zee in de Jordaanvlakte ligt, bewateren.  

Joe 3:17 En gijlieden zult weten, dat Ik de HEERE, uw God ben, wonende op Sion, den berg Mijner heiligheid; en Jeruzalem zal een heiligheid zijn, en vreemden zullen niet meer door haar doorgaan. Joe 3:18  En het zal te dien dage geschieden dat de bergen van zoeten wijn zullen druipen, en de heuvelen van melk vlieten, en alle stromen van Juda [vol] van water gaan; en er zal een fontein uit het huis des HEEREN uitgaan, en zal het dal van Sittim bewateren. (SV)

Dit water zal ook in de Dode Zee (of 'Zoutzee') stromen en maken dat er volop leven in zal zijn. De de levenbrengende rivier die in de nieuwe tempel ontspringt zal het water van de Zoutzee, zoet maken. Er zullen vissen zwemmen, 'zeer talrijk, zoals de vis in de Grote Zee' (Eze. 47:10). 'De Grote Zee' is de bijbelse benaming van de Middellandse Zee.

Eze 47:8 Hij zei tegen mij: Dit water stroomt weg naar het oostelijke gebied en stroomt in de Vlakte naar beneden en komt in de zee. In de zee uitgestort, wordt het water gezond. Eze 47:9 Het zal gebeuren [dat] alle levende wezens die er wemelen, overal waar een van beide beken naartoe komt, zullen leven. Daar zal zeer veel vis zijn, omdat dit water daarheen komt, en alles waarheen deze beek komt, zal gezond worden en leven. Eze 47:10 Verder zal het gebeuren dat er vissers langs zullen staan vanaf Engedi tot En-Eglaïm. Er zullen droogplaatsen voor sleepnetten zijn. Hun vis zal van elke soort zijn, zeer talrijk, zoals de vis in de Grote Zee. Eze 47:11 Maar de moerassen ervan en de poelen ervan zullen niet gezond worden: ze zijn aan het zout prijsgegeven. (HSV)

Meer informatie

P. Jongenburger, Hier zal ik wonen; de toekomstige tempel volgens Ezechiël. Uitgever: Buijten en Schipperheijn. Pagina's: 128. De auteur was hoogleraar metaalkunde in Delft.

Paul Jablonowski, Sons to Glory; bringing many sons tot glory, hoofdstuk 7: The Millennial Temple. De auteur heeft zelf een schaalmodel van de tempel gemaakt.

John. W. Schmitt, J. Carl Laney, Messiah's Coming Temple: Ezekiel's Prophetic Vision of the Future Temple. Grand Rapids MI: Kregel Publications, 1997. Pagina's: 188. De auteur heeft verscheidene schaalmodelen van de tempel gemaakt.

Bronnen

H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Tweede deel K - Z. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1872) s.v. Tempel. Hieruit is op 12 nov. 2012 tekst genomen en verwerkt.