Tempelinstituut

Uit Christipedia

Het Tempelinstituut (in het Hebreeuws, Machon HaMikdash) is een in 1987 gestichte joods-godsdienstige organisatie die de herbouw van de tempel van God op de berg Moria in Jeruzalem beoogt. Het instituut geeft voorlichting over de historische tempels en de tempeldienst en treft de voorbereidingen voor de toekomstige tempelbouw- en dienst.

Yisrael Ariel. Het Tempelinstituut is in 1987 gesticht door rabbi Yisrael Ariel. Hij was parachutist in de brigade die de tempelberg in de Zesdaagse Oorlog van 1967 bevrijdde en was een van de eerste soldaten die de berg bereikte. Deze bevrijding was voor hem als 'het luiden van de klokken van de Messias'. De bevrijding bracht echter niet de komst van de Messias. Dit was voor hem en anderen een teleurstelling. "Immers, we waren aangekomen op de drempel van de Heilige Tempel: wij staan aan de Westelijke Muur - waar is de Messias?"[1]

Naar verloop van tijd ontdekte hij dat zijn verwachtingen misplaatst waren. Hij raakte ervan overtuigd dat elke generatie van Joden de plicht heeft om alles te doen wat in haar vermogen ligt ter bevordering van de herbouw van de Heilige Tempel. Zijn standpunt wordt gedeeld door andere rabbi's van heden en vroeger, maar staat tegenover het standpunt van degenen die geloven dat zij moeten wachten op de Messias voordat de tempel kan worden herbouwd.

Zetel. Het Tempelinstituut zetelt in de Joodse wijk van de Oude Stad van Jeruzalem.

Grondslag. De grondslag van het werk van het instituut is het gebod gegeven aan het Joodse volk op de berg Sinaï:

Ex 25:8 En zij moeten voor Mij een heiligdom maken, zodat Ik in hun midden kan wonen. (HSV)

De zevenarmige kandelaar (Menorah) bij het Tempelinstituut te Jeruzalem.

Doel en werk. Het instituut heeft geen winstoogmerk. Zijn einddoel is de herbouw van de tempel en de herinvoering van de tempeldienst.

"Zoals de profeten verklaarden: de Heilige Tempel staat voor de heiligheid van het menselijk leven en vrede en zal daarom worden herbouwd als een uiting van eenheid en vrede" (Tempelinstituut)[2]

Men beoogt niet de tempel volgens het boek van de profeet Ezechiël te bouwen. Men orienteert zich vooral aan de eerste en de tweede tempel uit de tijd van Salomo resp. Herodes.

Door voorlichting wil het harten van mensen warm maken voor dat doel. Het instituut doet onderzoek, verzorgt seminars en publicaties, organiseert conferenties en maakt educatief materiaal. Het instituut heeft een collectie van meer dan 200 schilderijen laten maken[1]. Rabbijn Ariel zorgde ervoor dat elk schilderij nauwkeurig werd gemaakt overeenkomstig de gegevens uit de Schrift en buitenbijbelse Joodse bronnen. De kunstenaars waren in meerderheid Russen die in de late jaren '80 en in het begin van de jaren '90 naar Israël waren geëmigreerd.

Het instituut vergelijk zijn inspanningen met de voorbereidingen voor de bouw van de tabernakel in de woestijn en die voor de bouw van de tempel in de dagen van David.

Voordat er iets gemaakt wordt, wordt er wordt grondig onderzoek gedaan. Ook wordt onderzoek gedaan naar de preciese ligging van de vroegere tempel. Medewerking wordt verleend door deskundigen en ambachtslieden als goud- en zilversmeden, wevers, edelsteenkundigen, musicologen, timmerlieden, schilders, grafici, architecten enz.

Het instituut bereidt de tempeldienst voor door de vervaardiging van de heilige voorwerpen die in de Schrift genoemd worden. Klaar voor gebruik zijn:

  • de heilige vaten
  • de muziekinstrumenten
  • de kleding en attributen van de priesters
  • de kleding en attributen van de hogepriester (zijn gouden kroon, de borstlap met zijn twaalf edelstenen, efod; zie de foto's van het Tempelinstituut)
  • de zevenarmige kandelaar (Menorah)
  • het gouden reukaltaar
  • de gouden tafel van de toonbroden

Heilige vaten. Het instituut heeft heilige vaten voor de tempeldienst vervaardigd overeenkomstig de aanwijzingen in de Bijbel en uit de oorspronkelijke materialen, zoals goud, koper, zilver en hout. De vaten, waaronder gouden en zilveren voor de wierook en offerdiensten, zijn klaar voor gebruik en kunnen bezichtigd worden.

Muziek. Het instituut heeft een zangkoor van Levieten met bijbehorende instrumenten.

Zevenarmige kandelaar. De zevenarmige kandelaar of Menorah is gemaakt van zuiver goud. Naast het plein bij de Klaagmuur staat de nieuwe kandelaar al gereed (aug. 2016).

Koperen wasvat. Dit voorwerp was in aug 2016 nog in de maak[3].

Priesteropleiding. Het Tempelinstituut vervaardigt niet alleen voorwerpen en een bouwplan. Het leidt ook Levitische priesters op voor de toekomstige tempeldienst. In 2016 heeft het 's werelds eerste school voor de opleiding van Joodse priesters (Hebreeuws Kohanim, meervoud van Kohen, priester) opgericht. De priesterschool heet Nezer Hakodesh, Hebreeuws voor 'kroon van Heiligheid'. De officiële naam luidt: het Nezer Hakodesh instituut voor priesterlijke studies (Engels: The Nezer Hakodesh Institute for Kohanic Studies). De studenten worden voorbereid op hun taken en verantwoordelijkheden in de toekomstige tempel.

Een priester moet volgens de Schrift een afstammeling van Aäron, de eerste priester, zijn. Door DNA-onderzoek kan volgens het instituut onomstotelijk worden vastgesteld of iemand een afstamming van Aäron is[2].

Ex 28:1 ... laat uw broer Aäron en zijn zonen die bij hem zijn, bij u komen uit het midden van de Israëlieten om Mij als priester te dienen... (HSV)

De volgende video van het Tempelinstituut toont iets van de priesters in opleiding en hun taken. Versta het in de video genoemde woord 'Kohen' door 'priester'.

Beoordeling

Het streven van het Tempelinstituut is in ongeloof aan de ware Messias, onze Heer Jezus Christus. Uit het Nieuwe Testament valt af te leiden dat er weer een tempel van God in Jeruzalem komt. Die zal niet onder leiding van de Heer Jezus worden gebouwd. De toekomstige 'mens van de zonde' zal daarin plaats nemen en zich als God uitgeven.

2Th 2:3 Laat niemand u op enigerlei wijze bedriegen, want die komt niet als niet eerst de afval gekomen is en de mens van de zonde geopenbaard is, de zoon van het verderf, 2Th 2:4 die zich verzet en zich verheft tegen al wat God heet of een voorwerp van verering is, zodat hij in de tempel van God gaat zitten en zichzelf vertoont dat hij God is. (TELOS)

De Heer Jezus zal die wetteloze tenietdoen. Als de ware Messias zal Hij ervoor zorgen dat de tempel volgens Ezechiël tot stand komt. Dat is de tempel die in het duizendjarig vrederijk het godsdienstig middelpunt van de aarde zal wezen.

In de tegenwoordige tijd zijn er geestelijke priesters voor God werkzaam, gelovigen die God dienen met geestelijke offers en geestelijke diensten aan de gelovigen. Ook is er een Hogepriester, onze verheerlijkte Heer en Heiland, die in de hemel zijn hogepriesterlijke bediening verricht. Eens zal hij, gelijk eertijds de hogepriester na de omwisseling van zijn klederen, in heerlijkheid uit het hemelse heiligdom treden; Hij zal uit de hemel neerdalen en aan het volk van Israël op aarde verschijnen. Dan zullen zij Hem zien die zij doorstoken hebben en tot het verbijsterende inzicht komen dat Hij tegelijk priester en offer was, toen Hij zichzelf aan Golgotha's kruis gaf voor de zonden van het volk.

Varia

In de volgende video legt de directeur van tempelinstituut Chaim Richman uit wat het doel van het tempelinstituut is (jaar 2010):


Jerusalem Special Report - The Building of the Third Temple, Youtube.com, 2010. Engels gesproken.

Meer weten

Templeinstitute.org, website van het Tempelinstituut.

Afbeeldingen met betrekking tot het Tempelinstituut. Pinterestbord van Christipedia.

Video's van het Tempelinstituut op Youtube.com

A Temple Mount Moment: Visit to the Temple Institute, Part 1. Youtube.com: The Temple Institute, 14 aug. 2023. Duur: 3 min. 47 sec. Presentatie van voorwerpen die gemaakt zijn voor gebruik in de toekomstige tempel: brandofferaltaar, kolenvat, zilveren schep, wierookvat, vaten voor plengoffers.

A Temple Mount Moment: Visit to the Temple Institute, Part 2. Youtube.com: The Temple Institute, 14 aug. 2023. Duur: 7 min. 26 sec. Presentatie van voorwerpen die deels gemaakt zijn voor gebruik in de toekomstige tempel: muziekinstrumenten, priesterkleding, kleding van de hogepriester, zijn kroon, de koperen wasbekkens, het gouden wierookaltaar, de toontafel, de gouden menora, de ark van het verbond.

Voetnoten

  1. 1,0 1,1 About The Temple Institute, artikel op de website van het instituut. Geraadpleegd 8 aug. 2016.
  2. 2,0 2,1 The World's First Institute for Training Kohanim, Indiegogo.com, geraadpleegd 8 aug. 2016.
  3. Althans volgens de pagina About The Temple Institute op de website van het instituut. Geraadpleegd 8 aug. 2016.