Toren

Uit Christipedia

Een toren is een hoog bouwwerk dat in de regel boven de omliggende gebouwen uitsteekt. De bekendste toren in de Bijbelse geschiedenis is de toren van Babel.

In eigenlijke zin

In eigenlijk zin kennen wij een toren:

  1. op de muren, namelijk boven de poorten van een stad en aan de hoeken van de stadsmuur (2 Kron. 14:7; 26: 9; 32: 5; Ps. 48: 13; Jes, 23: 13; 30: 2; Ezech. 26: 4, 9; 1 Makk. 5: 65; 13: 33, 43). Zij dienden meest tot opstelling van de rammachines (2 Kron. 26:5), of als wachttorens (2 Sam. 18: 24 vv.; 2 Kron. 9: 17; 17 : 9 18: 8; Ezech. 27: 11). Men hing er ook wel de wapens aan op, die men in de oorlog had buitgemaakt (Hoogl. 4 : 4). De torens van de hoofdpoort vormden bepaalde kastelen, waarin ook het weerloos deel van de inwoners vluchtte, zoals in de toren van Pnuël (Richt. 8 : 17) en de toren van Sichem (Richt. 9: 46, 49, 51)

  2. Op de weiden de herderstorens (Gen.  35: 21; Micha 4: 8). Ook in 2 Kon. 25: 10 moet men onder de sloten in de woestijn aan zulke herderstorens denken.

  3. In de wijnbergen of wijngaarden, de wachthuizen of wachttorens die boven de muur uitstaken (Jes. 5: 2; Matth. 21: 33).

  4. Houten torens op olifanten, met een aantal soldaten bemand, werden door de Syrische koningen in de oorlog gebruikt, gelijk ook nog in de nieuwere tijd in Nederlands Indië, waar echter niet meer dan 3-5 soldaten in een toren zitten.

Wachttoren in een wijngaard. Voorbeeld uit bijbelse tijden. Plaats: Yad Hashmona, Israël.

Zinnebeeld

Een toren is het beeld van iets dat hoog en sterk is:

  1. van het leven van de ware christen, in de gelijkenis (Luk. 14: 28). Vast en hoog moet de christen bouwen. Zijn bouw moet echter niet onvoltooid blijven, zoals de toren van Babel, maar zijn spits moet ten laatste werkelijk in de ware zin tot aan en in de hemel reiken; elk halfchristendom wordt ten laatste wederom een Babel. De trouw die alle aanvallen overwint, welke de ware christen aan Christus de zielebruidegom betoont, is in Hoogl. 8: 10 bij vergelijking gebezigd van de borst met haar vestingtorens.

  2. God is de toren, de vaste burcht van de zijnen (Ps. 61 : 4).

    Ps 61:4 Want U bent een toevlucht voor mij geweest, een sterke toren tegen de vijand. (HSV)

  3. Onder de toren in de gelijkenis van de wijnberg (Jes. 5 : 2; Matth. 21: 33) verstaat Melanchton het koningschap en de tempel, Zeller de vereniging van alle iinrichtingen voor gericht en tucht, anderen daarentegen de woorden van de profeten

  4. De tijd van de grote slag, wanneer de torens vallen zullen (Jes. 30: 25; vgl. 2: 15), is de tijd wanneer alle vijanden van God, ook de hoogste en sterkste vallen zullen (Openb. 19 : 21; Ps. 110 : 6).

Hoge torens

Een toren steekt in de regel boven andere gebouwen uit. Traditioneel waren kerktorens in Nederland, België en andere Europese landen vaak de hoogste bouwwerken in iedere plaats, en kerktorens zijn dan ook de bekendste soort torens.

Over het algemeen denkt men bij een toren alleen aan een bouwwerk zonder reguliere verdiepingen, maar de benaming wordt ook wel gebruikt voor andere hoge gebouwen zoals een torenflat of kantoortoren.

Toren van Babel

Een bekende hoge toren in de oudheid was die van Babel. In die tijd wilde de mensheid - toen nog één volk en één van spraak - een stad en een hoge toren bouwen en zich een naam maken, om te voorkomen dat men over de hele aarde verstrooid zou raken, hoewel God Noach en de zijnen bevolen had de aarde te vervullen.
Ge 11:4 En zij zeiden: Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top in de hemel reikt, en laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid! Ge 11:5 Toen daalde de HEERE neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren, Ge 11:6 en de HEERE zei: Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn. Ge 11:7 Kom, laten Wij neerdalen en laten Wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. Ge 11:8 Zo verspreidde de HEERE hen vandaar over heel de aarde, en zij hielden op met het bouwen van de stad. Ge 11:9 Daarom gaf men haar de naam Babel; want daar verwarde de HEERE de taal van heel de aarde, en vandaar verspreidde de HEERE hen over heel de aarde. (HSV)

Tweeling torens (New York)

Een grote schok voer door de Verenigde Staten toen de beroemde Tweelingtorens (Twin Towers) instorten ten gevolge van een terroristische aanslag met vliegtuigen die op de torens invlogen. De torens hadden een hoogte van 417 meter respectievelijk 415 meter en waren ooit de hoogste gebouwen ter wereld. De torens van het World Trade stonden in het financiële hart van New York. Dit financiële centrum werd over de gehele wereld gezien als symbool voor de Verenigde Staten.

Toren van Khalifa (Dubai)

De hoogste toren ter wereld (anno 2019) is de 828 meter hoge Toren van Khalifa ('Burj Khalifa') in Dubai, in de Verenigde Arabische Emiraten.

Dubai met de Toren van Khalifa (2015)


Vergelijking van een aantal hoge bouwwerken

Jeddah-toren (Jeddah)

In Jeddah, Saoedi-Arabië, wordt er tot de verwachte oplevering in 2020 gewerkt aan de Jeddah-toren (Jeddah Tower) met een geplande hoogte van 1008 meter en 167 bewoonbare verdiepingen.

Toekomst

De toekomstige dag van Jahweh is 'tegen alle hoge toren' in de wereld (of althans in Israël).
Jes 2:12  Want de dag des HEEREN der heirscharen zal zijn tegen allen hovaardige en hoge, en tegen allen verhevene, opdat hij vernederd worde; (...) Jes 2:15  En tegen allen hogen toren, en tegen allen vasten muur; (SV)

Lied 'You are my strong tower'

De Ierse zangeres Liz Fitzgibbon zingt haar lied 'You are my strong tower'(= 'U bent mijn sterke toren').

You are my strong tower
  U bent mijn sterke toren
And I run into You.
  En ik ren U binnen.
You close the door behind me now
  U sluit de deur nu achter mij
And I am safe within.
  En ik ben binnen veilig'.'

I run up those narrow steps
   Ik ren die smalle trappen op
And I look out from the window.
   En ik kijk uit het raam.
I can see the enemy around
   Ik kan rondom de vijand te zien
But he can‘t get near to me.
   Maar hij kan mij niet nabij komen.

In the day and in the night,
   Op de dag en in de nacht,
In the darkness or in the light,
   In het donker of in het licht,
Your presence round about me Lord,
   Uw aanwezigheid rondom mij, Heer,
And I am safe with You
   En ik ben veilig met U.

Meer informatie

Toren (bouwwerk), nl.wikipedia.org.

Lijst van hoogste gebouwen ter wereld, nl.wikipedia.org

Bron

H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Tweede deel K - Z. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1872) s.v. Toren. De tekst van dit lemma is op 24 juni 2016 verwerkt.

Toren (bouwwerk), nl.wikipedia.org. Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 30 sept. 2019.