Travestie

Uit Christipedia

Travestie (Eng. tranvestitismcross-dressing) is geslachtelijke verkleding: verkleding als een persoon van het andere geslacht. Een travestiet (Eng. transvestite, cross-dresser) is een man die als vrouw is verkleedt of een vrouw die als man is verkleedt.

Meestal is een travestiet een man, die zich als vrouw kleedt, voordoet en gedraagt. Hij kan zich opmaken  (make-up, nagellak, lang haar) en zich in houding en gebaar als een vrouw gedragen. Onder travestieten komen relatief veel homoseksuelen voor. Onder travestieten komen relatief veel homoseksuelen voor; slechts 80% van de transvestieten is heteroseksueel.

Travestieten, transgenders en transseksuelen. Travestieten worden onderscheiden van transgenders en transseksuelen. Transgenders zijn mannen die blijvend als vrouw leven en vrouwen die blijvend als man leven, zonder dat zij een geslachtsaanpassende behandeling hebben ondergaan. Transseksuelen zijn mensen die zich niet thuis voelen in hun geslachtelijk bepaalde lichaam en door chirurgisch ingrijpen een geslachtelijke verandering van hun lichaam wensen. Travestie wordt wel beschouwd als milde ontevredenheid met de eigen geslachtelijkheid, transseksualiteit als zeer grote ontevredenheid vorm; transgenderisme ligt daartussenin. Gemeenschappelijk is de neiging zich te vereenzelvigen met de andere sekse en daarmee buiten de natuurlijke orde te treden: een man wil zijn als een vrouw, een vrouw als een man.

Scheppingsorde. God nu heeft de mens geschapen in een mannelijke en een vrouwelijke variant.

En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. (Gen. 1:27)

Zij zijn onmiskenbaar verschillend. Hun verschil behoort tot de aardse scheppingsorde. In de hemel bestaat een dergelijk geslachtelijk verschil niet. Daar zijn geen vrouwelijke en mannelijke engelen, en daar wordt niet gehuwd. Zolang wij echter op aarde zijn, hebben wij sekseverschillen te respecteren en onze geslachtelijke identiteit te aanvaarden in plaats van haar om te buigen of te verwisselen.

Travestie vroeger. Travestie kwam voor onder de Kanaänieten, die het aan Israël beloofde land bewoonden. Sommige heidense godsdiensten in het oude Nabije Oosten eisten dat mannen en vrouwen van kleren wisselden als onderdeel van de vruchtbaarheidscultus. Travestie maakte deel uit van de verering van andere goden, bijvoorbeeld van Astarte. Ter ere van sommige goden waren vaak mannen of gesnedenen als vrouwen gekleed, en droegen priesteressen krijgstooi.

Travestie kwam ook voor onder oude Grieken en Romeinen. In de Middeleeuwen werd travestie beschouwd als iets duivels, het was strafbaar.

De geschiedenis meldt dat toen de Spanjaarden voor het eerst in Amerika landden, en daar Indianen, die zich getooid hadden met vrouwenschorten, ter dood lieten brengen, dit de goedkeuring van de ruwe Indianen wegdroeg[1]

Als vrouw verklede mannen in de stad Mexico, 2009

Mozaïsch verbod op travestie. De wet van Mozes veroordeelt travestie.

De 22:5 Het kleed eens mans zal niet zijn aan een vrouw, en een man zal geen vrouwenkleed aantrekken; want al wie zulks doet, is den HEERE, uw God, een gruwel. (SV)

De 22:5 De kleren van een man mogen niet door een vrouw [gedragen] worden, en een man mag geen vrouwenkleding aantrekken, want ieder die dat doet, is voor de HEERE, uw God, een gruwel. (HSV)

De 22:5  Een vrouw zal geen mansklederen dragen en een man geen vrouwenkleed aantrekken, want ieder die deze dingen doet, is de HERE, uw God, een gruwel. (NBG51)

Het eerste woord in Deut. 22:5 door kleding (van een man) vertaald duidde ook tooi, sieraad enz. aan[2]. De Herziene Statenvertaling tekent aan dat het woord betekent ‘voorwerpen’. Het Hebreeuwse woord verwijst in de Bijbel meestal naar voorwerpen als vaten, instrumenten en wapens. Het tweede woord ‘kleding’ (van een vrouw) is een ander Hebreeuws woord dat alleen op kleding betrekking heeft. De Nieuwe Bijbelvertaling doet uitkomen dat bij het eerste woord aan meer dan of niet alleen aan kleren gedacht moet worden. De vertaling zegt omschrijvend ‘kleren en attributen’ (van een man):

De 22:5  Een vrouw mag geen kleren en attributen van een man dragen en een man mag geen vrouwenkleren dragen. Want de HEER verafschuwt ieder die zulke dingen doet. (NBV)

Calvijn merkte op dat: “… het schandelijk is, dat de mannen verwijfd worden, evenals het schandelijk is, dat de vrouw haar kracht zoekt in mannelijke kleding en gebaren,...”[3].

Travestie tegenwoordig. In de westerse wereld, waar de invloed van bijbels gefundeerde waarden en normen afneemt, komt travestie steeds meer naar voren.

Man als "vrouw met de baard"

„De Oostenrijkse inzending voor het Eurovisie Songfestival, Conchita Wurst, is door naar de finale van zaterdag. De travestie-act is een van de tien winnaars van de tweede halve finale.

Conchita Wurst is het alter ego van de 25-jarige Oostenrijker Tom Neuwirth, ook wel bekend als "de vrouw met de baard". Hij draagt een jurk, oorbellen en veel make-up en combineert dat met een uiterst kort getrimde baard.

De deelname van Wurst riep met name in Oost-Europa geërgerde reacties op."

Bron: NOS.nl, nieuwsbericht 9 mei 2014.Kopje Tekst

Onnatuurlijkheid. Het verlaten en verwisselen van de eigen sekserol en –verschijning heeft met (overtrokken) emancipatie van de vrouw (“in de man zijn plaatsie”) en homoseksueel gedrag de onnatuurlijkheid, de ongeordendheid[4] gemeen.

De Bijbel veroordeelt het onnatuurlijke, in de seksuele omgang (Rom. 1:24-27) en in haardracht (1 Cor. 11:3-15). Lang haar is natuurlijk en daarom passend bij een vrouw, kort haar bij een man. Het is niet goed als een vrouw haar haar kort knipt of als een man lang haar draagt. Travestie is te beschouwen als strijdig met de gezonde leer (1 Tim. 1:10)

Satanische invloed. De satan, de overste van deze wereld, sticht graag verwarring. Hij schijnt werkzaam te zijn waar de orde van de natuur gebroken wordt, en vermengingen ontstaan, die tegen verstand en gewoonte strijden.

Verandering. Ook voor travestieten is bekering en geloof in Jezus Christus mogelijk en noodzakelijk. In Nederland kunnen travestieten voor christelijke hulp terecht bij de stichting Different. Volgens Johan van der Sluis (in 1995), ex-homo en eerder verbonden aan Evangelische Hulp aan Homofielen (de voorloper van Different), is leren leven door het geloof de enige werkelijke oplossing voor travestieten[5]

Bronnen

Aantekeningen bij de Leidse Vertaling van Deut. 22:5

Voetnoten

  1. Dit wordt vermeld in Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen,  Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar bij Deut. 22:5
  2. Aantekeningen bij de Leidse Vertaling van Deut. 22:5
  3. Aangehaald in Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen,  Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar bij Deut. 22:5
  4. De Roomskatholieke Kerk noemt homoseksueel gedrag een ongeordendheid, omdat het strijdig is met de natuurlijke orde die God heeft ingesteld.
  5. ,,Operatie lost probleem transseksueel niet op", bericht in het Reformatorisch Dagblad, 9 okt. 1995.