Twee (getal)

Uit Christipedia

Twee is de naam van het getal 2.

Het getal 2 staat voor onderscheidbaarheid en vandaar genoegzaam getuigenis en de gemeenschap wanneer er overeenstemming is[1].

Twee getuigen zijn nodig om een zaak te oordelen, Deut. 19:15; 2 Cor. 13: 1.

Kaleb en Jozua getuigden voor het beloofde land, Num. 14: 6-9.

Twee spionnen werden over de Jordaan gezonden, Joz. 2:1.

Koning Hizkia bleef nog twee dagen ziek.

2Kon 20:5 Keer weder en zeg tot Hizkia, den voorganger Mijns volks: Zo zegt de HEERE, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien; zie, Ik zal u gezond maken; aan den derden dag zult gij opgaan in het huis des HEEREN; (SV)

De twee olijfbomen in Zach. 4:3 staan voor twee getuigen, Opb. 11: 3, 4 Israël zal na twee dagen worden opgewekt.

Hos 6:2 Hij zal ons na twee dagen levend maken; op den derden dag zal Hij ons doen verrijzen, en wij zullen voor Zijn aangezicht leven. (SV)

De barmhartige Samaritaan gaf twee denaren, gelijk aan dagloon van twee dagen, aan de herbergier voor de zorg vaan de gewonde die was binnengebracht.

Lu 10:35  En de volgende dag haalde hij twee denaren tevoorschijn, gaf ze aan de herbergier en zei: Verzorg hem, en wat u meer ten koste mocht leggen, zal ik u vergoeden wanneer ik terugkom. (Telos)

Twee personen zijn het eens te worden over wat zij zullen bidden, Matth. 18:19.

Twee of drie kunnen samenkomen tot de naam van Christus, Matth. 18:20.

Toen de Heiland hoorde dat Lazarus ziek was, bleef Hij “nog twee dagen in de plaats waar Hij was” (Joh. 11:6). Intussen stierf Lazarus. Jezus zei tot zijn leerlingen: “Onze vriend Lazarus slaapt, maar Ik ga heen om hem uit de slaap te wekken.” (Joh. 11:11).

Twee engelen verkondigden dat de Heer Jezus was opgestaan (Luk. 24: 4v).

2Co 13:1 ... in de mond van twee of drie getuigen zal elke zaak vaststaan. (Telos)

Gods Woord en Gods eed tonen de onveranderlijkheid van Zijn raad, Heb 6: 17,18.

Een dag is voor de Heer als duizend jaar. De Heer schijnt tweeduizend jaar te wachten voordat Hij komt en Israël opwekt. 

Bron

A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Numbers as Symbols. Enige tekst hiervan is verwerkt op 8 april 2017.

Voetnoot

  1. A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Numbers as Symbols.