Tweedracht

Uit Christipedia

Tweedracht (Grieks dichostasia), onenigheid of verdeeldheid in de gemeente van God kan door verschillende oorzaken ontstaan. Een oorzaak is een leer of praktijk die indruist tegen de overgeleverde leer van de Schrift.

Er zijn twee Schriftplaatsen in het Nieuwe Testament waarin het Griekse woord dichostasia (in de meervoudsvorm) voorkomt:

Ro 16:17  En ik vermaan u, broeders, geeft acht op hen die tweedracht (lett. tweedrachten) en aanleidingen tot vallen verwekken tegen de leer die u geleerd hebt, en onttrekt u aan hen. Ro 16:18 Want zulke mensen dienen niet onze Heer Christus, maar hun eigen buik; en door vleitaal en lofspraak bedriegen zij de harten van de argelozen. Ro 16:19 Want uw gehoorzaamheid is ter kennis van allen gekomen. Ik verblijd mij daarom over u; maar ik wil dat u wijs bent jegens het goede, maar rein jegens het kwade. Ro 16:20 De God nu van de vrede zal de satan spoedig onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u!. [Telos]

Ga 5:19 Nu is het duidelijk wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, Ga 5:20 afgodendienst, toverij, vijandschappen, twist, jaloersheid, toorn, partijzucht, tweedracht, sekten, Ga 5:21 afgunst, moorden, dronkenschappen, zwelgpartijen en dergelijke; waarvan ik u tevoren zeg, zoals ik ook tevoren heb gezegd, dat wie zulke dingen bedrijven, Gods koninkrijk niet zullen beërven. [Telos]

Voorkomen en bestrijden

Tweedracht is een werk van het vlees. Om te voorkomen dat jezelf een oorzaak van tweedracht wordt, moet je je laten leiden door de Heilige Geest.  

Ga 5:19 Nu is het duidelijk wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, Ga 5:20 afgodendienst, toverij, vijandschappen, twist, jaloersheid, toorn, partijzucht, tweedracht, sekten, [...] Ga 5:22 Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. [Telos]

Om tweedracht tegen te gaan, moet degene die de tweedracht verwekt in de gaten gehouden worden en gemeden worden. De gelovigen moeten zich onttrekken.

Ro 16:17  En ik vermaan u, broeders, geeft acht op hen die tweedracht en aanleidingen tot vallen verwekken tegen de leer die u geleerd hebt, en onttrekt u aan hen. [Telos]