Vallen in de geest

Uit Christipedia

Vallen in de geest is een verschijnsel dat zich in charismatische bijeenkomsten voordoet en Bijbels gezien vreemd, dubieus en verdacht is.

De Engelse uitdrukking is 'slain in the spirit', 'geslagen in de geest'.

Mensen vallen in de geest door een aanraking of aanblazing of gebaar van een prediker. Men valt gewoonlijk achterover, opgevangen door een of meer aanwezige assistenten die erop bedacht zijn om letsel te voorkomen. Soms vertonen de aangedane personen trillingen of geschud.

iemand dat iets dergelijks meemaakte getuigt van een fijne ervaring: "Zelf heb ik dit ooit meegemaakt persoonlijk. Ik kom uit een kring waar dit niet gebeurd, maar was naar een evangelische gemeente gegaan. Er werd daar voor mij gebeden gewoon heel eerbiedig om innerlijke genezing. Ze bidden daar wel met de handen op je schouders of hoofd. Er kwam toen een Liefdevolle zachte kracht over mij, die mij zachtjes op de grond neerlag. Ik werd niet geduwd ,maar kon het ook niet tegenhouden, was er ook totaal niet op uit. ... Voor mij was het helend en zeer liefdevol, ik bleef volledig bij, viel niet flauw. Ik koester het. Dit wil ik even meegeven hoe het ook kan."[1]

Een ander getuigde van een val-ervaring in een charismatische bijeenkomst te Utrecht: "iemand duwde mij omver opdat ik zou vallen. Geschrokken stond ik snel weer op. Teleurgesteld ben ik eerder vertrokken."[2]

Degene die iemand doet vallen, meent dat de kracht van de Heilige Geest over zo iemand komt. Sommige mensen zouden de kracht van God op dat moment niet aankunnen en omvallen. Iemand die zoiets bij een ander teweegbrengt zegt: "Het komt ook voor dat wanneer ik bid voor iemand diegene dronken wordt, of een soort van high gevoel krijgt. Ik moet er altijd wel om lachen als God iemand zo hard aanraakt. Ik ben Hem zo dankbaar dat Hij zijn kracht door mij heen aan de mensen toont."[3]

Schriftgegevens

In de Bijbel vinden wij gevallen die andere kenmerken vertonen: iemand valt op zijn aangezicht (met zijn gezicht ter aarde, niet achterover), onder de indruk van een ontmoeting met een hemels wezen, die hem dadelijk weer doet opstaan.

Mt 17:6  En toen de discipelen dit hoorden, vielen zij op hun gezicht en werden zeer bang.  Mt 17:7  En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei: Staat op en weest niet bang. (Telos)

1Co 14:25  het verborgene van zijn hart wordt openbaar, en dus zal hij op zijn aangezicht neervallen en God aanbidden en verkondigen dat God werkelijk onder u is. (Telos)

Onreine geesten vielen, door de mensen die zij bezetten, voor Jezus neer.

Mr 3:11  En als de onreine geesten Hem zagen, vielen zij voor Hem neer en schreeuwden de woorden: U bent de Zoon van God! (Telos)

Het vallen op het aangezicht (niet achterover) zal ook in de hemel gebeuren:

Opb 4:10  dan zullen de vierentwintig oudsten neervallen voor Hem die op de troon zit en Hem aanbidden die leeft tot in alle eeuwigheid, en hun kronen neerwerpen voor de troon en zeggen: (Telos)

Opb 5:8  En toen het dat boek had genomen, vielen de vier levende wezens en de vierentwintig oudsten voor het Lam neer; zij hadden elk een harp en gouden schalen vol reukwerken, welke zijn de gebeden van de heiligen. (Telos)

Opb 5:14  En de vier levende wezens zeiden: Amen. En de oudsten vielen neer en aanbaden. (Telos)

Opb 7:11  En alle engelen stonden rond de troon en de oudsten en de vier levende wezens, en zij vielen op hun gezicht neer voor de troon en aanbaden God (Telos)

Opb 11:16  En de vierentwintig oudsten die voor God zitten op hun tronen, vielen op hun gezichten en aanbaden God (Telos)

Opb 19:4  En de vierentwintig oudsten en de vier levende wezens vielen neer en aanbaden God die op de troon zat en zeiden: Amen, halleluja! (Telos)

Toen de Heer Jezus zijn vijanden ontmoette in de hof van Gethsémané, schenen zij achterover te vallen op de grond.

Joh 18:6  Toen Hij dan tot hen zei: Ik ben het, deinsden zij terug en vielen op de grond. (Telos)

Koning Saul, die David zocht te doden, werd op weg naar David bevangen door de Geest Gods. Daarop profeteerde hij en trok zijn kleren uit en lag een hele dag en nacht naakt op de grond. Dit schijnt een vernedering te zijn geweest.

1Sa 19:23  Toen ging hij derwaarts naar Najoth bij Rama; en dezelfde Geest Gods was ook op hem, en hij, al voortgaande, profeteerde, totdat hij te Najoth in Rama kwam. 1Sa 19:24  En hij toog zelf ook zijn klederen uit, en hij profeteerde zelf ook, voor het aangezicht van Samuël; en hij viel bloot neder dienzelfden gansen dag, en den gansen nacht. Daarom zegt men: Is Saul ook onder de profeten? (SV)

Toen Jezus in of op de discipelen blies, vielen zij niet achterover, althans daarover lezen we niets.

Joh 20:22  En toen Hij dit had gezegd, blies Hij in hen en zei tot hen: Ontvangt de Heilige Geest. Joh 20:23  Wie u ook de zonden vergeeft, zij zijn hun vergeven; wie u ook de zonden houdt, zij zijn hun gehouden. (Telos)

Waarschuwing en vermaning

De apostel Paulus noemt de onwenselijke mogelijkheid van "een andersoortige geest" te ontvangen.

2Co 11:4  Want als degene die komt een andere Jezus predikt die wij niet gepredikt hebben, of als u een andersoortige geest ontvangt die u niet hebt ontvangen, of een andersoortig evangelie dat u niet hebt aangenomen, dan zou u het heel goed verdragen. (Telos)

2Th 2:2  dat u niet zo snel in uw denken geschokt of verschrikt wordt, noch door geest, noch door woord, noch door brief als van ons, alsof de dag van de Heer al aangebroken zou zijn. (Telos)

1Jo 4:1  Geliefden, gelooft niet iedere geest, maar beproeft de geesten of zij uit God zijn, want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. (Telos)

1Th 5:21  maar beproeft alles, behoudt het goede. (Telos)

Meer informatie

Laat Jezus mensen "vallen in de geest"? Youtube.com: Christelijke Apologeet, 4 nov. 2022. Duur: 14 min. 18 sec. Chris Verhagen beoordeelt het verschijnsel in het licht van de Schrift.

Voetnoten