Veranderen

Uit Christipedia

Veranderen is anders worden of maken. God veranderd mensen met behoud van hun identiteit. Jan blijft Jan, maar de nieuwe Jan verschilt van de oude Jan.

Veranderingen kunnen al of niet gevolg van menselijk handelen zijn. Een verandering als gevolg van menselijk handelen kan direct of indirect voortkomen uit menselijk handelen. De menselijke oorzaak kan ook een oorzaak naast andere oorzaken zijn. Vaak verandert iets, waarop wij geen invloed hebben. Bijvoorbeeld het weer op een zekere dag in Nederland. Indirect kan een invloed, door mensen uitgeoefend, het klimaat en daarmee het weer beïnvloeden.

Een mens kan veranderen van binnen en/of van buiten. Tot geloof in Jezus Christus komen is een inwendige verandering, die zal doorwerken in het gedrag. Een bekering is een inwendige en uitwendige verandering, een verandering van hart en van gedrag.

De verandering vooraf kennen. Iemand verandert zijn gedrag niet zomaar. Daarvoor is nodig te weten wat de verandering inhoudt en wat de gevolgen zijn. In de gemeente te Korinthe waren misstanden die opgeheven moesten worden. Daar was verandering nodig. De wijze waarop het avondmaal werd gevierd moest anders worden. Ook het gebruik van geestesgaven in de gemeentelijke samenkomst moest veranderd worden. De apostel Paulus doet hen weten hoe het anders moet. Hij geeft hen regels voor de viering van het avondmaal en voor het gebruik van de geestesgaven.

1Co 14:26  Hoe is het dan, broeders? Wanneer u samenkomt, heeft ieder een psalm, heeft een leer, heeft een openbaring, heeft een taal, heeft een uitlegging; laat alles gebeuren tot opbouwing. 1Co 14:27 Als iemand in een taal spreekt, dan door twee of ten hoogste drie, en ieder op zijn beurt, en laat een het uitleggen. 1Co 14:28 Maar als er geen uitlegger is, laat hij zwijgen in de gemeente en laat hij tot zichzelf spreken en tot God. 1Co 14:29 En laten twee of drie profeten spreken en laten de anderen het beoordelen. 1Co 14:30 En als aan een ander die daar zit, iets geopenbaard wordt, laat de eerste zwijgen. 1Co 14:31 Want u kunt allen, een voor een, profeteren, opdat allen leren en allen vertroost worden. (TELOS)

Beoordelen van de voorgestelde verandering. De joden in Thessalonika toetsten de verandering die de boodschap van Paulus en Silas inhield. Zij waren bereidwillig, maar niet lichtgelovig of onkritisch.

Hnd 17:11 Dezen nu waren edeler dan die in Thessalonika: zij ontvingen het woord met alle bereidwilligheid, terwijl zij dagelijks de Schriften onderzochten of deze dingen zo waren. Hnd 17:12 Velen dan uit hen kwamen tot geloof, en van de aanzienlijke Griekse vrouwen en mannen niet weinigen. (TELOS)

Merk op dat zij beoordeelden in het licht van de Schrift. De Schrift verlicht ons, opdat wij niet struikelen of afwijken.

Ps 119:105 Nun. Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad.

Een veranderingen in gewoonte of gebruik, zeker als het om een verandering in de gemeente van de heiligen gaat, moet beoordeeld worden.

Sommige voorstellen om iets te veranderen in de gemeente werken als een splijtzwam. Voorbeelden zijn:

  • de erkenning van het homohuwelijk
  • de toelating van een vrouw in een kerkelijk ambt (predikant, diaken, ouderling)

Veranderen. Velen van de Joden, nadat ze wisten waarom het ging, kozen ervoor te geloven en te veranderen.

Weerstand, verzet. Een verandering kan zowel vooraf als achteraf weerstand, verzet oproepen bij anderen, die door gevolgen van de verandering ‘getroffen’ worden. In Filippi dreef de apostel Paulus een waarzeggende geest uit een slavin (Hand. 17). Haar meesters zagen dat de bron van winst, die de waarzeggerij hun aanbracht, weg was. Hun reactie op deze verandering:

Hnd 16:19 Toen nu haar meesters zagen dat hun hoop op winst weg was, grepen zij Paulus en Silas en sleepten hen naar de markt voor de overheid; Hnd 16:20 en toen zij hen bij de praetoren hadden gebracht, zeiden zij: Deze mensen, die Joden zijn, brengen onze stad in verwarring Hnd 16:21 en verkondigen gebruiken die wij niet mogen aannemen of doen, daar wij Romeinen zijn. Hnd 16:22 En de menigte stond mee tegen hen op; en de praetoren scheurden hun de kleren af en bevalen hen te geselen. Hnd 16:23 En nadat zij hun vele slagen hadden gegeven, wierpen zij hen in de gevangenis en bevalen de gevangenbewaarder hen zorgvuldig te bewaren. (TELOS)

De verandering in Berea riep verzet op nadat de Joden uit Thessalonika, die in hun eigen stad weerstand hadden getoond, in Berea de menigten in opschudding en verwarring brachten.

Hnd 17:11 Dezen nu waren edeler dan die in Thessalonika: zij ontvingen het woord met alle bereidwilligheid, terwijl zij dagelijks de Schriften onderzochten of deze dingen zo waren. Hnd 17:12 Velen dan uit hen kwamen tot geloof, en van de aanzienlijke Griekse vrouwen en mannen niet weinigen. Hnd 17:13 Toen de Joden uit Thessalonika echter vernamen, dat ook in Berea door Paulus het woord van God werd verkondigd, kwamen zij ook daar de menigten in opschudding en verwarring brengen. (TELOS)