Verbolgenheid

Uit Christipedia

Verbolgenheid is een hevige uiting van toorn. 

Toorn = misnoegdheid + hartstocht + uiting. Woede is eveneens een hevige uiting van toorn, maar met de gedachte dat de misnoegde zijn rede verliest. Gramschap = misnoegdheid + hartstocht + langere duur + eventuele uiting. Gramschap sluit een gevoel van misnoegen in zich dat van langere duur is, toorn gaat sneller voorbij dan gramschap. Zie verder bij Gramschap.

Verbolgenheid komt bij God en mensen voor.

Eze 22:31 Daarom heb Ik Mijn gramschap over hen uitgegoten; door het vuur Mijner verbolgenheid heb Ik hen verteerd; hun weg heb Ik op hun hoofd gegeven, spreekt de Heere HEERE. (SV)

Goddelijke verbolgenheid zal aan ongehoorzame zondaars vergolden worden.

Ro 2:8 Maar dengenen, die twistgierig zijn, en die der waarheid ongehoorzaam, doch der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, [zal] verbolgenheid en toorn [vergolden] [worden]; (SV)
Ro 2:8 Hun echter die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid, [zal] gramschap en toorn [vergolden worden]. (HSV)
Ro 2:8 maar hun die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid, toorn en gramschap. (TELOS)

De Nieuwe Bijbelvertaling heeft in Rom. 2:8 “woede”, dat ten aanzien van God echter niet gepast is, omdat God nimmer Zijn rede zal verliezen.

Ro 2:8 Maar wie handelt uit geldingsdrang, de waarheid niet eerbiedigt en zich laat leiden door onrecht, straft hij met zijn toorn en woede. (NBV 2004)
Wegnemen. God kan zijn verbolgenheid wegnemen.
Ps 85:2 (85-3) De misdaad Uws volks hebt Gij weggenomen; Gij hebt al hun zonden bedekt. Sela. Ps 85:3 (85-4) Gij hebt weggenomen al Uw verbolgenheid; Gij hebt U gewend van de hittigheid Uws toorns. (SV)

Bronnen

Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)