Verdragen

Uit Christipedia

Verdragen is een woord dat drie betekenissen heeft[1]:

  1. dulden, lijden, doorstaan. Voorbeeld: "geen pijn kunnen verdragen", "elkaar goed kunnen verdragen";
  2. ertegen kunnen, gezegd van iemand ten opzichte van voedsel;
  3. zich verdragen: in overeenstemming zijn met. "Dat is gedrag dat zich niet verdraagt met de grondslag van de school"

De Heer Jezus verdroeg een ongelovig geslacht

Mr 9:19 Hij nu antwoordde hun en zei: O ongelovig geslacht, hoe lang zal Ik nog bij u zijn? Hoe lang zal Ik u nog verdragen? Brengt hem bij Mij. (Telos)

De liefde verdraagt alles.

1Co 13:7 alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verduurt zij. (Telos)

Gelovigen hebben elkaar in liefde te verdragen.

Efe 4:2 terwijl u in alle nederigheid en zachtmoedigheid met lankmoedigheid elkaar in liefde verdraagt (Telos)

Gelovigen hebben de nieuwe mens aangedaan en zijn uitverkorenen van God. Daarom hebben zij elkaar te verdragen en elkaar te vergeven.

Col 3:12  Doet dan aan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden: innige ontferming, goedertierenheid, nederigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid, Col 3:13 elkaar verdragend en elkaar vergevend, als de een tegen de ander een verwijt heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo ook u. Col 3:14 En boven dit alles de liefde, dat is de band van de volmaaktheid. (Telos)

We dienen ook verzoeking te verdragen, ertegen te kunnen zonder ten val te komen of te bezwijken.

Jak 1:12 Gelukkig de man die verzoeking verdraagt; want beproefd geworden zal hij de kroon van het leven ontvangen, die Hij beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben. (Ttelos)

Een voorbeeld van verdraagzaamheid was ook de apostel Paulus. Zijn verdraagzaamheid diende tevens een doel: de behoudenis van mensen.

2Ti 2:8 Houd Jezus Christus in herinnering als uit de doden opgewekt, uit het geslacht van David, naar mijn evangelie, 2Ti 2:9 waarin ik verdrukking lijd en zelfs boeien draag als boosdoener; maar het woord van God is niet geboeid. 2Ti 2:10 Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij de behoudenis verkrijgen die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid. (Telos)

Zie ook

Verdraagzaamheid

Bronnen

VanDale.nl, s.v. Verdragen. Geraadpleegd op 3 maart 2020.

Voetnoot

  1. VanDale.nl, s.v. Verdragen. Geraadpleegd op 3 maart 2020.