Vermenging

Uit Christipedia

Vermenging in een godsdienstig verband is het door elkaar mengen van godsdienstige zaken en personen die in wezen vreemd zijn aan elkaar.

Gevallen

De Kerstviering in de befaamde Westminster Abbey (Anglicaanse kerk) in Londen wordt in 2008 ‘anders dan anders’. Tijdens de viering is er ruimte voor islamitische en hindoeïstische symbolen.

Een kanunnik van de Westminster Abbey verklaarde: “We hebben dit gedaan omdat het een goede kans biedt voor christenen om kennis te maken met de verhalen van andere geloven. Kerstfeest biedt voor iedereen de mogelijkheid om een moment stil te staan. Het is een mooie kans voor de verschillende geloven om met elkaar in gesprek te gaan. Waar je ook vandaan komt, met Kerst moet er iets voor je te vieren zijn. Strikt genomen gaat het over de geboorte van Christus, maar het feest heeft een bredere boodschap van vrede en goede wil.”

in Liverpool wordt in 2008 de kerst in de kerk opgesierd met een Chinese draak.

Oorzaken

De oorzaken van vermenging van vermenging kunnen velerlei zijn, zoals:

  • het denkbeeld dat alle wereldgodsdiensten in wezen dezelfde God zoeken en vereren
  • aanvaarden en vieren van verscheidenheid, dus ook van culturele religieuze verscheidenheid.
  • de wens om bij te dragen aan een vreedzame samenleving van mensen uit verscheidene culturen en religies. De wens om respect te betonen voor de aanhangers van andere religies.

Beoordeling

Vermenging van christendom met andere godsdiensten is kwalijk, zoals mag blijken uit de volgende Schriftpassages:

Ps 106:35  maar zij vermengden zich met de heidenvolken en leerden hun gebruiken.  Ps 106:36  Zij dienden hun afgoden, die hun tot een valstrik werden. (HSV)

1Jo 5:21  Kinderen, wacht u voor de afgoden. (Telos)

Opb 17:1  En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij en zei: Kom, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer die op vele wateren zit, Opb 17:2  met wie de koningen van de aarde gehoereerd hebben, en zij die de aarde bewonen zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. [...] Opb 17:6b  En toen ik haar zag, verwonderde ik mij met grote verwondering. (Telos)