Grote Verzoendag

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Verzoendag)

De verzoendag (Hebr. Jom Kipoer), meestal genoemd Grote Verzoendag, is een van de hoogtijdagen van God die Hij heeft ingesteld voor het volk Israël. Het is een altoosdurende inzetting (Lev. 23:31), te houden op 10 Tisjrie (september/oktober). Alleen op die dag mocht een mens, namelijk de hogepriester, het Heilige der Heiligen binnengaan. Hij deed dit in verband met zijn verzoeningswerk ten behoeve van het volk. Lev. 16:29-34.

Zevende maand (Hebr. Tisjrie)
LoofhuttenfeestVerzoendagGedachtenis van het geklank


Het doel van de dag was verzoening van het volk voor het aangezicht van God (Lev. 23:28).

Hogepriester gekleed in wit linnen. In zijn hand een schaal met bloed.

De dag moest gehouden worden op 10e dag van de zevende maand van de godsdienstige kalender, de maand Tisjrie, dat is rond 1 oktober.

De Israëlieten moesten op die dag een heilige samenroeping hebben (Lev. 23:7; Num. 29:7).

Dan hadden zij hun zielen te verootmoedigen (Lev. 23:27; Num. 29:7). Wie zich niet verootmoedigde, moest uit zijn volk worden uitgeroeid (Lev. 23:29).

Ze moesten de HEER een vuuroffer offeren (Lev. 23:27).

Het was een rustdag (Lev. 23:8), waarop ze zich moesten onthouden van de dagelijkse arbeid (Num. 29:7). Wie enig werk verrichtte, zou door God worden vernietigd (Lev. 23:30).

Verzoendag was de enige dag in het jaar waarop de hogepriester het "heilige der heiligen" binnentrad, het heiligste deel van de tabernakel en tempel. Niemand mocht ooit daar binnen gaan, alleen de Hogepriester op Verzoendag.

Die dag ging hij drie maal het Heilige der Heiligen binnen. De hogepriester moest zich kleden in wit linnen. Eerst ging de hogepriester in het allerheiligste vertrek binnen met reukwerk en dat reukwerk zou die ruimte vullen.

Het reukwerk dat het Heilige der Heiligen vulde spreekt van de persoonlijke heerlijkheid van de Here Jezus. De Hemel zelf is vervuld met die heerlijkheid. Voordat de Heiland verzoenend stierf aan het kruis, was de hemel reeds gevuld met heerlijkheid.

Vervolgens slachtte men de stier voor de hogepriester en zijn huis. Met het bloed van die stier ging de hogepriester in het Heilige der Heiligen om voor het verzoendeksel zeven keer te sprenkelen en op het verzoendeksel één keer.

De bok, beladen met de zonden van het volk, weggezonden.

Bij de derde keer ging de hogepriester in het binnenste heiligdom met het bloed van de ene bok, die voor het volk was geslacht. Dat bloed sprenkelde hij voor en op het verzoendeksel.

Daarna werd de andere bok (de levende) genomen. De hogepriester legde zijn handen op het dier en beleed daarop al de ongerechtigheden, overtredingen en zonden van het volk. Hij legde zo, symbolisch, al die ongerechtigheden van het volk op de kop van de zondebok. Daarna werd de zondebok uitgelaten en weggezonden om nooit meer terug te keren.

De hogepriester bracht dus eerst een offer voor zijn eigen zonde en die van de priesters en daarna een nieuw offer voor de zonde van het volk. Op verzoendag beleed het hele volk Israël zijn zonde en vroeg God om vergeving en reiniging.

Na zijn volbrachte dienst der verzoening wisselde de hogepriester in het heiligdom zijn witte kleren om voor de heerlijke hogepriesterlijke kleding.

Fig. In eenvoudige witte kledij sprenkelde de hogepriester het bloed op het verzoekdeksel. In heerlijke kledij kwam hij, na zijn volbrachte dienst, uit het heiligdom. De Heer Jezus verscheen de eerste maal 'zonder aanzien' (Jes. 53); de tweede maal zal Hij, thans nog bezig in het hemelse heiligdom, in heerlijkheid verschijnen en Israël zal in Hem geloven. 

Behalve deze offers en het dagelijks brandoffer moest een bijzonder brandoffer en zondoffer worden gebracht.

Nu 29:7 Op de tiende dag dezer zevende maand zult gij een heilige samenkomst hebben en u verootmoedigen, gij zult generlei arbeid verrichten. Nu 29:8 Dan zult gij de HERE een brandoffer, een liefelijke reuk, brengen: een jonge stier, een ram, zeven eenjarige schapen; gaaf zullen zij zijn; Nu 29:9 en het bijbehorend spijsoffer: fijn meel aangemaakt met olie, drie tienden bij de stier, twee tienden bij de ene ram, Nu 29:10 telkens een tiende bij elk van de zeven schapen; Nu 29:11 een geitebok als zondoffer, ongeacht het zondoffer der verzoening en het dagelijks brandoffer en het bijbehorend spijsoffer en de bijbehorende plengoffers. (NBG51).

Deze offers komen overeen met die gebracht op de feestdag van het geklank (1e dag van dezelfde maand) en op de nieuwemaansdag. Op nieuwemaansdag echter werd echter niet één, maar twéé jonge stieren geofferd.

Verband met andere hoogtijden

De Verzoendag is één van de drie hoogtijden in de herfst: Geklankdag, Verzoendag en Loofhutten. Deze hoogtijden zien profetisch op het herstel van Israël.

Verzoendag is verder één van de vijf ééndaagse hoogtijden: Pasen, Eerstelingen, Wekenfeest, Geklankdag, Verzoendag.

Typologie

Een feest, nieuwe maan of sabbat zijn een schaduw van wat zou komen, maar de werkelijkheid is van Christus (Col 2:16-17). De drie hoogtijden van het najaar, waaronder Verzoendag, zien profetisch op de tweede komst van Jezus Christus en het herstel van Israel. Verzoendag is een voorafschaduwing van de toekomstige verzoening van Israël.

Zac 13:1 Te dien dage zal er een Fontein geopend zijn voor het huis Davids, en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinigheid.

Op de verzoendag ging de hogepriester twee maal het Heilige der Heiligen binnen om bloed te sprengen. De eerste maal voor zijn eigen zonden en die van zijn huis, de priesterlijke familie. De tweede maal voor de zonden van het volk. De Heer Jezus hoefde zijn bloed niet te vergieten voor zijn eigen zonden, want hij was zonder zonde. Hij vergoot zijn bloed alleen ten behoeve van anderen.

Verzoendag kan ook praktisch worden toegepast op de gemeente van Jezus Christus. Na de verschijning voor de rechterstoel van Christus is de gemeente praktisch volkomen welbehaaglijk voor Hem.

Huidige viering in Israël

Hoewel er geen tempel, hogepriester en offerdienst meer zijn, vieren de Joden in Israël Verzoendag, Jom Kippoer. Het is de meest heilige dag en de hoogste Joodse feestdag in het Jodendom. Hij wordt als vastendag gevierd; een dag van vasten, inkeer, belijdenis en vergeving vragen. In 2009 gaven meer dan 71% van de Israëlische joden te kennen dat zij voornemens waren op die dag te vasten.

Evenals alle Joodse feestdagen begint Jom Kippoer op de vooravond. Het openbare leven in Israël staat stil. Restaurants en cafés zijn gesloten, behalve enkele Arabische koffiehuizen. Alle grensposten alsook de internationale luchthaven Ben Gurion blijven dicht. De straten zijn vrijwel geheel autovrij. Er worden geen radio- of tv-programma's uitgezonden. Godsdienstige Joden brengen de dag bijna uitsluitend door in de synagoge[1].

Zie Jom Kipoer voor het hoofdartikel over dit onderwerp

Zie ook

Azazel

Voetnoot

  1. Grote Verzoendag: dag van boete en zorgen om veiligheid, nieuwsbericht op IsraelToday.nl, 3 okt. 2014.