Voorhoeve-vertaling

Uit Christipedia

De Voorhoeve-vertaling is de naam van een betrouwbare woordelijke vertaling van het Nieuwe Testament in het Nederlands. De vertaling is in de 19e eeuw tot stand gebracht door H.C. Voorhoeve, G.P. Bronkhorst en dr. N.A.J. Voorhoeve. De eerste uitgave verscheen in 1877 bij uitgeverij Voorhoeve in Den Haag.

Vertaalfouten in de overigens door hen zeer gerespecteerde Statenvertaling en een betere kennis van de Griekse grondtekst gaven de vertalers aanleiding om een nieuwe vertaling maken. Zij maakten daarbij gebruik van een uitgave van het Griekse Nieuwe Testament van C.G.G. Theile en O. von Gebhardt (11e uitg., 1875).

In 1917 werd de ‘Voorhoeve-vertaling' herzien door dr. N.A.J. Voorhoeve en zijn neef J.N. Voorhoeve, die tevens de uitgever werd. De Griekse tekst-uitgave van Nestle diende als brontekst.

In 1931 verscheen de derde druk, opnieuw herzien door J.N. Voorhoeve, eveneens aan de hand van de Griekse tekst-uitgave van Nestle.

De bedoeling van vertalers was een zo letterlijk mogelijke vertaling te bieden, gebaseerd op een zo nauwkeurig mogelijke grondtekst. Tegelijk echter probeerden de vertalers stijl en taalgebruik dichtbij de geliefde Statenvertaling houden.

De vierde druk verscheen in 1966 en was sterk gemoderniseerd en daardoor verder af van de oude Statenvertaling. De herziening betrof taal en stijl: veel verouderde woorden en uitdrukkingen werden vervangen door meer gangbare, en de meeste naamvalsvormen werden in hedendaags Nederlands overgebracht, afgezien van enkele overbekende uitdrukkingen zoals 'Zoon des mensen', 'heer des huizes', 'aanzien des persoons'. Onvoltooide deelwoorden werden voor het merendeel uitgewerkt tot bijzinnen.

De vijfde herziening kwam in 1982 tot stand en verscheen bij uitgeverij Medema onder de naam TELOS-vertaling (zie aldaar).

De Voorhoeve-vertaling stamt uit de beweging van Vergadering van Gelovigen, die een verwante vertaling van de volledige bijbel voorbracht in het Engels en Frans (door John Nelson Darby) en in het Duits door de gebroeders Brockhaus.

Meer informatie

De Voorhoevevertaling van 1877: download (pdf-formaat) van HolyHome.nl

Bron

Voorwoord van de TELOS-vertaling (1982)