Vredevorst

Uit Christipedia

Vredevorst is de naam die volgens de profetie van Jesaja (Jes. 9:6) aan de Messias wordt gegeven.

Toen de Messias, de Verlosser van Israël en de Heiland der wereld, in Bethlehem was geboren, wenste een hemelse legermacht van engelen dat er vrede op aarde kwam.

Lu 2:13 En plotseling was er met de engel een menigte van een hemelse legermacht, die God prees en zei: Lu 2:14 Heerlijkheid zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen van zijn welbehagen. (TELOS)
Door de Heer Jezus komt er vrede op aarde. De profeet Jesaja had gezegd:
Jes 9:6 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, ... men noemt Zijn naam ... Vredevorst; (SV)

Hij was verschenen om onze voeten te richten op de weg van de vrede:

Lu 1:76 En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste worden genoemd, want jij zult voor het aangezicht van de Heer heengaan om zijn wegen te bereiden, Lu 1:77 om zijn volk kennis van de behoudenis te geven in de vergeving van hun zonden, Lu 1:78 door de innerlijke barmhartigheid van onze God, waarmee de Opgang uit de hoogte ons zal bezoeken, Lu 1:79 om te schijnen voor hen die in duisternis en schaduw van de dood zitten, om onze voeten te richten op de weg van de vrede. (TELOS)
Het volk Israël nam Hem echter niet aan, op een kleine groep mensen na. Van Jeruzalem zei Hij:
Lu 19:42 en zei: Och, mocht op deze uw dag ook u erkennen wat tot uw vrede dient. Nu is het echter verborgen voor uw ogen.

Zijn komst bracht geen vrede tussen de mensen op aarde, geen wereldvrede maar verdeeldheid. Zijn doen en leren wekte wrevel en tegenstand op. Zijn komst ontketende een strijd; om de weg die de Heer Jezus wees zou verdeeldheid ontstaan en zijn leerlingen zouden evenals Hijzelf verdrukt en vervolgd worden.

Mt 10:34 Meent niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen maar een zwaard. (TELOS)
Lu 12:51 Denkt u dat Ik gekomen ben om vrede te geven op de aarde? Nee, zeg Ik u, maar veeleer verdeeldheid. (TELOS)
Door Hem krijgen de gelovigen echter al vrede, vrede met God. Deze vrede berust op Jezus' bloed, vergoten aan het kruis. Door zijn bloed heeft Hij vrede gemaakt en zijn de gelovigen met God verzoend.
Ro 5:1 Wij dan, gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus, (TELOS)
Col 1:20 en door Hem alle dingen tot Zichzelf te verzoenen, na vrede gemaakt te hebben door het bloed van zijn kruis, door Hem, hetzij de dingen op de aarde, hetzij de dingen in de hemelen. Col 1:21 En u, die er vroeger vreemd aan was en vijandig gezind was door uw boze werken, heeft Hij echter nu verzoend (TELOS)

Door de Heer Jezus is er niet alleen vrede met God, door Hem zijn er ook vreedzame verhoudingen mogelijk tussen gelovige Joden en gelovige heidenen. De vrede met God bewerkt vrede tussen mensen die in de Heer Jezus geloven, welke achtergrond deze mensen ook hebben.

Efe 2:14  Want Hij is onze vrede, die die beiden één gemaakt en de scheidsmuur van de omheining weggebroken heeft, (TELOS)
De Heer Jezus zal in de toekomende tijd voor vrede op aarde zorgen en maken dat de oorlogen zullen ophouden.
Mic 4:3 En Hij zal onder grote volken richten, en machtige heidenen straffen, tot verre toe; en zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden, en hun spiesen tot sikkelen; het [ene] volk zal tegen het [andere] volk geen zwaard opheffen, en zij zullen den krijg niet meer leren. (SV)

Christus zal Vrede zijn voor Israël en het redden.

Mic 5:2 (5–1) En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israel, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Mic 5:3 (5–2) Daarom zal Hij henlieden overgeven, tot den tijd toe, dat zij, die baren zal, gebaard hebbe; dan zullen de overigen Zijner broederen zich bekeren met de kinderen Israels. Mic 5:4 (5–3) En Hij zal staan, en zal weiden in de kracht des HEEREN, in de hoogheid van den Naam des HEEREN, Zijns Gods, en zij zullen wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden der aarde. Mic 5:5 (5–4) En Deze zal Vrede zijn; wanneer Assur in ons land zal komen, en wanneer hij in onze paleizen zal treden, zo zullen wij tegen hem stellen zeven herders, en acht vorsten uit de mensen. Mic 5:6 (5–5) Die zullen het land van Assur afweiden met het zwaard, en het land van Nimrod in deszelfs ingangen. Alzo zal Hij [ons] redden van Assur, wanneer dezelve in ons land zal komen, en wanneer hij in onze landpale zal treden. (SV)

Niet alleen voor Israël zal Hij vrede brengen, ook voor de heidenen.

Zac 9:10 En Ik zal de wagens uit Efraim uitroeien, en de paarden uit Jeruzalem; ook zal de strijdboog uitgeroeid worden, en Hij zal den heidenen vrede spreken; en Zijn heerschappij zal zijn van zee tot aan zee, en van de rivier tot aan de einden der aarde. (SV)

De profeet Jesaja voorzegde dat de Heer Jezus de vredevorst zou zijn. Onder Zijn heerschappij zal er vrede zijn.  

Jes 9:6 (9-5) Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst; Jes 9:7 (9-6) Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des HEEREN der heirscharen zal zulks doen. (SV)

Zijn heerschappij en de bijbehorende vrede zal groot zijn, zonder einde.

De heerschappij en de vrede van de Heer Jezus zijn verbonden met de troon van David en diens koninkrijk. De Heer Jezus is de Zoon van David. David was de koning van Israel en de 'man naar Gods hart'. David kwam van lijden tot heerlijkheid.

De grondslag van de heerschappij en vrede van Christus is gericht en gerechtigheid. Wij weten dat het vrederijk van de Heer Jezus pas aanbreekt na een periode van goddelijke gerichten over deze aarde. Als vredevorst in het vrederijk zal Hij een rechtvaardige heerser zijn.

De vrede onder de heerschappij van Christus zal overvloedig zijn:
Ps 72:7 In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien, en de veelheid van vrede, totdat de maan niet meer zij. Ps 72:8 En hij zal heersen van de zee tot aan de zee, en van de rivier tot aan de einden der aarde. (SV)

'Prince of Peace', gezongen door Marty Goetz.