Witte klederen

Uit Christipedia

Witte klederen

Vooral in het laatste bijbelboek, de openbaring wordt gesproken over lange, witte klederen. Dat is niet vreemd, want het lange kleed is teken van rust.Jezus schapen zullen zijn rust binnengaan. Er is wel eens gezegd dat wit de kleur van de hemel is. En dat is ook zo. Wit is de kleur van zuiverheid. Is iets wit, dan zijn er geen vuile vlekken. Bij de God van de hemel is geen onzuiverheid of vuilheid. Hij is de volmaakte.Engelen hevven ook witte kleren aan.

Als op de berg van de verheerlijking Jezus voor de ogen van Zijn discipelen van gedaante verandert (transfiguratie), worden Zijn klederen stralend wit. Daar toont Hij Zijn hemelse heerlijkheid. En als de Rechter van hemel en aarde is de Heere Jezus, de Zoon van God, gezeten op een witte wolk. In Openbaring 20:11 is Hij gezeten op een grote, witte troon. Degenen die voor Hem staan, dragen lange, witte klederen, wit gemaakt in het bloed van het Lam. Jezus zei aan de gemeente te Sardes: "Doch gij hebt enkele personen te Sardes, die hun klederen niet hebben bezoedeld, en zij zullen met Mij in witte klederen wandelen, omdat zij het waardig zijn. Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen" (Openbaring 3:4,5).

Bloed maakt wit

Het wassen en wit maken van de kleren in het bloed van het Lam heeft te maken met het geloof. De dragers van de lange, witte klederen hebben een beroep gedaan op de verlossende kracht van Christus’ offer. De achtergrond van het wassen van kleren is Exodus 19:10, 14. Om God rein en heilig te ontmoeten, is het nodig de kleren te wassen. Door vergeving van zonden te vragen en te pleiten op het bloed van het Lam worden de kleren wit.Door het vieren van het avondmaal toon je dat je jezus offer aanvaard.Dankzij deze reinheid staat de schare voor de troon van God, in witte kledij.

Het is en blijft een wonderlijk iets: wit worden door bloed. Dat is het wonder van de verzoening, tussen God en de mens. Jezus Christus gaf Zijn bloed (leven) als een offer. Wie gelovig is en dit offer aanvaard en aanneemt wordt rein! Het witte kleed geeft de staat, de rechtspositie, voor God aan.

Daarom is het witte kleed nu al een gave in het leven van Gods kinderen, omdat het geloof in Christus, het is een symbool dat de mens in de goede rechtspositie voor God zet (rechtvaardiging). En let wel: Wie gelooft, die heeft het witte kleed. Het is de smetteloze mantel der gerechtigheid, die is geweven op Golgotha, door Jezus offer. Het blijvende aanbod van Christus: ‘Ik raad u dat u van Mij koopt (…) witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde.’ (Openb.3:18).

Overwinning

Het lange witte kleed heeft ook te maken met overwinning. Degenen die de lange, witte klederen dragen zijn overwinnaars. De verbinding tussen lang, wit kleed en overwinning wordt aangegeven door de Heere Jezus Zelf. In Openbaring 3:5 zegt Hij dat wie overwint zal bekleed worden met witte klederen. Het gaat in deze belofte om de uiteindelijke overwinning.

Straks in het wit aan de bruiloft van het Lam. Maar het gaat ook om de weg naar de overwinning. Tijdens het leven van de gelovigen worden de witte kleren meer dan eens bezoedeld door de zonde van eigen vlees. Ze worden ook meer dan eens gehavend in de strijd tegen wereld en duivel. Hoe worden ze terug sneeuwwit?

Kom en laten we kijken wie er gelijk heeft,’ zegt de Here . ‘Al waren uw zonden rood als scharlaken, Ik maak ze wit als sneeuw. Al waren ze vuurrood, ze zullen worden als witte wol. Jesaja 1:18 HTB https://bible.com/bible/75/isa.1.18.HTB

Herstel

Aan het begin van de Bijbel waren Adam en Eva naakt. Aan het eind van de Bijbel staat er een grote schare die bekleed is met lange, witte klederen. De brug tussen beide wordt gevormd door het kruis en de opstanding van Christus. Hij bracht herstel in de kloof tussen God en mens. Aan het einde van de Bijbel staat de mens niet meer naakt voor God, zoals dat in de staat der rechtheid was. Gods kinderen dragen kleding. Het is een herinnering aan de zonde en het is een blijvende werkelijkheid van reddende genade.

De staat van hen die de lange , witte klederen dragen ligt vaster dan die van Adam en Eva. De eerste mens kon vallen, maar wie het lange witte kleed draagt kan dat niet meer. Het witte kleed gaat niet meer uit. Daar is de schaamte voorgoed voorbij en zal God alles en in allen zijn.