Wolf

Uit Christipedia

De wolf is het bekende, voor de schaapskudden zo gevaarlijke roofdier.

Wolf op de Golanhoogvlakte in Israël.

In Nederland sloeg de wolf in het jaar 2018 44 keer toe, meest in de provincies Overijssel en Drenthe, en doodde daarbij 166 schapen.[1] In één geval werden 31 schapen gedood.

Dierkunde. De dierkundige naam is Canis lupus. Hij wordt gerekend tot de familie der hondachtigen (Canidae).

Verspreiding. Omdat wolven zich makkelijk aanpassen aan allerlei omstandigheden, hebben ze zich verspreid over het gehele noordelijk halfrond. De wolf was vroeger het roofdier met het grootste natuurlijke verspreidingsgebied.

Jachttijd. De wolf is jaagt bij voorkeur in de schemering, vandaar dat Habakuk spreekt van "wolven van de avond". De bijvoeging „van avond " kentekent hem in de staat van zijn grootste roofzucht (Hab. 1 : 8; Zef. 3: 3).

Zwervende en gevestigde wolven. Men onderscheidt 'zwervende' en 'gevestigde wolven'. Zwervende wolven gaan, door honger gedreven, voor de snelle hap, gelijk een reizende puber die onderweg snel een hamburger pakt. Een schaap is een makkelijke prooi. Maar als een wolf ouder wordt en zich ergens vestigen, geeft hij de voorkeur aan reeën en zwijnen.[1]

Indiase wolf

In Israël. De wolf, in de noordelijke en gematigde streken van de gehele aarde thuis, bewoont ook het land van Israël. Er leven enkele honderden, voornamelijk in de Golan, Galilea en de Araba; in de open natuurgebieden in Israël, waar de menselijke bevolking schaars is en waar voedsel is.[2]

In Israël komt de Syrische Wolf (Canis lupus syriacus) voor. Ze worden er sinds 1954 beschermd. Er is een stabiele populatie van ongeveer 150 dieren. Hun hoofdprooi zijn gazellen, klipdassen en karkassen van gedomesticeerde dieren.

Voorts zijn in Israël te vinden de Indiase wolf (Canis lupus pallipes) en de Arabische wolf (Canis lupus arabs). De Indiase wolf komt veel voor in Galilea, de Golanhoogvlakte, Judea en Samaria. De Arabische wolf komt veel voor in de Negev (het Zuiderland).[2]

Arabische wolf in Jordanië

Zinnebeeld. Hij is het beeld van de oorlogszuchtige stam Benjamin (Gen. 49: 27), (waarvan Saul afstamde), van roofgierige vorsten van Israël (Ezech 22: 27), en van rechters (Zef. 3: 3), van valse in het schaapskleed huichelende profeten (Matt. 7: 15. Hand. 20: 29), zo ook van vervolgende, grimmige vijanden van 's Heren leerlingen (Matth. 10: 16. Luk. 10: 3), helpers van de aartswolf, de moordenaar vanaf het begin (Joh. 10: 12).

Joh 10:12  wie huurling is en geen herder, wiens eigendom de schapen niet zijn, ziet de wolf komen en laat de schapen achter en vlucht; en de wolf rooft ze en verstrooit de schapen. (Telos)

De Heer Jezus vergelijkt mensen die zijn afgezanten kwaad doen, met wolven.

Mt 10:16 Zie, Ik zend u als schapen midden onder wolven, weest dan voorzichtig als de slangen en oprecht als de duiven. Mt 10:17  Past u echter op voor de mensen; want zij zullen u overleveren aan raadsvergaderingen en in hun synagogen zullen zij u geselen; (Telos)

Lu 10:1 Daarna nu stelde de Heer nog twee en zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zich uit naar elke stad en plaats waar Hijzelf zou komen. Lu 10:2  En Hij zei tot hen: De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinig; smeekt dan de Heer van de oogst dat Hij arbeiders in zijn oogst uitstuurt.  Lu 10:3  Gaat heen, zie, Ik zend u als lammeren midden onder wolven. (Telos)

Toekomst. Eens zal de wolf vreedzaam met het lam verkeren en het niet doden. Mogelijk komt deze vreedzaamheid alleen voor op de berg van Gods heiligheid, d.i. de berg Sion.

Jes 11:6  En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij den geitenbok nederliggen; en het kalf, en de jonge leeuw, en het mestvee te zamen, en een klein jongske zal ze drijven. Jes 11:7  De koe en de berin zullen te zamen weiden, haar jongen zullen te zamen nederliggen, en de leeuw zal stro eten, gelijk de os. Jes 11:8  En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder; en een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van den basilisk. Jes 11:9  Men zal nergens leed doen noch verderven op den gansen berg Mijner heiligheid; want de aarde zal vol van kennis des HEEREN zijn, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken. (SV)

De mensen zullen elkaar niet meer beoorlogen (zie Oorlog). Vrede zal er ook in het dierenrijk zijn, althans in een deel ervan.

Bronnen

H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Tweede deel K - Z. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1872) s.v. Wolf. De tekst van dit lemma is op 27 jan. 2020 onder wijziging verwerkt.

Wolf, artikel op Bijbelaantekeningen.nl. Enige tekst van dit artikel is met toestemming verwerkt, onder wijziging, op 27 jan. 2020.

Gewone wolf, op he.wikipedia.org. Hebreeuws artikel. Geraadpleegd 18 nov. 2022.

Voetnoten

  1. 1,0 1,1 De wolf doodde vorig jaar 166 schapen in ons land (waarvan 69 in Groningen en Drenthe), DVHN.nl (Dagblad van het Noorden), nieuwsbericht van 18 jan. 2019.
  2. 2,0 2,1 Gewone wolf, op he.wikipedia.org. Hebreeuws artikel. Geraadpleegd 18 nov. 2022.