Wolfgang Schuch

Uit Christipedia

Wolfgang Schuch (gestorven 1525) was een Duitse pastoor die, vals beschuldigd, om de waarheid van het evangelie werd verbrand in de stad Nancy, hoofdstad van het toenmalige hertogdom Lotharingen.

Schuch, een geboren Duitser, kwam in het hertogdom Lotharingen, en wel in de stad Saint-Hippolyte (gelegen in het noordoosten van het huidige Frankrijk), en en werd aldaar tot pastoor der gemeente verkoren. Al dadelijk verwijderde hij, in de vasten alle beel­den en schilderijen, schafte de missen af, en ver­kondigde het zuivere Evangelie van Christus. Dit viel hem zeer gemakkelijk, daar het volk geneigd was tot de zuiverheid en gehoorzaamheid van het Evangelie, terwijl de lieden hem gunstig waren en zeer lief hadden.

Saint-Hippolyte

Door de vijanden der waarheid werd hij bij Antonius (of Anton), hertog van Lotharingen (1508-1544), beschuldigd dat hij het volk opzette tegen hun heer en overste, ja, dat zij alle overheden verachtten en verwierpen; zodat de vorst, door zulk een beschuldiging in woede ont­stoken, de stad te vuur en te zwaard dreigde uit te roeien.

Toen de goede en getrouwe pastoor dit vernam, schreef hij de hertog een brief, waarin hij zijn ambt, onderwijs, dienst en de zaak van het Evangelie derwijze beschermde en verontschuldigde, dat, wanneer de vorst een rechtvaardig man geweest was, was, die de waarheid en godsvrucht liefhad, deze bedreigingen gemakkelijk op de boze beschuldigers teruggekeerd zouden zijn. Schuch toonde hem aan hoe jammerlijk de godsdienst bedorven en het Evangelie met de voet vertreden was, en beloofde de vorst, zowel uit zijn eigen als uit naam van het volk, alle gehoor­zaamheid, die God de onderdanen bevolen heeft hun overheden te bewijzen.

Voor deze aangeboden goedwilligheid bewees de vorst hem echter slechte dank; want hij zond Casper (of Gaspard) Hassonville, edelman en stadhouder van Blamoye[1] tot hem, die de pastoor gevangen nam en te Nancy, de hoofdstad van Lotharingen, bracht. Wolfgang Schuch werd er op zeer wrede wijze verbrand, ter­wijl hij met grote standvastigheid, onder aanroeping van de goddelijke naam en het afleggen van een vrijmoedige belijdenis, zijn geest in de handen van de almachtige Vader overgaf. Dit gebeurde in het jaar 1525.

Meer informatie

Jameson Tucker, Vrais Chrestiens: Strangers in the martyrologies of Jean Crespin (Warwick, 2011). Pdf-document. Bevat tekstkritische informatie.

Bron

Adrianus Haemstedius, Historie der martelaren; Die, om de getuigenis der evangelische waarheid, hun bloed gestort hebben, van Christus onze Zaligmaker af tot het jaar 1655 (Amsterdam: 1671. Herziene druk 1881), blz. 139. Tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 24 maart 2024.

Voetnoot

  1. Waarschijnlijk gelijk aan Blâmont oftwel Blankenberg in Lotharingen, een stad in het noordoosten van het huidige Frankrijk.