Wolk

Uit Christipedia

Een wolk is een verzameling miniscule waterdruppels in de lucht, een bron van hemelwater. Over de hele wereld is gemiddeld ongeveer de helft van de lucht op elk willekeurig tijdstip met wolken bedekt. Oudtijds verscheen Gods heerlijkheid in een wolk. De Heer Jezus komt terug op de wolken van de hemel.

In figuurlijke zin. 'Wolk' wordt figuurlijk gebruikt voor een hemelse groep van menselijke geesten.

Heb 12:1  Daarom dan ook, daar wij zo’n grote wolk van getuigen rondom ons hebben, laten ook wij alle last en de zonde die ons licht omstrikt, afleggen en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt,

Vergelijk Hebr. 12:22-23, waar staat dat wij genaderd zijn tot 'de geesten van de tot volmaaktheid gekomen rechtvaardigen'.

Judas schrijft in zijn brief van een bepaalde mensen, die onder de christenen waren, als 'waterloze wolken, door winden voortgedreven' (Judas 1:12). gebruikt.

Regen. In het Nabije Oosten is een wolk opkomend uit het westen (de middellandse zee) een brenger van regen.

Lu 12:54  Hij nu zei ook tot de menigten: Wanneer u de wolk ziet opkomen in het westen, zegt u terstond: Er komt regen; en zo gebeurt het. (TELOS)

Wolkkolom. Een wolkkolom beschermde en leidde het volk Israël bij de uittocht uit het diensthuis Egypte en tijdens de reis door de woestijn. De Israëlieten werden allen 'tot Mozes gedoopt in de wolk en in de zee' (1 Cor. 10:2).

1Co 10:1  Want ik wil niet, broeders, dat u onbekend is, dat onze vaderen allen onder de wolk waren, allen door de zee zijn heengegaan, 1Co 10:2 allen tot Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, (TELOS)

De wolkkolom was een teken van Gods tegenwoordigheid. De wolk van Gods tegenwoordigheid, die de Israëlieten begeleidde, op de weg Sinaï rustte, op de tabelnakel rustte en later verscheen bij de inwijding van de eerste tempel, wordt door de Rabbijnen Sjechinah genoemd (van Hebr. sjachan, wonen). De heerlijkheid van de HEER verscheen in een wolk (Ex. 16:10).

Ex 24:16 De heerlijkheid van de HEERE bleef op de berg Sinaï rusten, en de wolk bedekte hem zes dagen [lang]. Op de zevende dag riep Hij Mozes, vanuit het midden van de wolk. (HSV)

Nu 16:42 En het gebeurde, toen de gemeenschap tegen Mozes en tegen Aäron bijeenkwam, en men zich naar de tent van ontmoeting keerde, dat zie, de wolk deze bedekte en de heerlijkheid van de HEERE verscheen. (HSV)

Berg der verheerlijking. Op de berg der verheerlijking werden de drie discipelen overschaduwd door 'een lichtende wolk', waaruit een stem tot hen sprak 'Deze is mijn geliefde Zoon, in Wie Ik welbehagen gevonden heb, hoort Hem.' (Matth. 17:5; Marc. 9:7; Luc. 9:34-35). De drie discipelen werden bang toen ze de wolk ingingen (Luc. 9:34)

Hemelvaart en wederkomst. Toen de Heer vanaf de Olijfberg in de hemel werd opgenomen, werd hij door een wolk onttrokken aan de ogen van zijn leerlingen.

Hnd 1:9 En terwijl Hij dit zei, werd Hij opgenomen, terwijl zij toekeken, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. (TELOS)

Daarop verschenen engelen die de leerlingen verzekerden:

Hnd 1:11 … Galilese mannen, wat staat u naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is opgenomen naar de hemel, zal zo komen, op dezelfde wijze als u Hem naar de hemel hebt zien gaan. (TELOS)

De Zoon des mensen zullen al de stammen van het land 'zien komen op de wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid.' (Matth. 24:30; 26:64). De Heer zegt in het evangelie naar Marcus dat Hij 'in wolken' komt (Marc. 13:26) en 'met de wolken van de hemel' (Marc. 14:62). In het evangelie naar Lucas zegt de Heer dat hij komt 'in een wolk' (Luc. 21:27).

Opb 1:7 Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben; en alle stammen van het land zullen over Hem weeklagen. Ja, Amen. (TELOS)

Bij de opname worden de opgewekte ontslapenen en de veranderde levenden samen 'in wolken opgenomen de Heer tegemoet in de lucht' (1 Th. 4:17).

1Th 4:17 daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen in wolken worden opgenomen de Heer tegemoet in de lucht; en zo zullen wij altijd met de Heer zijn. (TELOS)

Engel bekleed met een wolk. De apostel Johannes zag een engel neerdalen uit de hemel 'bekleed met een wolk' (Opb. 10:1).

Opb 10:1  En ik zag een andere sterke engel neerdalen uit de hemel, bekleed met een wolk, en de regenboog op zijn hoofd en zijn gezicht als de zon en zijn voeten als vuurzuilen; (TELOS)

Hemelvaart van de twee getuigen. De opgewekte twee getuigen zullen naar de hemel opstijgen in een wolk (Opb. 11:12):

Opb 11:12 En zij hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: Komt hier op! En zij stegen op naar de hemel in een wolk, en hun vijanden aanschouwden hen. (TELOS)

Oogst. Bij de (figuurlijke) oogst van de aarde zal de Zoon des mensen op een witte wolk zitten (Opb. 14:14-16):

Opb 14:14 En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk zat iemand, de Zoon des mensen gelijk, die op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel had. Opb 14:16 En Hij die op de wolk zat, sloeg zijn sikkel op de aarde en de aarde werd gemaaid. (TELOS)

Varia

Hieronder een video met wolkenlandschap en sjofargeluid.

Provided ID could not be validated.
12Min of Non-Stop Sjofar, Youtube.com, upload door 'God is Love', 10 jun. 2016.