Wolkkolom

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De wolkkolom is het middel waarmee en waarin God zijn volk overdag leidde op de weg in de woestijn. Het is een zinnebeeld van Gods tegenwoordigheid als Leidsman en Hoeder van zijn volk.

Ex 13:21 En de HEERE toog voor hun aangezicht, des daags in een wolkkolom, dat Hij hen op den weg leidde, en des nachts in een vuurkolom, dat Hij hen lichtte, om voort te gaan dag en nacht. (SV)

De wolkkolom was een zinnebeeld van Gods tegenwoordigheid. Hij was in de wolk aanwezig bij Zijn volk. In de wolkkolom leidde hij hen (Ex. 13:21; Num 14:14). In de wolk zag hij neer op het leger van de Egyptenaren (Ex. 14:24). In de wolkkolom daalde Hij later neer tot bij de ingang van de tent der samenkomst (Ex. 33:9). Vanuit de wolkkolom riep Hij Aäron en Mirjam (Num. 12:5). Hij sprak tot de Israëlieten in een wolk (Ps. 99:7).

Ex 14:24 Maar het gebeurde bij het aanbreken van de dag, dat de HEERE in de vuur- en wolkkolom neerzag op het leger van de Egyptenaren, en Hij bracht het leger van de Egyptenaren in verwarring. (HSV)

Met de wolkkolom leidde God Zijn volk overdag op de weg (Ex. 13:21; Neh. 9:12, 19).

Ne 9:12 En Gij hebt ze des daags geleid met een wolkkolom, en des nachts met een vuurkolom, om hen te lichten op den weg, waarin zij zouden wandelen. (SV)

De wolkkolom ging het volk voor, Hij trok uit voor hun aangezicht (Ex. 13:21; Num 14:14). God was letterlijk de Voorganger, Hij ging voorop.

Nu 14:14 En zij zullen zeggen tot de inwoners van dit land, [die] gehoord hebben, dat Gij, HEERE! in het midden van dit volk zijt; dat Gij, HEERE! oog aan oog gezien wordt, dat Uw wolk over hen staat, en Gij in een wolkkolom voor hun aangezicht gaat des daags, en in een vuurkolom des nachts. (SV)

De wolkkolom diende eenmaal ook ter bescherming tegen het Egyptische leger.

Ex 14:19 En de Engel Gods, Die voor het heir van Israël ging, vertrok, en ging achter hen; de wolkkolom vertrok ook van hun aangezicht, en stond achter hen. (SV)

De wolkkolom daalde neer tot bij de ingang van de tent der samenkomst.

Ex 33:9 Zodra Mozes de tent binnenging, gebeurde het dat de wolkkolom neerdaalde en bij de ingang van de tent bleef staan en dat [de HEERE] met Mozes sprak. Ex 33:10 En zodra heel het volk de wolkkolom zag staan bij de ingang van de tent, stond heel het volk op en boog zich neer, ieder in de opening van zijn tent. (HSV)'

Nu 12:5 Toen daalde de HEERE neer in de wolkkolom en ging bij de ingang van de tent staan. Hij riep Aäron en Mirjam, en zij kwamen beiden naar voren. (HSV)

Israëls offerranden aan God in de woestijn, door H. Melville. De wolkkolom boven het heiligdom.

De Hebreeuwse benaming voor de wolkkolom komt 12 maal voor in het Oude Testament.

In de bedeling van de genade leidt God Zijn volk, de vergadering van Jezus Christus, door de Heilige Geest, die de Geest van Christus is. De Heer Jezus is met ons, alle dagen. Hij is "de overste leidsman van onze behoudenis" (Hebr. 2:10) en "de overste leidsman en Voleinder van het geloof (Hebr. 12:2).