Zeven

Uit Christipedia

Zeven is een getal dat in de Bijbel staat voor volmaaktheid, volkomenheid, volheid.

Week. God stelde de week van zeven dagen in. Hij werkte zes dagen en rustte op de zevende dag. De zevende dag noemde Hij de sabbatsdag. Deze ordening van zes dagen gevolgd door een dag rust bestaat vanaf de schepping.

Jacob werkte twee maal zeven jaren voor twee vrouwen, Lea en Rachel.

Hoogtijden van de Heer. God stelde zeven feesten en bijzondere hoogtijdagen in (Lev. 23:7). Het Loofhuttenfeest is het zevende feest. Het feest valt in de zevende maand van de godsdienstige kalender (september/oktober) en duurt zeven dagen (Deut. 16:13), gevolgd door een 8e dag (Lev. 23:26), welke evenals de 1e dag een rustdag is. Het Loofhuttenfeest is een type van het Vrederijk.

Sabbatsjaar. De Israëlieten mochten zes jaar lang planten en oogsten, waarna het land het zevende jaar moest rusten (sabbatsjaar). God paste dus dezelfde ordening zes + één toe op het tijdsbestek van zeven dagen en op dat van van zeven jaar.

Le 25:2 Spreek tot de kinderen Israels, en zeg tot hen: Wanneer gij zult gekomen zijn in dat land, dat Ik u geve, dan zal dat land rusten, een sabbat den HEERE. Le 25:3 Zes jaren zult gij uw akker bezaaien, en zes jaren uw wijngaard besnijden, en de inkomst daarvan inzamelen. Le 25:4 Doch in het zevende jaar zal voor het land een sabbat der rust zijn, een sabbat den HEERE; uw akker zult gij niet bezaaien en uw wijngaard niet besnijden. Le 25:5 ... het zal een jaar der ruste voor het land zijn. (SV)

Jubeljaar. Na zeven sabbatjaren (= 7x7 jaren) moest het volk van God het jubeljaar houden, het 50e jaar. Dit jubeljaar is een herstelperiode van één jaar voor het volk van God en voor hun land. Tijdens het jubeljaar kreeg het land rust, werden schulden kwijtgescholden en land terug gegeven aan de oorspronkelijke eigenaar. Deze periode van 50 jaar is keer telkens weer, het is een doorlopende cyclus.

Millennia. Misschien past God de ordening van zes + één (werkdagen, jaren) ook toe op de periode van zeven millennia (7000 jaar). De mensen hebben zesduizend jaar gezwoegd en geijverd, om te overleven, doch ook voor een betere wereld, soms zelfs voor een heilsstaat. Breekt na zes millennia het duizendjarig vrederijk van Christus aan? In dat geval is de zevende dag, de sabbat, de rustdag van God, voorafschaduwing van het Duizendjarig rijk.

Zeven volken in Kanaän. In het Beloofde Land woonden zeven volken die meerder en machtiger dan de Israëlieten waren.

De 7:1 Wanneer u de HEERE, uw God, zal gebracht hebben in het land, waar gij naar toe gaat, om dat te erven; en Hij vele volken voor uw aangezicht zal hebben uitgeworpen, de Hethieten, en de Girgasieten, en de Amorieten, en de Kanaänieten, en de Ferezieten, en de Hevieten, en de Jebusieten, zeven volken, die meerder en machtiger zijn dan gij; (SV)

Aanvalsplan Jericho. Op zeven achtereenvolgende dagen trokken de Israëlieten rond de stad Jericho. Na die zeven dagen vielen de muren van Jericho:

Heb 11:30 Door het geloof vielen de muren van Jericho, nadat men er zeven dagen omheen getrokken was.

Bij de dagelijks omgang liepen zeven priesters met elk een ramsbazuin vóór de ark. Op de zevende dag wandelde men zevenmaal om de stad.

Gelijkenissen van het Koninkrijk. Matth. 13 bevat zeven gelijkenissen van het koninkrijk der hemelen.

Bezetenheid van Maria Magdalena. Van haar, die door de Heer Jezus was bevrijd van bezetenheid, waren door zeven demonen uitgegaan (Luc. 18:2; Mr. 16:9).

Mr 16:9  Toen Hij nu was opgestaan, vroeg op de eerste dag van de week, verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie Hij zeven demonen had uitgedreven.(TELOS)

Maria was er ernstig aan toe geweest. Bezeten zijn door meerdere demonen is erger dan door één demon. Vergelijk:

Mt 12:45 Dan gaat hij heen en neemt zeven andere geesten met zich mee, bozer dan hijzelf, en zij komen binnen en wonen daar; en het laatste van die mens wordt erger dan het eerste… (TELOS)

Wonderbare spijziging. In de woestijn voedde de Heer Jezus met zeven broden en enkele visjes een grote menigte mensen (Matth. 15:34v). Ze aten allen en werden verzadigd. Het overschot van de brokken was zeven manden vol. Van zeven losse broden tot zeven manden met brood!

Gemeenten in de Openbaring. Opb. 2 en 3 bevat brieven aan zeven gemeenten. Het boek Openbaring bevat relatief veel zeventallen.

Zeven is het 'heilige getal' van het heel het Oosten[1].

Meer informatie

Jaap Dieleman, Mysterie van het getal zeven. Ontdek de profetische betekenis van het getal voor deze tijd. Omvang: 232 blz.

Voetnoot

  1. A. Noordtzij, Joh. de Groot, Des Heeren heirscharen. Premieboek bij de N.C.R.V.-kalender 1938. Blz. 16.