Zonnestelsel

Uit Christipedia
Ons zonnestelsel is het rijk van de zon en de acht planeten die erom heen draaien en andere hemellichamen binnen het gebied van de zon.  
Ps 8:2 O HEERE, onze Heere! hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde! Gij, die Uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen. Ps 8:3 Als ik Uw hemel aanzie, het werk Uwer vingeren, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt; Ps 8:4 (8–5) Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt? Ps 19:1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester. (19–2) De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk. Ps 19:2 (19–3) De dag aan den dag stort overvloediglijk spraak uit, en de nacht aan den nacht toont wetenschap. Ps 19:3 (19–4) Geen spraak, en geen woorden zijn er, waar hun stem niet wordt gehoord. Ps 19:4 (19–5) Hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde, en hun redenen aan het einde der wereld; Hij heeft in dezelve een tent gesteld voor de zon. Ps 19:5 (19–6) En die is als een bruidegom, uitgaande uit zijn slaapkamer; zij is vrolijk als een held, om het pad te lopen. Ps 19:6 (19–7) Haar uitgang is van het einde des hemels, en haar omloop tot aan de einden deszelven; en niets is verborgen voor haar hitte. (SV)
Rechts is de aarde met de maan te zien.

Ouderdom van ons zonnestelsel

Op grond van de datering van op aarde gevallen brokstukken uit de ruimte schat de moderne wetenschap ons zonnestelsel op ruwweg 5 miljard jaar oud. Wetenschappers leiden de ouderdom van het zonnestelsel af uit het radioactieve verval in de gesteenten. Zij kijken in het bijzonder naar het verval van twee soorten uranium (238U en 235U) tot twee soorten lood (206Pb en 207Pb).

Tegen de afgeleide hoge ouderdom van het zonnestelsel pleit een evolutionistisch argument. De zon schijnt al eeuwenlang langzaam te krimpen. Leven op aarde heeft water nodig. Een grotere zon is warmer dan een kleinere zon. Als de zon héél vroeger een stuk groter was, dan kon er geen water op aarde bestaan en was leven niet mogelijk. Welnu, er is leven op aarde mede dankzij water. Dus kan de zon nooit veel groter zijn geweest. Zie filmpje waarin dit argument wordt uitgelegd.

Ontstaan van ons zonnestelsel

Op de vierde scheppingsdag maakte God zon, maan en sterren.
Genesis 1:14  En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren! Genesis 1:15  En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde! En het was alzo. Genesis 1:16  God dan maakte die twee grote lichten; dat grote licht tot heerschappij des daags, en dat kleine licht tot heerschappij des nachts; ook de sterren. Genesis 1:17  En God stelde ze in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde. Genesis 1:18  En om te heersen op den dag, en in den nacht, en om scheiding te maken tussen het licht en tussen de duisternis. En God zag, dat het goed [was]. Genesis 1:19  Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vierde dag. (SV)
Wetenschap die niet met God rekent probeert het ontstaan van ons zonnestel enkel uit natuurlijke oorzaken te verklaren. De hypothese van een zonnenevel is de meest gehuldigde verklaring. Ronddraaiende nevels en gaswolken vormden uiteindelijk een centrale ster en planeten. Kosmologen nemen aan dat overal in het heelal zonnestelsels zijn en worden gevormd.

Deze evolutietheorie van het zonnestelsel lijkt te wringen met het feit dat de zon bijna helemaal uit waterstof en helium bestaat (98%) terwijl de aarde, maan, venus en mercurius minder dan 1% waterstof of helium bevatten. Hoe kunnen planeten zo geheel anders van samenstelling zijn als ze uit zon zijn voortgekomen?

Volgens een andere theorie is ons zonnestelsel ontstaan nadat een ster langs de zon kwam en door magnetische kracht stukken van de zon aftrok. De losgetrokken materie zou zich vervolgens ontwikkeld hebben tot ons huidige zonnestelsel.

"If the solar system was brought about an accidental collision, then the appearance of organic life on this planet was also an accident and the whole evolution of man was also an accident. If so, then all our present thoughts are accidents. The accidental byproduct of the movement of atoms, this holds for the thoughts of the materialists and astronomers as well as for everybody else. But if their thoughts are merely accidents, why should we believe any of them? I see no reason for believing that one accident should be able to give me a correct account of all the other accidents." (uit: C.S. Lewis, God in the Dock)