Zoutverbond

Uit Christipedia

Zoutverbond is een verbond met zout bekrachtigd. Wanneer verbonden of verdragen werden gesloten, werden offers gebracht waaraan zout was toegevoegd[1]. Zout bewaart voor bederf. 'Zoutverbond' is een spreekwoordelijke uitdrukking: een zoutverbond is een altijd geldend, onverbrekelijk verbond.

Koning Abia van Juda, een kleinzoon van David, herinnerde het afvallige Israël aan het 'zoutverbond' van God met het huis van David.

2Kr 13:5 Staat het u niet toe te weten, dat de HEERE, de God Israëls, het koninkrijk over Israël aan David gegeven heeft, tot in eeuwigheid, hem en zijn zonen, met een zoutverbond? 2Kr 13:6 Evenwel is Jerobeam, de zoon van Nebat, de knecht van Salomo, den zoon van David, opgestaan, en heeft gerebelleerd tegen zijn heer. (SV)

De Herziene Statenvertaling voegt ter verklaring een omschrijving toe:

2Kr 13:5 Weet u niet dat de HEERE, de God van Israël, voor eeuwig het koningschap over Israël aan David gegeven heeft, aan hem en aan zijn zonen, [door een met] zout [bekrachtigd] verbond? (HSV)

Tot David heeft God gezegd:

1Kr 17:11 En het zal gebeuren, wanneer uw dagen voorbij zijn en u heen gaat naar uw vaderen, dat Ik uw nakomeling na u, die een van uw zonen zal zijn, zal doen opstaan, en Ik zal zijn koningschap bevestigen. (HSV)

Voetnoot

  1. John Gill's Expositor, commentaar bij 2 Kron. 13:5.