Eerste brief van Petrus/Onderwerpen

Uit Christipedia

Onderwerpen uit het Bijbelboek Eerste brief van Petrus worden hier behandeld, in alfabetische volgorde.

Geroepen

In de brief komt 5x het woord 'geroepen' voor.

1Pe 1:15  maar wordt, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is, ook zelf heilig in al uw wandel; (Telos)

1Pe 2:9  U echter bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilige natie, een volk tot een eigendom, opdat u de deugden verkondigt van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht, (...) 1Pe 2:21  Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten heeft, opdat u zijn voetstappen navolgt; (Telos)

1Pe 3:9  en vergeldt niet kwaad met kwaad, of schelden met schelden, maar zegent integendeel, omdat u ertoe geroepen bent zegen te erven. (Telos)

1Pe 5:10  De God nu van alle genade, die u heeft geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij zal u, nadat u een korte tijd geleden hebt, volmaken, bevestigen, versterken, grondvesten. (Telos)

God heeft ons geroepen tot Zijn wonderbaar licht (2:9), tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus (5:10), om zegen te erven (3:9). Op de weg naar die bestemming bij God, die Heilig is, hebben wij heilig te wandelen (1:15) en Jezus' voetstappen, van Hem die geleden heeft, na te volgen (2:21).

Onderdanigheid

De vooraanstaande apostel maant opvallend vaak tot onderdanigheid.

1Pe 2:13  Weest aan elke menselijke instelling onderdanig om ‘s Heren wil; hetzij aan een koning als hoogste, (Telos)

1Pe 2:18  Huisknechten, weest aan uw meesters in alle ontzag onderdanig, niet alleen aan de goede en inschikkelijke, maar ook aan de verkeerde. (Telos)

1Pe 3:1 Evenzo, vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, opdat, ook als sommigen ongehoorzaam zijn aan het woord, zij door de wandel van hun vrouwen zonder woord gewonnen worden, (...) 1Pe 3:5  Want zo versierden zich vroeger ook de heilige vrouwen die hun hoop op God stelden, terwijl zij aan hun eigen mannen onderdanig waren; (Telos)

1Pe 5:5  Evenzo u jongeren, weest aan de oudsten onderdanig. En weest allen tegenover elkaar met nederigheid omgord; want ‘God weerstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade’. (Telos)