Als een dief in de nacht

Uit Christipedia

Als een dief in de nacht, zó zal de komst van de Heer Jezus zijn.

Schriftplaatsen

De Heer Jezus, de Zoon des mensen, komt als een dief.

Mt 24:37  Want zoals de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Mt 24:38  Want zoals zij waren in die dagen voor de zondvloed, etend en drinkend, trouwend en uithuwelijkend, tot op de dag dat Noach in de ark ging, Mt 24:39  en zij het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Mt 24:40  Dan zullen er twee op het veld zijn, een wordt meegenomen en een achtergelaten; Mt 24:41  twee vrouwen zullen met de molensteen malen, een wordt meegenomen en een achtergelaten. Mt 24:42  Waakt dan, want u weet niet op welke dag uw Heer komt. Mt 24:43  Weet echter dit, dat als de heer des huizes had geweten in welke nachtwaak de dief kwam, hij zou hebben gewaakt en niet hebben toegelaten dat in zijn huis werd ingebroken. Mt 24:44  Daarom weest ook u gereed, want op een uur dat u het niet vermoedt, komt de Zoon des mensen. (Telos)

Opb 16:15 Zie, Ik kom als een dief. Gelukkig hij die waakt en zijn kleren bewaart, opdat hij niet naakt wandelt en men zijn schaamte niet ziet. (TELOS)

Als een strik komt die dag voor wie geestelijk slapen of bezwaard zijn.

Lu 21:34 Past echter op uzelf, dat uw harten niet misschien worden bezwaard door roes en dronkenschap en zorgen van het leven, en die dag u plotseling overvalt als een strik. Lu 21:35 Want hij zal komen over allen die gezeten zijn op het hele aardoppervlak. (TELOS)

De dag van de Heer, d.i. van Jahweh, komt als een dief in de nacht.

1Th 4:15  (Want dit zeggen wij u door het woord van de Heer, dat wij, levenden die overblijven tot de komst van de Heer, de ontslapenen geenszins zullen voorgaan. 1Th 4:16  Want de Heer Zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God neerdalen van de hemel; en de doden in Christus zullen eerst opstaan; 1Th 4:17  daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen in wolken worden opgenomen de Heer tegemoet in de lucht; en zo zullen wij altijd met de Heer zijn. 1Th 4:18  Vertroost daarom elkaar met deze woorden.) 1Th 5:1 Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, hebt u niet nodig dat u geschreven wordt. 1Th 5:2  Want u weet zelf nauwkeurig dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. 1Th 5:3  Wanneer zij zullen zeggen: Vrede en veiligheid, dan zal een plotseling verderf over hen komen zoals de barensnood over een zwangere, en zij zullen geenszins ontkomen. 1Th 5:4  Maar u, broeders, bent niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen; 1Th 5:5  want u bent allen zonen van het licht en zonen van de dag. Wij zijn niet van de nacht of van de duisternis. 1Th 5:6 Laten wij dus niet slapen zoals de overigen, maar laten wij waken en nuchter zijn. 1Th 5:7  Want zij die slapen, slapen ‘s nachts en zij die dronken zijn, zijn ‘s nachts dronken. (Telos)

2Pe 3:10 Maar de dag van de Heer zal komen als een dief, waarop de hemelen met gedruis zullen voorbijgaan en de elementen brandend vergaan en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. (TELOS)

De komst van de Zoon des mensen als een dief in de nacht en de komst van de dag van Jahweh als een dief in de nacht zijn een en dezelfde gebeurtenis. Die dag start met het plotseling wegrukken van Zijn gemeente van de aarde door de Heer Jezus. Voor de wereld onverhoeds, gelijk een dief. Voor de gelovigen die geestelijk waakzaam zijn, verwacht, zij het dat dag en uur hun onbekend zijn. De bewoners van het huis, waar de dief inbreekt en wegrooft, komen erachter dat ze dingen missen. Misschien zien ze sporen van de inbraak. Zo zal de wereld erachter komen dat plotseling mensen zijn verdwenen.

Anderen denken echter dat de inbraak, de opname van de gemeente, op dat ogenblik gemerkt, gehoord, gezien zal worden. Klinken zullen immers het geluid van een bazuin Gods en de stemmen van Jezus en van een aartsengel. Maar het is denkbaar dat deze geluiden alleen vernomen zullen worden door de uitverkorenen, die worden opgenomen, niet door de achterblijvers. De tijd zal het leren.

Betrekking tot de dag van Jahweh

De dag van Jahweh heeft, gelijk een natuurlijke dag, vier fasen:

  1. de morgenster: de Heer komt om de zijnen tot Zich te nemen;
  2. de dageraad: de oordelen over het aardrijk, te vergelijken met de barensnood van een zwangere vrouw;
  3. de zonsopgang: de verschijning van de Heer in de wereld;
  4. de volle dag: het vrederijk.
Fasen of aspecten van de dag van Jahweh

Morgenster. In de eerste fase, wanneer de morgenster straalt, is het nog nacht. De Heer Jezus is de blinkende morgenster (zie Morgenster). Hij komt als het nacht is in de wereld en haalt ons weg, gelijk een dief onverhoeds inbreekt en spullen weghaalt uit een huis.

De Heer Jezus heeft Zichzelf, als Verlosser van bezetenen, eens vergeleken met iemand die de huisraad van een sterke uit diens huis rooft.

Mt 12:29  Of hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst de sterke bindt? En dan zal hij zijn huis beroven. (Telos)

Mr 3:27  Maar niemand die het huis van de sterke binnengaat, kan zijn huisraad roven, als hij niet eerst de sterke bindt; en dan zal hij zijn huis beroven. (Telos)

Ochtendschemering en zonsopgang. Wanneer de ochtend schemert, is de komst van de dag geen verrassing meer. Zo ook wanneer de oordelen over de aarde zullen komen, zal de zonsopgang, de komst van de Zoon des mensen in de wereld, geen verrassing zijn. Bij het zesde oordeelszegel lezen wij van het besef bij de mensen:

Opb 6:16  en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam; Opb 6:17  want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan? (Telos)

De uitverkoren 144.000 uit de stammen van Israël zullen waarschijnlijk de komst van de Heer Jezus in heerlijkheid aankondigen. Misschien dat er engelverschijningen zullen zijn, die 's Heren komst aankondigen[1]. De tien koningen zullen oorlogen voeren "tegen het Lam".

Opb 17:14 Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, en het Lam zal hen overwinnen-want Hij is Heer van de heren en Koning van de koningen-en zij die met Hem zijn, geroepenen en uitverkorenen en getrouwen. (Telos)

Ja, een internationale troepenmacht zal zich verzamelen tegen de Heer Jezus en tegen Zijn leger.

Opb 19:19  En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers verzameld om oorlog te voeren tegen Hem die op het paard zat en tegen zijn leger. (Telos)

Men weet dus kennelijk waar en wanneer de Heer Jezus zal terugkomen op aarde[1]. Zijn komst uit de hemel zal dan niet onverhoeds, niet als een dief in de nacht zijn.

Sommigen denken dat de komst van de Heer als een dief in de nacht samenvalt met zijn komst op aarde in heerlijkheid. Want, zeggen zij, de gelovigen worden immers niet door die dag overvallen! Maar dat is een onjuiste conclusie. De gelovigen worden niet overvallen, niet omdat ze de tijden en gelegenheden weten, maar omdat ze waakzaam zijn en rekenen met Zijn komst. De tijden en gelegenheden van zijn openbare komst in heerlijkheid zijn bekend, zie de beschrijving van wat aan de komst van de Heer in de wereld voorafgaat, in Matth. 24.

Het is dus waarschijnlijk dat de komst van de Heer en van Zijn dag als een dief in de nacht zal plaatsvinden, niet bij de glorierijke wederkomst in de wereld, maar onverwachts, als bij een onverwachte inbraak, om de Zijnen tot Zich te nemen, opdat zij bij Hem zijn, bewaard voor de komende toorn.

Bron

Thief in the Night — Rapture or Armageddon? Youtube.com: Soothkeep, 20 nov. 2023. Studie van Lee Brainard over de uitdrukking 'als een dief in de nacht'.

Meer weten

Thief in the Night — Rapture or Armageddon? Youtube.com: Soothkeep, 20 nov. 2023. Studie van Lee Brainard over de uitdrukking 'als een dief in de nacht'.

Voetnoot

  1. 1,0 1,1 Thief in the Night — Rapture or Armageddon? Youtube.com: Soothkeep, 20 nov. 2023. Vanaf 16 min. 38 sec. Studie van Lee Brainard over de uitdrukking 'als een dief in de nacht'.