Morgenster

Uit Christipedia

De morgenster, de planeet Venus, is, uit het oogpunt van de aardse toeschouwer, de schitterendste onder alle sterren. De morgenster kondigt de nieuwe dag aan, de opgang van de zon.

Het licht van de morgenster is een weerkaatsing van het zonlicht dat op de planeet valt.

De volgende video toont in een versnelde opname het rijzen van de morgenster naast een weerlichtende wolk.


Martin Kucera: Planet Venus & Lightning Compilation. Duur: 1 min. 35 sec. Bron: Youtube.com, upload 4 okt 2007.

In het figuurlijk-typisch taalgebruik van de Bijbel kan 'ster' een koning of heerser aanduiden. Jezus Christus is de ster die voorkomt uit Jakob (Nu. 24:17). Hij is ook de blinkende morgenster. Hij is de koning der koningen, de allerschitterendste ster.
Opb 22:16 Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u deze dingen te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster. (TELOS)
Opb 2:28 en Ik zal hem de morgenster geven. (TELOS)
De koning van Babel wordt een morgenster genoemd. Hij wilde zich verheffen boven de sterren van God.
Jes 14:12 Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! [hoe] zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet! Jes 14:13 En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Jes 14:14 Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden. (SV)
De koning van Babel is een afbeelding van de satan, die aan God gelijk wilde worden. In het rijk van de geschapen geesten is satan de zich opwerpende koning der koningen, de valse bedrieglijke morgenster. Christelijke uitleggers hebben de zelfverheffing, gewelddadige heerschappij en val van satan in deze schildering van de koning van Babel doorzien[1].

De Heer Jezus zag de satan als een bliksem, dat plotselinge lichtschijnsel, uit de hemel vallen (Lu 10:18).

Opgaand in uw harten. In 2 Petrus 1:19 is ook sprake van de morgenster, althans er wordt een Griekse uitdrukking gebezigd die voor de morgenster gebruikt wordt.
2Pe 1:19 En zo hebben wij het profetische woord des te vaster, en u doet er goed aan daarop acht te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. (Telos)
Zie 2 Petrus 1:19 voor de toelichting.

Voetnoot

  1. Commentaar van Dächsel, Van Lingen en Van Griethuijsen bij Jes. 14:12.