Apostolische Geloofsbelijdenis

Uit Christipedia

De Apostolische Geloofsbelijdenis is een van de drie christelijke belijdenissen die in de westerse christenheid algemeen bekend zijn. Synoniemen zijn: Apostolicum, Symbolum Apostolicum, De Twaalf Artikelen van het geloof. In de oosterse kerken wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis niet gebruikt. Het Apostolicum is de eenvoudigste van de geloofsbelijdenissen.

In haar huidige vorm stamt de belijdenis uit het midden van de 5e eeuw. Deze belijdenis gaat terug op een oude Romeinse belijdenis die waarschijnlijk omstreeks 200 vaste vorm kreeg.

Er zijn meerdere varianten van het Apostolicum. De protestantse variant luidt:

 1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. 
 2. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; 
 3. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; 
 4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;
 5. op de derde dag opgestaan uit de doden;
 6. opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; 
 7. van daar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. 
 8. Ik geloof in de Heilige Geest. 
 9. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; 
 10. vergeving van de zonden; 
 11. opstanding van het lichaam; 
 12. en een eeuwig leven. Amen.

Bronnen

Meer informatie