Basan

Uit Christipedia

Basan, ook geschreven Bazan of Basjan, was een vruchtbare Overjordaanse landstreek.

Naam. De plaatsnaam is van onzekere afkomst. De naam (Hebr. bashan) betekent ‘vruchtbaar’[1] of mogelijk ‘tarweland’[2], ‘zandgrond’[3] of naar het Arabisch, ‘vlakke grond’, in vergelijking met de naburige bergen[4].

Ligging. Basan was een land oostelijk van het meer van Galilea en noordelijk van Gilead. De grenzen zijn niet precies bepaald. Het strekte zich noordelijk uit tot de berg Hermon, en in het oosten tot Salcha, Deut. 3:10, Joz. 12:5; 13:10; 11:30.

Ligging van Basan

Basan behoorde oorspronkelijk aan de koning der Amorieten Og, Num. 21:33; doch werd veroverd door de Israëlieten en aan de halve stam Manasse toebedeeld, Num. 33:33; Joz. 21:6; 22:7v.

Basan was beroemd wegens de vette weilanden. Vandaar uitdrukkingen als ‘de vetste lammeren’, ‘rammen uit Basan’. ‘koeien van Basan’ (Deut. 32:14; Ps. 22:13; Amos 4:1). Het land stond ook bekend om de uitstekende hoogte van haar eiken, Jes. 2: 13; Ezech. 27:6.

In Amos 4:1 gebruikt God 'koeien van Basan' voor de rijke, weelderige vrouwen van Israël:

Am 4:1  Hoort dit woord, gij koeien van Basan, die woont op de berg van Samaria, gij, die geringen verdrukt en armen vertrapt, die zegt tot uw heren: Breng aan, dat wij drinken! (NBG51)

In de Griekse tijd was het land bekend als Batanea, vermoedelijk afgeleid van het Arabische Bathaniyah, dat verwant is met het Hebreeuwse Bashan.

Bronnen

Bromiley, Geoffrey  W.: The International Standard Bible Encyclopedia, Revised (Wm. B. Eerdmans, 1988, 2002. ) s.v. Bashan.

S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen, naar hunne eerste spelling en oorspronkelijke uitspraak met eene korte beschrijving de personen, landen en plaatsen, in het Oude Testament voorkomende, en voor het grootste gedeelte ook etymologisch behandeld. (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Basan. Tekst hieruit is op 14 april verwerkt.

Voetnoten

  1. Bromiley, Geoffrey  W.: The International Standard Bible Encyclopedia, Revised (Wm. B. Eerdmans, 1988, 2002. ) s.v. Bashan. Ook volgens het Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  2. Bromiley, Geoffrey  W.: The International Standard Bible Encyclopedia, Revised (Wm. B. Eerdmans, 1988, 2002. ) s.v. Bashan
  3. Aldus Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden(Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Num. 21:33.
  4. S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen, naar hunne eerste spelling en oorspronkelijke uitspraak met eene korte beschrijving de personen, landen en plaatsen, in het Oude Testament voorkomende, en voor het grootste gedeelte ook etymologisch behandeld. (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Basan. Van Ronkel was destijds hoofdonderwijzer aan een Joodse school en beëdigd vertaler.