Bochim

Uit Christipedia

Bochim of Bokim is een plaats nabij Gilgal of Bethel. Daar werden de Israëlieten bestraft door een engel om hun ongehoorzaamheid en daar weenden zij.

Naam. De Hebreeuwse naam is בכים, Bokiym. De plaatsnaam betekent "wenend"[1], "wenenden"[2] of "wenen"[3]. Zij wordt 2x in de Bijbel genoemd: Richt. 2:1, 5. Het Strongnummer is H1066. De plaats werd zo genoemd wegens het wenen van de Israëlieten daar.
Ri 2:4  En het geschiedde, als de Engel des HEEREN deze woorden tot alle kinderen Israëls gesproken had, zo hief het volk zijn stem op en weende. Ri 2:5  Daarom noemden zij den naam dier plaats Bochim; en zij offerden aldaar den HEERE. (SV)
Ligging. Bochim moet hoger en daarom oostelijk van Gilgal hebben gelegen, gelezen het "opwaarts" komen door de engel vanaf Gilgal.
Ri 2:1  En een Engel des HEEREN kwam opwaarts van Gilgal tot Bochim, en Hij zeide: Ik heb ulieden uit Egypte opgevoerd, en u gebracht in het land, dat Ik uw vaderen gezworen heb, en gezegd: Ik zal Mijn verbond met ulieden niet verbreken in eeuwigheid. (SV)

Voetnoten

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.
  2. Lexique Hébrue (numéros Strong). Onderdeel van de Online Bible (Importantia). Zo ook Bochim op en.wikipedia.org, geraadpleegd 15 apr. 2021.
  3. Hebraisch-Deutsch Strong Lexikon, editie 2015. Onderdeel van de Online Bible (Importantia)