Boom der kennis van goed en kwaad

De Boom der kennis van goed en kwaad was een boom die samen met de Boom des levens in de hof van Eden stond.

Ge 2:9  En de HEERE God had alle geboomte uit het aardrijk doen spruiten, begeerlijk voor het gezicht, en goed tot spijs; en de boom des levens in het midden van de hof, en de boom der kennis van goed en van kwaad. (CP[1])

Van alle bomen mocht het eerste mensenpaar eten, behalve van de boom der kennis van goed en kwaad. God had tegen Adam gezegd:

Ge 2:17  Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven. (SV)

Door te eten van deze boom, door aldus te zondigen, zou Adam kennis opdoen van goed en kwaad. Vs. 17 is de eerste maal dat de dood wordt genoemd. Het leven is al eerder genoemd: "de Boom des levens" (vs. 9). De boom der kennis van goed en kwaad is een boom des doods. Hiervan zou Mannin, door de slang overgehaald, eten, en Adam met haar.

Goed ... kwaad. Opvallend is dat 'goed' in 'de Boom der kennis van goed en kwaad' genoemd wordt vóór het kwaad. Door het kwaad, de zonde, leren we ook de hoedanigheid van het goede beter kennen. Uitingen van liefde doen des te meer weldadig aan, wanneer we haat hebben ondervonden. Vrijheid wordt ons een groter goed, als we in slavernij zijn geweest of in een dwangsysteem hebben gezeten. We waarderen het licht des te meer wanneer we in het donker hebben rondgetast. Enz.

Aanzien, vrucht. De boom was een lust voor de ogen. In de ogen van Mannin was de boom "begeerlijk om verstandig te maken".

Ge 3:6  En de vrouw zag, dat die boom goed [was] tot spijze, en dat hij een lust [was] voor de ogen, ja, een boom, die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar man met haar, en hij at. (SV)

Vaak wordt de vrucht als een appel afgebeeld, maar hoe de vrucht eruit zag, weten we niet.

Meer weten

Vragenbespreking - Aflevering 91: Waarom begint en eindigt de Bijbel met de boom des levens? Youtube.com: Groeien in Geloof, 27 mei 2023. Duur: 10 min. 4 sec. W.J. Ouweneel behandelt die vraag en in verband hiermee spreekt hij ook over de Boom der kennis van goed en kwaad.

Bron

Boom van de kennis van goed en kwaad, artikel op nl.wikipedia.org. Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 27 aug. 2023.

Voetnoot

  1. Vertaling of hertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.