Hof van Eden

Uit Christipedia

De Hof van Eden was de lusthof, de prachtige tuin, die God Zelf in de landstreek Eden, in het huidige Midden-Oosten, aanlegde voor het eerste mensenpaar.

Artistieke verbeelding van de Hof van Eden.

Paradijs. De hof wordt, naar de Septuaginta, meestal het Paradijs wordt genoemd.

Bomen. In de hof stonden onder meer de boom van het Leven en de boom der Kennis van Goed en Kwaad.

Naar enkele ons bekende boomsoorten in de tuin van God wordt in de Schrift verwezen:

Ezechiël 31: 8 De ceders in Gods hof evenaarden hem niet, de cypressen waren zijn takken niet gelijk, en de platanen waren niet gelijk zijn scheuten; geen boom in Gods hof was hem gelijk in zijn schoonheid.

Mensenpaar. Na hun schepping had God de eerste mensen in deze hof geplaatst. Daar leefden ze in een toestand van volmaakt geluk, onschuld en volmaakte gemeenschap met hun Schepper, totdat ze zondigden. Rivier(en). In Gen. 2 :10-14 wordt meegedeeld, dat een rivier van Eden uitging om de hof te bevochtigen, en dat deze rivier zich daarna splitste in vier armen.

Ge 2:10  Een rivier kwam voort uit Eden om de hof te bevochtigen. En vandaar splitste hij zich en vormde vier hoofd[stromen].  Ge 2:11  De naam van de eerste [rivier] is Pison; die is het die rond heel het land van Havila stroomt, waar het goud is.  Ge 2:12  En het goud van dit land is goed; [ook] is er balsemhars en de [edel]steen onyx. Ge 2:13  En de naam van de tweede rivier is Gihon; die is het die rond heel het land Cusj stroomt.   Ge 2:14  En de naam van de derde rivier is Tigris; die loopt ten oosten van Assur. En de vierde rivier is de Eufraat. (HSV)

De bevochtiging door de Jordaan van de Jordaanvlakte, het land links en rechts van deze rivier, wordt vergeleken met de bevochtiging van de hof van Eden.

Ge 13:10  En Lot hief zijn ogen op, en hij zag de hele vlakte der Jordaan, dat zij die geheel bevochtigde; eer de HEERE Sodom en Gomorra verdorven had, [was] [zij] als de hof des HEEREN, als Egypteland, als u komt te Zoar. (CP[1])

De rivier van Eden verdeelde zich in vier stromen. De eerste en tweede arm, Pison en Gihon zijn ons niet verder bekend. De derde, Hiddékel, is de Tigris, vergelijk Dan. 10 :4. En de vierde arm, Frath, is de Eufraat, zoals duidelijk blijkt uit de andere plaatsen in de Bijbel waar van deze rivier sprake is.

Ligging. De Hof van Eden lag in het huidige Midden-Oosten. De hof was ook hoger gelegen, gezien de mededeling over de rivieren die daar ontstonden en naar lagere gelegen landen stroomden.

Over de juiste ligging van de hof kan echter niets met zekerheid worden gezegd. Maar omdat gesproken wordt over de rivieren de Tigris en de Eufraat, moet gedacht worden aan een plek in Mesopotamië (in het huidige Irak). Het is niet met zekerheid te zeggen, of het aan de bovenloop van deze rivieren in Armenië, of aan de benedenloop, in Babylonië, moet worden gezocht; waarschijnlijk aan de bovenloop, omdat de rivieren in Eden hun aanvang namen. Anderen echter menen dat Eden in de omgeving van de monding van de Eufraat was gelegen[2]. Trouwens, de kennis van de juiste ligging zou voor ons niet nuttig zijn, en zou misschien zelfs wel tot bijgelovige en afgodische verering van deze plaats kunnen leiden.

Plaats van de zondeval. Eerste zonde. Adam en Eva overtraden Gods verbod door te nemen van de vrucht van de boom der Kennis van Goed en Kwaad. In het paradijs werd dus de eerste zonde van de mens gedaan. God bracht een vloek over het aardrijk en zond onze oerouders weg uit de hof. Engelen bewaakten de toegang tot de boom van het Leven.

Nu de hof van Eden, het aardse Paradijs, is verzondigd en verloren, richt de Bijbel de blik van het geloof op het onverliesbaar Paradijs van God, zoals daarvan gesproken wordt in Luk. 23 :43, 2 Kor. 12:4, Opb. 2 :7, en op het Vrederijk, waarin weer een paradijselijke toestand zal wezen.

Zie ook

Paradijs.

Bron

C. Lindeboom, Bijbelgids, of Handleiding tot het verkrijgen van Bijbelkennis (Middelburg: Stichting de Gihonbron, 2009; bewerking door J. Pluimers van de uitgave uit 1929), blz. 136. Hieruit is, onder toestemming, op 20 jan. 2013 tekst gebruikt.

Meer weten

Hugo Bouter, Het herwonnen Paradijs. Uitgever: Boeken om de Bijbel, 2e herz. druk, 2004. Omvang: 50 pagina's. Bijbelstudies over de hof van Eden en het paradijs van God.

Voetnoten

  1. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.
  2. Dr. ir. J. de Graaf e.a. (red.), Tekst voor Tekst; de Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht (Boekencentrum, 1987), commentaar bij Gen. 2:8v. "Pison, Gihon, Tigris en Eufraat zijn takken van één rivier. Dit plaatst Eden in de omgeving van de monding van de Eufraat."