Christelijke feest- en gedenkdagen

Uit Christipedia

Christelijke feest- en gedenkdagen zijn dagen waarop in de christenheid feest wordt gevierd of iets wordt herdacht. In het Nieuwe Testament worden geen christelijke feest- of gedenkdagen voorgeschreven.

De Christelijke kerkfeesten zijn:

  • Het Kerstfeest of Kerstmis, op 25 en 26 december. Op het Kerstfeest viert men de geboorte van de Heer Jezus. De Kersttekst staat te lezen: Lukas 2: 1-7, 8-14, 15-20.
  • Goede Vrijdag, de vrijdag vóór Pasen. Op Goede Vrijdag gedenkt men het sterven van de Heer Jezus aan het kruis. Tekst: Lukas 22: 46—56.
  • Het Paasfeest of Pasen, in maart of april. Op het Paasfeest viert men de opstanding van de Heer Jezus uit de doden. Paastekst: Markus 16: 1—14.
  • Het Pinksterfeest of Pinksteren, de vijftigste dag na Pasen. Op het Pinksterfeest viert men de uitstorting van de Heiligen Geest. Pinkstertekst: Hand. 2 : 1-6, 7-13, 14-36, 37-47.
  • Hemelvaartsdag, op de tweede donderdag vóór Pinksteren. Op Hemelvaartsdag viert men de opvaring van de Heer Jezus ten hemel. Tekst: Handelingen 1: 4—12.

De Kerstdagen vallen steeds op dezelfde datum, maar andere vallen op wisselende datums: Goede Vrijdag, Pasen, Pinksteren en Hemelvaartsdag.

De dagen kunnen verschillen tussen de westerse en de oosterse kerk.

Feestvieren in onze bedeling

De oudtestamentische feesten worden niet overgenomen in het Nieuwe Testament als zijnde van kracht voor de gelovigen in de tegenwoordige bedeling. Wel kan er onder gelovigen de neiging zijn en de gewoonte ontstaan om een meer feesten en dagen van Israëlitische of heidense oorsprong te onderhouden. De christenen in Galatië bleken ontvankelijk voor judaïstische invloeden. De apostel Paulus schrijft:

Ga 4:10 U onderhoudt dagen en maanden, tijden en jaren. Ga 4:11 Ik ben bang voor u, dat ik misschien tevergeefs aan u heb gearbeid. (TELOS)

Wel hebben de oudtestamentische feesten een geestelijke toepassing. Dat wordt ondersteund door de vermaning van de apostel Paulus, als hij zinspeelt op het feest van Ongedesemde Broden.

1Co 5:7 Zuivert het oude zuurdeeg uit, opdat u een nieuw deeg bent; u bent immers ongezuurd. Want ook ons pascha, Christus, is geslacht. 1Co 5:8 Laten wij daarom feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. (TELOS)

Het feestvieren 'met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid' wordt hier figuurlijk toegepast en ook niet beperkt tot een bepaalde periode. Ons hele leven mag een heilig en feestelijk karakter hebben.

Col 3:16 Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen, terwijl u in alle wijsheid elkaar leert en terechtwijst met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen en in de genade zingt in uw harten voor God. (TELOS)

Bron

Nicolaas Beets, Christelijke lesjes: eerste aanleiding tot godsdienst-onderwijs (Utrecht: Kemink & Zoon, z.j.), blz. 10v. Hiervan is enige tekst overgenomen.