Chronologie: koningen van Israël en Juda

Uit Christipedia

De onderstaande chronologie en tevens synchronisatie met Egypte betreft de tijd van de koningen van Israël. De synchronisatie is ontleend aan het voorstel van Velikovsky (zie hierover Chronologie: Abraham tot de Uittocht).

De gangbare geschiedschrijving plaatst het begin van de 18e dynastie in Egypte in 1570 v. Chr., de 19e dynastie (in onderstaand schema dezelfde als de 26e dyn.) in 1293 v. Chr., de 25e dyn. in 747 en de 26e dyn. in 664 v. Chr. Bij nader onderzoek blijkt de door Velikovsky gegeven volgorde van de genoemde dynastieën, zoals vermeld in het overzicht hieronder, zeer goed aan te sluiten bij de Bijbelse chronologie en daarmee vrijwel zeker meer waarheidsgetrouw te zijn. De jaartelling gaat er van uit dat de uittocht in 1472 voor Christus plaats vond.

Echnaton

Bepaling van het regeringsjaar. Omdat voor de ene koning het aantal regeringsjaren anders berekend wordt in de Heilige Schrift dan bij de andere koning, is het wel eens puzzelen om het geheel kloppend te maken. Dat laat ons ook wel zien dat we niet te maken hebben met een 'achterafverhaal'. Bij enkelen telt het jaar, waarin men koning werd en (of) het jaar van overlijden als volledig jaar mee. Anderen beginnen hun regeringsjaar te tellen, nadat het lopende jaar afgelopen was en een nieuw kalenderjaar begon. Verwarrend kan het zijn wanneer een kroniekschrijver de ene keer het totaal aantal regeringsjaren noemt met inbegrip van het aantal jaren dat hij coregent (mederegeerder met de vader b.v.) was en de andere keer niet.

Salomo. Volgens Velikovsky moet Hatsjepsut de koningin van Scheba ,van het zuiden volgens Matth. 12:42, zijn geweest die Salomo heeft bezocht. Dan moet volgens onderstaande chronologie Thoetmosis III dezelfde zijn als farao Sisak (1Kon. 11:40 en 2Kron. 12:2) en Amenophis II dezelde als Zerah de Moor (2Kron. 14:9).

Pekah. Koning Menahem van Israël moest zijn macht delen met zijn rivaal Pekah. Verwijzingen naar Pekah gaan er soms van uit dat de jaren van gedeelde macht voor Pekah meegeteld moesten worden.

Asa. In 2 Kronieken 16:1 wordt gesproken over het zesendertigste jaar van het koninkrijk van Asa. De kroniekschrijver bedoelt daarmee zesendertig jaar nadat de dynastie van Asa begon, dat wil zeggen na de dood van Salomo.

Hiskia. Toen koning Achaz van Juda stierf was hij 36 jaar oud en zijn zoon Hiskia heel jong. Mogelijk was de moeder van Hiskia, koningin Abi, de eerste jaren regentes.

Al met al moet gezegd worden, dat er in de vermelding van het aantal regeringsjaren in de Bijbel geen onjuistheden of verschrijvingen vermoed mogen worden.

Osorkon IV (ca 727) heeft met andere vorsten uit de Delta een coalitie gevormd tegen de Koesjiet Panchi (koning over het Koesjitische koninkrijk Napata). Pianchi, die over heel Egypte heerste, werd verdreven.

Hatshepsut

Ezechiels 390 jaar. Toen Ezechiël sprak over 390 jaar (Ezech. 4:3-4), bedoelde hij waarschijnlijk de periode tussen de inwijding van de tempel 987 tot de eerste wegvoering in 597 voor Christus. Al die tijd was het volk ongehoorzaam geweest aan het Verbond en ging de HEERE volvoeren waarmee Hij in 1 Koningen 9:7 dreigde.

De zonen van Josia waren Johanan, Jojakim, Zedekia en Sallum. Jojachin was een zoon van Jojakim (1 Kron. 3:15). Spoedig nadat Jojakim koning werd, wees hij zijn zoontje Jojachin aan als 'coregent'. Jojachin was toen 8 jaar oud (2 Kron. 36:9). Echt koning werd Jojachin toen hij 18 jaar oud was (2 Kon. 24:8)

Jaartal
1076  Hand. 13:21 Saul Egypte Ahmose 18e dyn
1051 Amenophis I
1036  1 Kon. 2:11 David
1030 Thoetmosis I
1000 Thoetmosis II
997   1 Kon. 6:1 Salomo
988 Thoetmosis III
988 Juda Israël Hatsjepsoet
968 Thoetmosis III
958 Rehabeam Jerobeam
941   1 Kon. 15:1-2 Abiam
938   1 Kon. 15:9-10,33 Asa
936   1 Kon. 15:25,28 Nadab Amenophis II
935   1 Kon. 15:33 Baësa
917 Thoetmosis IV
912   1 Kon. 16:8,10 Ela
911   1 Kon. 16:10,15 Zimri
1 Kon. 16:16,23 Omri
1 Kon. 16:21 Tibni
908 Amenophis III
907 Omri
900   1 Kon. 16:29 Achab
896   1 Kon. 22:41,42 Josafat Echnaton
880 Semenchkare
Toetanchamon
879 1 Kon. 22:52 Ahazia
877   2 Kon. 3:1 Joram (coregent)
875 Eje
874 Osorkon II   22e dyn.
872 Jehoram
869   2 Kon. 1:17 Joram
866   2 Kon. 8:25-26 / 9:29 Ahazia
865   2 Kon. 10:36 Athalia Jehu
858   2 Kon. 12:1 Joas
850 Takelot II
835   2 Kon. 13:1 Joahaz
825 Sjesjonq III
821   2 Kon. 13:10 Joas
819   2 Kon. 14:1-2 Amazia
818   2 Kon. 15:1 Jerobeam (coregent)
805   2 Kon. 14:17
805   2 Kon. 14:23 Jerobeam II
802   2 Kon. 15:1-2 Azaria=Uzzia (coregent)
790   2 Kon. 15:1 Azaria=Uzzia
772 Pamai
767 Sjesjonq V
764   2 Kon. 15:8 Zacharia
763   2 Kon. 15:13 Sallum
2 Kon. 15:17 Menahem
761 (Pekah)
759   2 Kon. 15:5,32-33 Jotham (coregent)
752   2 Kon. 15:23 Pekahia
750   2 Kon. 15:27 Jotham Pekah
743   2 Kon. 16:1-2 Achaz
730   2 Kon. 15:30/ 17:1 Hosea
727   2 Kon. 18:1-2 Hiskia (Abi coregentes tot 716) Osorkon IV
722 Samaria ingenomen
714 Sjabataka  25e dyn.
711 Taharka (usurpator)
699 Taharka
697   2 Kon. 21:1 Manasse
26e Dyn.
663 Horemheb (generaal)
649 Ramses I (Necho I)
647 Seti II de Grote (Pammetichus II
641 2 Kon. 21:19 Amon
639 2 Kon. 22:1 Josia
610 Ramses II=Necho II
608   2 Kon. 23:31 Joahaz (Sallum)
2 Kon. 23:34,36 Jojakim (Eljakim
597  2 Kon. 24:8 Jojachin (Jechonia, Chonja)
2 Kon. 24:17-18 Zedekia (Mattanja)
586  2 Kon. 25 Jeruzalem ingenomen
2 Kon. 25:22-25 Gedalja stadhouder
569 Merenptah = Hofra Apriës
562 Amasis

Bronnen

  • Immanuel Velikovsky, Ages in Chaos. A reconstruction of ancient history from the Exodus to King Akhnaton. (Londen, 1971)
  • Immanuel Velikovsky, Oedipus and Akhnaton. Myth and history. (Londen, 1960)
  • Immanuel Velikovsky, Ramses II en zijn tijd (Deventer, 1980)
  • W. de Visser, Herschreven Geschiedenis. Bijdrage aan de vorming van een Bijbels paradigma (Zoetermeer, 2010)
  • Peter A. Clayton, Chronicle of the Pharaohs (Londen, 1994)
  • Christiane Ziegler, The Pharaohs (Londen, 2002)
  • Regine Schulz en M. Seidel, Egypte, het land van de farao's  (Keulen, 1997)