Embryo

Uit Christipedia

Een embryo (van Grieks embruon = ongeboren vrucht) is een mens, dier of plant in het eerste stadium van ontwikkeling. De embryonale fase van de menselijke vrucht omvat de eerste twee maanden na de bevruchting.

De ongeboren menselijke vrucht meestal foetus genoemd in de periode van de 3e maand tot aan de geboorte, maar soms wordt de term embryo ook gebruikt voor de ongeboren vrucht vanaf de conceptie tot aan de geboorte.

Vanaf het begin is de ontwikkeling van de menselijke vrucht een wonder van Gods werk:

"Toen ik in de ingewanden van mijn moeder ontvangen was, hebt U het teer begin van mijn kunstig gevormd lichaam - een meesterstuk, U, de almachtige Maker van alle dingen, alleszins waardig - op een onnaspeurlijke wijze uitgerold en al de ontelbare deeltjes, welke er tot mijn lichaam nodig waren, met een wonderbare wijsheid zodanig saamgeweven, dat het eindelijk op de bepaalde tijd van mijn geboorte een volledig mens uitmaakte."

(Jacob van Nuys Klinkenberg)[1]

Ps 139:13 Want Gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ps 139:14 Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn uw werken; mijn ziel weet dat zeer wel. Ps 139:15 Mijn gebeente was voor U niet verholen, toen ik in het verborgene gemaakt werd, gewrocht in de diepten van het aardrijk; Ps 139:16 uw ogen zagen mijn vormeloos begin; in uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen, die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond. (NBG51)

Het embryo van de mens wordt ook vrucht genoemd. De Bijbel spreekt van “vrucht van de buik” of "vrucht van de schoot" (Gen 30:2; vgl. ook Ex. 21:22):

Ge 30:1 Als nu Rachel zag, dat zij Jakob niet baarde, zo benijdde Rachel haar zuster; en zij zeide tot Jakob: Geef mij kinderen! of indien niet, zo ben ik dood. Ge 30:2 Toen ontstak Jakobs toorn tegen Rachel, en hij zeide: Ben ik dan in plaats van God, Die de vrucht des buiks van u geweerd heeft? (SV)

De 28:4 Gezegend zal zijn de vrucht uws buiks, en de vrucht uws lands, en de vrucht uwer beesten, de voortzetting uwer koeien, en de kudden van uw klein vee. (SV)

In de Bijbel worden ook geboren kinderen “vrucht van de buik” genoemd (Ps. 127:3; Jes 13:18; Micha 6:7).

Ps 127:3 Ziet, de kinderen zijn een erfdeel des HEEREN; des buiks vrucht is een beloning. (SV)

Het Hebreeuwse woord voor embryo, vrucht is golem. Dit woord is afgeleid van het werkwoord galam = inpakken, opvouwen, samenvouwen. Het woord golem komt in de Schrift één keer voor:

Ps 139:16 Uw ogen hebben mijn ongevormden klomp gezien; en al deze dingen waren in Uw boek geschreven, de dagen als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was. (SV)

In plaats van “ongevormde klomp” zijn er andere vertalingen als “vormeloos begin” (NBG51, NBV) of “vormloos” (Naardense Bijbel)

De volgende video toont de hele ontwikkeling van een kindje in de moederschoot, van bevruchting tot foetus.


Video van FX Studio. Duur: 14 min. 17 sec. Bron: Youtube.com

De volgende video toont de ontwikkeling van een ongeboren kindje in de eerste 20 weken:


Video van Ave Maria Productions: Diary of an unborn baby. Engels gesproken. Duur 2 min. 32 sec. Bron: Youtube. Upload van 17 dec. 2008

Meer informatie

Video: ontwikkeling van de embryo, Frans gesproken, 2 minuten, Youtube.

http://www.youtube.com/watch?v=rZnA3C7bBPw

Voetnoot

  1. Aangehaald in Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden(Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Ps. 139:13. De tekst van het citaat is gemoderniseerd door Kees Langeveld, 8 maart 2013.