Evangelie naar Johannes/Onderwerpen/Tekenen

Uit Christipedia

Op deze pagina wordt het onderwerp Tekenen in verband met het bijbelboek Evangelie naar Johannes behandeld.

Het evangelie naar Johannes vermeldt zeven wondertekenen door de Heer Jezus vóór zijn kruisdood verricht. (Sommigen tellen de wonderbare visvangst mee en komen tot acht wonderen.) Ze tonen de grootheid en heerlijkheid van de Heer Jezus en Zijn vader. Alle voorzien ze in een behoefte of nood van een of meer mensen. Twee van de zeven wonderen - de spijziging van een menigte en het lopen over de zee met het stillen van de storm (Joh. 6) - zijn ook in andere evangeliën opgetekend; vijf uitsluitend door Johannes. We willen de aandacht op deze zeven wonderen vestigen[1], in de volgorde waarin Johannes ze heeft opgeschreven.

1. De verandering van water in wijn: de Heer Jezus is de bron van vreugde.

In Joh. 2:1-11 wordt het eerste wonder genoemd, dat gebeurde bij de bruiloft te Kana. De Heer Jezus voorkwam dat de feestvreugde verstoord werd doordat wijn ontbrak. Hij veranderde water in wijn. Wijn is in de Schrift een beeld van vreugde. Hier zien we onze Heer als de bron van vreugde. Uit gezang 75:2: 

"Jezus, bron van hemelvreugde, 
die ons hart eens smaken zal, 
wat ons ooit op aard verheugde, 
U verheugt ons bovenal".

2. Genezing van de zoon van een hoveling: de Heer Jezus als bron van troost

Het tweede wonder vinden we in Joh. 4:46-54. Daar is sprake van een radeloze, bedroefde vader, die een doodzieke zoon heeft en bij de Heer komt met het verzoek zijn zoon gezond te maken. Deze vader is hier aan het juiste adres. Daarin is hij een voorbeeld voor ons, als wij met ziekte te kampen hebben. De Heer spreekt een woord en op hetzelfde moment is de zoon bevrijd van de koorts en is het levensgevaar geweken. Voor de vader en de zijnen is de Heer hier een bron van troost.

3. Genezing van een 38-jarige zieke in Bethesda: de Heer Jezus als bron van kracht

Het derde wonder heeft in Jeruzalem plaats (Joh. 5:1-8), waar een krachteloze man al 38 jaren wacht op iemand, die hem op het juiste moment kan helpen. Deze man is in zekere zin een beeld van ieder natuurlijk mens. Ook wij waren immers krachteloos (Rom. 5:6), en we konden onszelf niet uit deze hopeloze toestand bevrijden. Maar de Heer gaf ons kracht om op te staan en te wandelen tot zijn eer. Hij is de bron van kracht, zoals ook uit dit wonder blijkt.

4. Spijziging van een menigte: de Heer Jezus als bron van geestelijk voedsel

Het vierde wonder wordt in Joh. 6:4-14 vermeld. Vijfduizend mannen werden door de Heer Jezus van voedsel voorzien; Hij gebruikte de aanwezige vijf broden en twee vissen om allen te verzadigen. Er was overvloed zodat nog twaalf korven met brokken overbleven. Zo voorzag de Heer in de stoffelijke behoeften van zijn volgelingen. En zo doet Hij nog steeds. Hij is immers een onderhouder van alle mensen, inzonderheid van de gelovigen (1 Tim. 4:10). Ook in geestelijke opzicht echter wil Hij door Gods Woord voedsel voor de ziel geven, elke dag opnieuw.

5. Jezus loopt op de zee en stilt de storm: de Heer Jezus als bron van macht

Het vijfde wonder, dat ons in Johannes wordt genoemd heeft plaats als de discipelen in nood verkeren op de onstuimige zee (Joh. 6:16-21). Door de aanwezigheid van de Heer Jezus in het schip werden de golven tot bedaren gebracht (vgl. Matth. 14:32). 't Is te begrijpen, dat de discipelen bij een andere gelegenheid vol verbazing uitriepen: "Wie is toch deze, dat Hij zelfs de winden en het water gebiedt en zij hem gehoorzamen?" (Luk. 8:25). De Heer getuigde vóór zijn hemelvaart van Zichzelf: "Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde" (Matth. 28:18).

6. Een blindgeborene het gezicht gegeven: de Heer Jezus als bron van licht

Het zesde wonder wordt in Joh. 9:1-7 beschreven. Hier geldt het een blindgeborene, die de door de Heer gegeven opdracht uitvoerde en ziende werd. Nooit was een blindgeborene ziende geworden (vs. 32)! Toen de genezene voor het eerst de Heer Jezus zag, en Hem herkende als Degene door wie hij ziende was geworden, kwam hij tot de ontdekking, dat de Heer Jezus de Zoon van God was. "En hij aanbad Hem" (vs. 38). Ook wij kunnen persoonlijk getuigen: "Gij hebt mijn duist're ogen bestraald met Goddelijk licht". Hij gaf ons ogen om Hem te zien met heerlijkheid en eer gekroond. Het zien op Hem brengt ook ons tot aanbidding. Bij dit zesde wonder openbaart de Heer zich als de bron van het licht.

7. De opwekking van Lazarus: de Heer Jezus als bron van leven

Dit laatstgenoemde, zevende wonder heeft plaats bij het graf van Lazarus (Joh. 11:36-44). Lazarus, een vriend van de Heer Jezus, was gestorven. De Heer stond met ontferming bewogen bij zijn graf en Hij sprak het machtwoord uit: "Lazarus, kom naar buiten!" Het leven keerde terug. Dit zevende wonder laat ons Hem zien als de bron van het leven, overeenkomstig zijn woorden: "Ik ben de opstanding en het leven" (Joh. 11: 25).

Deze wonderen tonen ons de Heer als de Machtige, die bereid was hulpbehoevenden te helpen: soms individuele mensen, soms vele duizenden tegelijk. Zoals Hij dat op aarde deed, zo wil Hij ook in onze tijd vanuit de hemel tonen, dat Hij nog altijd bereid is hen te helpen die zijn hulp nodig hebben. Welk een voorrecht zulk een Heiland te kennen! Van harte kunnen we zingen: "Dier'bre Jezus, U te kennen, is mij meer dan alles waard!"

Bron

H. Moll, Zeven wonderen; in het evangelie naar Johannes, door de Heer Jezus, vóór zijn kruisdood verricht, artikel in: Bode des Heils in Christus, jaargang 124 (1981). De tekst van dit artikel is verwerkt op 15 nov. 2014.

Voetnoot

  1. In deze paragraaf is op 15 nov. 2014 de tekst verwerkt van H. Moll, Zeven wonderen; in het evangelie naar Johannes, door de Heer Jezus, vóór zijn kruisdood verricht, artikel in: Bode des Heils in Christus, jaargang 124 (1981).