Evangelische Bijbelvertaling (EBV)

Uit Christipedia

De Evangelische Bijbelvertaling (EBV) is een Nederlandse vertaling van de Bijbel die in 2020 online is gepubliceerd op EvangelischeBijbelvertaling.nl en daar ook te lezen is. De officiële versie heeft als begindatum 31 dec. 2020.

Doel. Het doel van deze vertaling is om de grondtekst heel nauwkeurig weer te geven in leesbaar, begrijpelijk en eigentijds Nederlands.

Vertaler. De vertaling is het werk van de Nederlander Joop Ossewaarde (geb. 1950), vanuit zijn geloof in Jezus Christus, en kwam tot stand in de jaren 2010 - 2020. Om de Nederlandse vertaling te kunnen maken beschikte hij over terzake doende talenkennis, aangevuld met adviezen en technische ondersteuning van een klein aantal helpers. Daarbij heeft hij gebruik gemaakt van selecte Bijbelcommentaren en artikelen, zoals het beroemde commentaar van Keil & Delitzsch op het Oude Testament.

Naam. De naam van de vertaling verwijst naar het Evangelie van Jezus Christus, dat al vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel vernomen wordt. Op de eerste scheppingsdag zei God ‘Laat er licht zijn!’, een woord dat ten volle werkelijkheid is geworden in Jezus Christus die zegt: ‘Ik ben het Licht van de wereld’.

Grondtekst. De vertaling van het Oude Testament gaat uit van de tekst van de Masoreten. De vertaling van het Nieuwe Testament is gebaseerd op de tekst van het Aramese Nieuwe Testament, de Peshitta. Volgens de vertaler zijn er "enkele goede argumenten voor de gedachte dat de Aramese Peshitta van het Nieuwe Testament de oorspronkelijke tekst zou kunnen zijn."[1] Voor de doorsneelezer van de Bijbel maakt dat weinig uit, aldus de vertaler. In de online studieversie van de EBV worden de verschillen tussen de Griekse en Aramese tekst van het Nieuwe Testament in de voetnoten aangegeven en zo nodig besproken.

Vertaling. De EBV gebruikt hoofdzakelijk de aanspreekvorm 'jij' en 'jullie' voor mensen. Wanneer koningen worden aangesproken, wordt 'u' gebezigd. God wordt aangesproken met 'U' (hoofdletter). Woorden als ‘tabernakel’, ‘efod’ of ‘ark’ (behalve voor de ark van Noach), 'Pasen', 'Pinksteren' komen in deze vertaling niet voor. Hoewel de vertaling nauwkeurig wil zijn, wordt terwille van het doel niet strak vastgehouden aan een onnederlandse Hebreeuwse of Aramese zinsbouw van de grondtekst.

De Godsnaam JaHWeH wordt weergegeven door '(de) HEERE'. Ook in het Nieuwe Testament van de EBV komt de naam HEERE voor, aangezien deze in het Aramese Nieuwe Testament, anders dan in het Griekse, wel voorkomt als ‘Mar-Yah’, ter onderscheiding van ‘Maran’ (= ‘onze Heer’).

De bijzondere Hebreeuwse meervoudsvorm 'Elohiem' voor God in het Oude Testament wordt weergegeven door ‘GOD’ met hoofdletters, en wel als aanduiding voor God als de Schepper van hemelen en aarde, de God van Abraham, Izak en Jakob. In alle andere gevallen staat er ‘god’ of ‘goden’ met kleine letter, behoudens in een enkel geval waar ‘elohim’ een andere betekenis lijkt te hebben.
In het begin schiep GOD de hemelen en de aarde. De aarde was woest en leeg en duisternis lag over de diepe wateren en de Geest van GOD zweefde over het water. (Gen. 1:1-2 )
De EBV heeft de namen van personen en plaatsen in het Nieuwe Testament in de bekende Griekse vorm, niet in de Aramese vorm, welke in Peshitta-vertalingen gebruikelijk is. Daarom 'Jezus Christus' in plaats van de Aramese vorm ‘Jasjoea Masjiega’. Gebruik van de Aramese grondtekst van de Peshitta heeft voor Opb. 20:12 geleid tot een opvallend verschil met gangbare vertalingen, bijvoorbeeld. De EBV zegt:
Ik zag de doden, de kleinen en de groten, voor de troon staan, en de boekrollen werden geopend, en een andere boekrol werd geopend, de [Boekrol] van het Oordeel. En de doden werden geoordeeld op grond van wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. (Opb. 20:12)

De Herziene Statenvertaling resp. Telos-vertaling, die van een (verschillende) Griekse grondtekst uitgaan, hebben 'van het leven'.

Opb 20:12  En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en [nog] een ander boek werd geopend, [namelijk het boek] des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, overeenkomstig hun werken. (HSV)
Opb 20:12  En ik zag de doden, de groten en de kleinen, voor de troon staan; en er werden boeken geopend. En een ander boek werd geopend, namelijk dat van het leven. En de doden werden geoordeeld volgens wat in de boeken geschreven was, naar hun werken. (Telos)

Voetnoten en illustraties. Bij de vertaling zijn gevoegd: inleidingen op de Bijbelboeken, voetnoten, verwijzingen naar andere Schriftplaatsen en illustraties, waaronder landkaarten.

EBV-Studieversie (EBV-S). De online studieversie van de Evangelische Bijbelvertaling bevat uitgebreide toelichtingen en thematische artikelen.

Meer informatie

www.evangelischebijbelvertaling.nl

Zie ook

Bijbelvertaling | Peshitta

Voetnoot