Gad (profeet)

Uit Christipedia

Gad ('Troep'[1], 'Geluk'[2]) was een profeet, een tijdgenoot van David en van de profeet Nathan. Hij wordt 'de ziener van David' genoemd, door wie de koning God raadpleegde, en die hem ook enige malen de goddelijke raadsbesluiten heeft meegedeeld.

De aanduidingen 'de ziener van David' (2 Sam. 24:11) en 'de ziener van de koning' (2 Kron. 29:25) en een geschrift van Gad, waarin deze de geschiedenis van koning David heeft beschreven (1 Kron. 29:29), lijken erop te wijzen dat hij vaak contact had met David.

2Sa 24:11 Toen David ‘s morgens opstond, kwam het woord van de HEERE tot de profeet Gad, de ziener van David: (HSV)

Toen David voor Saul gevlucht was naar Moab, zei Gad hem de vesting in Moab te verlaten en terug te keren naar het land Juda.

1Sa 22:5 De profeet Gad zei echter tegen David: Blijf niet in de vesting, maar ga daarvandaan en ga naar het land Juda. Toen ging David weg, en hij kwam in het woud Chereth. (HSV)

God heeft door Gad ook aanwijzingen gegeven voor de muzikale dienst in de tempel.

2Kr 29:25 Ook stelde hij de Levieten in het huis van de HEERE op, met cimbalen, met luiten en met harpen, volgens het gebod van David en van Gad, de ziener van de koning, en van Nathan, de profeet. Want dit gebod was gegeven door de hand van de HEERE door de dienst van Zijn profeten. (HSV)

Aan het eind Davids regeerperiode moest hij Gods oordeel over David voor de volkstelling kenbaar maken, 2 Sam. 24:11v.

Geschrift. Hij heeft een geschrift geschreven, dat ons niet is overgeleverd. Het wordt aangeduid als 'de geschiedenissen van de ziener Gad' en beschrijft de geschiedenis van koning David.

1Kr 29:29 De geschiedenissen nu van den koning David, de eerste en de laatste, ziet, die zijn geschreven in de geschiedenissen van Samuël, den ziener, en in de geschiedenissen van den profeet Nathan, en in de geschiedenissen van Gad, den ziener; (SV)

Bronnen

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Gad' is op 23 april 2016 verwerkt.

A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Gad, the Prophet. Tekst van dit lemma is op 23 nov. 2016 vertaald en verwerkt.

Voetnoten

  1. Aldus het Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  2. Aldus S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen, naar hunne eerste spelling en oorspronkelijke uitspraak met eene korte beschrijving de personen, landen en plaatsen, in het Oude Testament voorkomende, en voor het grootste gedeelte ook etymologisch behandeld. (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Gad. Van Ronkel was destijds hoofdonderwijzer aan een Joodse school en beëdigd vertaler. Voor de betekenis 'geluk' verwijst Van Ronkel naar Lea's woorden bij de geboorte van haar zoon Gad. Zij zei "geluk is gekomen, Gen. 30:11.