Gaven van God

Uit Christipedia

De gaven van God zijn hier de dingen die God ons geeft. Uit de gaven, die God schonk en nog schenkt blijkt, dat Hij in goedheid op de mensen neerziet en alles gedaan heeft om hen voor tijd en eeuwig­heid gelukkig te maken en we alles, wat we be­zitten, aan Hem te danken hebben. "Wat hebt gij, dat gij niet ontvangen hebt?" (1 Kor. 4: 7). Alle goede gaven en volmaakte giften komen van Hem (Jak. 1 : 17).

God schenkt ons:  

  • Leven, adem en alle dingen (Hand. 17: 25)
  • Regen en vruchtbare tijden, spijs en vrolijkheid (Hand. 14: 17)
  • De Heer Jezusde onuitsprekelijke gave, gegeven aan gelovigen (2 Kor. 9 : 15)
  • De Heer Jezus gegeven aan de wereld (Joh. 3 : 16)
  • Het Woord van God, ons door bemiddeling van de Heer Jezus gegeven (Joh. 17 : 14)
  • De Heilige Geest (Hand. 2 : 38)
  • Het eeuwige leven (Joh. 10 : 28)
  • Velerlei gaven tot opbouwing van de Gemeente (Efeze 4 : 11 )
"Van U zijn alle dingen,
Van U o God alleen, 
Van U de zegeningen, 
O Hoorder der gebeên, 
Uw liefd’ en trouw omringen, 
Mijn wankelende schreên. 
En wat w’ ooit goeds ontvingen, 
Het is van U alleen."

Bronnen

In de eerste versie van dit artikel is, onder toestemming, tekst gebruikt uit: H. Moll, Wat zegt Gods Woord over …? Deel 4, blz. 8: 'Gaven van God'. Oostburg: Uitgeverij Pieters, z.j.