Gebruiker:Kees Langeveld/Sjabloon/BV

Uit Christipedia

9 Maar de kinderen Israëls namen de vrouwen der Midianieten, en hun kinderkens gevangen; zij roofden ook al hun beesten, en al hun vee, en al hun vermogen. 10 Voorts al hun steden met hun woonplaatsen, en al hun burchten verbrandden zij met vuur. 11 En zij namen al den roof, en al den buit, van mensen en van beesten. (...) 15 En Mozes zeide tot hen: Hebt gij dan alle vrouwen laten leven? 16 Ziet, deze waren, door den raad van Bileam, den kinderen Israëls, om oorzake der overtreding tegen den HEERE te geven, in de zaak van Peor; waardoor die plaag werd onder de vergadering des HEEREN. 17 Nu dan, doodt al wat mannelijk is onder de kinderkens; en doodt alle vrouw, die door bijligging des mans een man bekend heeft.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

14 Alzo zegt de Heere HEERE: Gelijk het ganse land verblijd is, [alzo] zal Ik u de verwoesting aandoen. 15 Gelijk gij u verblijd hebt over de erfenis van het huis Israëls, omdat zij verwoest is, alzo zal Ik aan u doen; het gebergte van Seïr, en gans Edom, zal geheel een verwoesting worden; en zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben.