Geloof

Uit Christipedia

Geloof is een overtuiging aangaande wat men niet ziet. Geloof in onze Heer Jezus, de Zoon van God, is noodzakelijk om behouden te worden.

Heb 11:1 Het geloof nu is de zekerheid van wat men hoopt, de overtuiging van wat men niet ziet. (TELOS)

Kenmerken. Twee kenmerken zijn wezenlijk voor geloof.

1. Het eerste wezenskenmerk van geloof is dat dingen betreft die men niet ziet. Het voorwerp van het geloof is onzienlijk voor de gelovige op aarde hier en nu. Het voorwerp kan in de toekomst liggen, zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het kan ook in het heden zijn, zoals God, de Heer Jezus, engelen. Het kan ook in het verleden liggen, zoals de opstanding van Christus.

2. Het tweede wezenskenmerk van het geloof is dat het een vaste overtuiging is, een zekerheid.

Voorbeelden van geloof met deze kenmerken vinden we in Hebr. 11, het hoofdstuk over de geloofshelden.

Geloofsleer. 'Geloof' kan ook betekenen: datgene wat geloofd wordt, of de geloofsleer. Voorbeeld:

Judas 1:3 Geliefden, terwijl ik alle bereidwilligheid had u te schrijven over onze gemeenschappelijke behoudenis, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de vermaning om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd. (TELOS)

Noodzaak

Geloof is noodzakelijk om behouden te worden. De apostel Paulus betuigde de mensen dat zij zich tot God moesten bekeren en in onze Heer Jezus geloven.

Hnd 20:21 terwijl ik zowel aan Joden als Grieken de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus betuigde. (TELOS)

Tot geloof komen

Gods werk. God wilt dat mensen tot geloof in Zijn Zoon, de Heiland der wereld, komen. Daar werkt Hijzelf aan. Bijvoorbeeld deed Hij dat bij Lydia.

Hnd 16:14 En een vrouw genaamd Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God vereerde, hoorde toe; en de Heer opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus werd gesproken. (TELOS)

Dienstknechten. God wilt dat mensen tot geloof komen. Hiervoor gebruikt Hij zijn dienstknechten, die het evangelie van Gods genade verkondigen. Zo hebben Paulus en Apollos mensen in Corinthe bekend gemaakt met het evangelie.

1Co 3:5 Wat is dan Apollos, en wat is Paulus? Dienstknechten door wie u tot geloof gekomen bent, en dat zoals de Heer aan ieder heeft gegeven. 1Co 3:6 Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft de groei gegeven. (TELOS)

Zoals de Heer geeft. Allen komen niet op dezelfde wijze, door dezelfde middelen tot geloof, of ontvangen dezelfde mate van geloof. Het gebeurt "zoals de Heer aan ieder heeft gegeven" (vers 5).

Bron van geloof

De Heer Jezus Christus is een bron van geloof. Dat heeft Paulus ervaren:

1Ti 1:12  Ik dank Christus Jezus, onze Heer, die mij kracht gegeven heeft, dat Hij mij trouw heeft geacht, daar Hij mij in de bediening gesteld heeft, 1Ti 1:13  mij die vroeger een lasteraar, een vervolger en een smader was; maar mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik het onwetend heb gedaan, in ongeloof; 1Ti 1:14  en de genade van onze Heer is meer dan overvloedig geweest met geloof en liefde, die in Christus Jezus is. (Telos)

Klein en groot geloof

Ons geloof, ons geloofsvertrouwen kan klein, groot of daartussen in zijn. Een (heidense) hoofdman uit Kapernaüm, wiens knecht verlamd was en vreselijke pijn had, had een groot geloof in Jezus. De Heer merkte dat op.

Mt 8:10 Toen Jezus nu dit hoorde, verwonderde Hij Zich en zei tot hen die volgden: Voorwaar, Ik zeg u, bij niemand heb Ik zo’n groot geloof in Israel gevonden. (TELOS)

Ook een heidense vrouw uit de streken van Tyrus en Sidon, wier dochter ernstig bezeten was, had een groot geloof.

Mt 15:28 Toen antwoordde Jezus en zei tot haar: O vrouw, groot is uw geloof; moge u gebeuren zoals u wilt. En haar dochter werd gezond van dat uur af.

De discipelen bleken kleingelovig, toen hun schip geteisterd werd door een storm.

Mt 8:26 En Hij zei tot hen: Waarom bent u angstig, kleingelovigen? Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee, en er ontstond een grote stilte. (TELOS)

Petrus had geloof om, op Jezus' uitnodiging en bevel, over het onstuimige water van het meer van Galilea te lopen, maar zijn geloof bleek klein te zijn, toen hij op de omstandigheden zag, waarop hij begon te zinken:

Mt 14:31 En terstond strekte Jezus zijn hand uit, greep hem en zei tot hem: Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? (TELOS)

Toen de discipelen geen raad wisten hoe de menigte van voedsel te voorzien, sprak de Heer hen aan als 'kleingelovigen':

Mt 16:8 Daar nu Jezus dit merkte, zei Hij: Waarom overlegt u onder elkaar, kleingelovigen, dat u geen broden hebt meegenomen? (TELOS)

Door kleingeloof konden de discipelen een bezetene niet bevrijden.

Mt 17:19 Toen kwamen de discipelen tot Jezus afzonderlijk en zeiden: Waarom konden wij hem niet uitdrijven? Mt 17:20 Hij nu zei tot hen: Vanwege uw kleingeloof; want voorwaar, Ik zeg u: als u een geloof hebt als een mosterdzaad, zult u tot deze berg zeggen: Verplaats u van hier daarheen, en hij zal zich verplaatsen; en niets zal u onmogelijk zijn. (TELOS)

Zwak en sterk geloof

Abraham was niet zwak in het geloof, hij had een sterk geloof, een geloof zonder te twijfelen.

Ro 4:18 die tegen hoop op hoop heeft geloofd, opdat hij een vader van vele volken zou worden, volgens wat gezegd was: ‘Zo zal uw nageslacht zijn’. Ro 4:19 En niet zwak in het geloof lette hij niet op zijn eigen al afgestorven lichaam, daar hij ongeveer honderd jaar oud was, en niet op het afgestorven zijn van de moederschoot van Sara; Ro 4:20 en hij twijfelde niet aan de belofte van God door het ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God heerlijkheid gaf (TELOS)

Jakobus moedigt ons aan te vragen (bidden) "in geloof, geheel zonder te twijfelen".

Jak 1:6 Laat hij echter vragen in geloof, geheel zonder te twijfelen. Want wie twijfelt, is gelijk aan een golf van de zee, die door de wind voortgedreven en opgejaagd wordt. Jak 1:7 Want laat die mens niet menen dat hij iets van de Heer zal ontvangen; Jak 1:8 hij is een wankelmoedig man, onberekenbaar in al zijn wegen. (TELOS)

Werk van het geloof

Werk van het geloof is goed werk dat uit geloof gedaan wordt.

1Th 1:3 onophoudelijk gedachtig aan uw werk van het geloof en uw arbeid van de liefde en uw volharding van de hoop op onze Heer Jezus Christus, tegenover onze God en Vader, (TELOS)

2Th 1:11 Daarom bidden wij ook altijd voor u, dat onze God u de roeping waard acht en alle welbehagen van zijn goedheid en het werk van het geloof in kracht vervult, (TELOS)

Jakobus leert dat geloof zonder werken dood is en niet kan behouden.

Jak 2:14 Wat baat het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, maar hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem soms behouden? Jak 2:15 Als een broeder of zuster zonder kleding zijn en gebrek hebben aan het dagelijkse voedsel Jak 2:16 en iemand van u zegt tot hen: Gaat heen in vrede, warmt u en verzadigt u, maar u geeft hun niet het voor het lichaam benodigde, wat baat het? Jak 2:17 Zo is ook het geloof, als het geen werken heeft, op zichzelf dood. (TELOS)

Levend of waarachtig geloof uit zich in goede werken. Uit onze werken tonen wij ons geloof (Jak. 2:18). Een voorbeeld van geloof zonder goede werken is dat van de demonen.

Jak 2:19 U gelooft dat God een is? Daar doet u goed aan; de demonen geloven dat ook en zij sidderen. Jak 2:20 Maar wilt u weten, nietig mens, dat het geloof zonder de werken werkeloos is? (TELOS)

Abraham werd op grond van het werk van zijn geloof, bestaande in het gelovig offereren van Izaäk, gerechtvaardigd. Zijn geloof werd volmaakt uit zijn werken.

Jak 2:21 Is onze vader Abraham niet op grond van werken gerechtvaardigd, toen hij zijn zoon Izaak op het altaar geofferd had? Jak 2:22 U ziet dat het geloof samenwerkte met zijn werken en het geloof uit de werken volmaakt werd. Jak 2:23 En de Schrift werd vervuld die zegt: ‘En Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend’, en hij werd een vriend van God genoemd. Jak 2:24 U ziet dat een mens op grond van werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen op grond van geloof. (TELOS)

Rachab de hoer werd evenzo gerechtvaardigd op grond van het werk van haar geloof. Haar werk bestond in het verbergen en doen ontsnappen van de Israëlitische verspieders.

Jak 2:25 En is niet evenzo ook Rachab de hoer op grond van werken gerechtvaardigd, toen zij de boodschappers opgenomen en langs een andere weg uitgelaten had? Jak 2:26 Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood. (TELOS)

Bewaring van het geloof

Zie ook Bewaring.

Het geloof bewaren betekent: (1) je persoonlijke overtuiging bewaren, (2) vasthouden aan de geloofsleer die is overgeleverd.

Hoewel we persoonlijk door God bewaard worden en collectief de gemeente door de eeuwen heen bewaard wordt tot de komst van de Heer Jezus, hebben we niettemin de opdracht het geloof te bewaren.

Vasthouden aan de geloofsleer betekent niet alleen dat we persoonlijk daaraan vasthouden, maar ook dat we de ontvangen geloofsleer op onze beurt overdragen aan onze kinderen en jonge mensen die tot geloof zijn gekomen.

Bewaren van de geloofsleer betekent ook dat we soms strijd moet voeren.

Judas 1:3 Geliefden, terwijl ik alle bereidwilligheid had u te schrijven over onze gemeenschappelijke behoudenis, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de vermaning om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd.

Geloven in het Westen

Amerikaanse christenen vinden in meerderheid (74%) dat geloof een steeds belangrijker zaak wordt. Daar staat tegenover dat de Amerikanen steeds minder belang hechten aan denominaties en bepaalde kerkelijke leringen. Dit blijkt uit een onderzoek van de Barna Group (2009).

Zelf pakket samenstellen

'Vroeger identificeerden de meesten zich met een bepaalde kerk met een eigen theologisch standpunt,' aldus de onderzoeksinstelling Barna Group. 'Tegenwoordig vergelijken de Amerikanen zowel diverse christelijke standpunten als niet-christelijke standpunten naast elkaar, en kiezen daar hun eigen unieke, persoonlijke combinatie uit, die vaak bestaat uit een mengsel van leringen van zowel het christendom, het boeddhisme, het judaïsme, het hindoeïsme, de islam als ook het secularisme.' (2009)

Prettig

'Amerikanen kiezen in toenemende mate theologische standpunten uit die ze zelf prettig vinden en hebben er steeds minder moeite mee om de overige leringen van de Bijbel te verwerpen,' aldus de Barna Group (2009).

Innerlijk tegenstrijdig

'Een toenemend aantal mensen fungeert inmiddels als hun eigen theoloog. Het gevolg hiervan is dat de Amerikanen een onvoorspelbaar en zichzelf tegensprekend 'geloofspakket' omhelzen.' (Barna Group, 2009) Tegenstrijdig zijn bijvoorbeeld de gedachten (1) dat men behouden wordt door het geloof in de Heer Jezus omdat men vergeving heeft gevraagd voor eigen zonden en Jezus Christus als Redder heeft geaccepteerd; (2) Jezus heeft gezondigd.

Referenties

Engelstalig artikel over onderzoekresultaten Barna Group (2009)