God de Vader

Uit Christipedia

God de Vader is een van de drie personen van de ene Godheid.

De Heer Jezus leerde zijn leerlingen te bidden tot 'onze Vader in de hemelen'. Door het geloof in de Heer Jezus, de geestelijke geboorte uit God en door de Heilige Geest kennen wij God als Vader.

Al Gods namen, die Zijn grootheid en heerlijkheid weergeven, zijn ook belangrijk en waardevol voor onze tijd; immers zoals God in het verleden was zo is Hij nog. Toch is er één Naam, die ons nog dierbaarder is. Een naam ons in het nieuwe testament onthuld. Het is de Vadernaam.

Wel wordt voor Hem de naam Vader gebruikt in het oude testament, maar dan altijd in de zin van Oorsprong of Verwekker van het volk Israël (Jes. 63:16; 64:8).

Jes 63:15  Kijk [neer] uit de hemel en zie uit Uw heilige en luisterrijke woning. Waar zijn Uw na-ijver en Uw machtige daden, Uw innerlijke bewogenheid en Uw barmhartigheid? Ze houden zich jegens mij in. Jes 63:16 Toch bent U onze Vader, want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. U, HEERE, bent onze Vader; onze Verlosser van oude tijden af is Uw Naam. Jes 63:17 HEERE, waarom doet U ons afdwalen van Uw wegen? [Waarom] verhardt U ons hart, zodat wij U niet vrezen? Keer terug omwille van Uw dienaren, de stammen van Uw eigendom. (HSV)

Jes 64:7 Er is niemand die Uw Naam aanroept, die zich beijvert om U vast te grijpen, want U verbergt Uw aangezicht voor ons en U doet ons wegkwijnen in de greep van onze ongerechtigheden. Jes 64:8 Maar nu, HEERE, U bent onze Vader! Wij zijn het leem en U bent onze Pottenbakker: wij zijn allen het werk van Uw handen. Jes 64:9 HEERE, wees niet al te vertoornd en denk niet voor eeuwig aan de ongerechtigheid. Zie, aanschouw toch, wij allen zijn Uw volk. (HSV)

De Here Jezus heeft echter de Vader verklaard (Joh. 1:18) en na Zijn opstanding zei Hij: Ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader, tot mijn God en uw God (Joh. 20:17). In de brieven van het nieuwe testament wordt telkens de Vadernaam gebruikt. Dit sluit in, dat de gelovigen kinderen van God en bijzondere voorwerpen van Zijn liefde zijn (2 Cor. 6:18; Joh. 16:27).

Joh 16:27  want de Vader Zelf heeft u lief, omdat u Mij hebt liefgehad en geloofd hebt dat Ik van God ben uitgegaan. Joh 16:28  Ik ben van de Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen; Ik verlaat de wereld weer en ga heen naar de Vader. (TELOS)

Zijn Hart en Welbehagen

Het hart van de Vader houdt Zich bezig met al de heerlijkheid van de persoon en het werk van de Zoon. Toen de Zoon als mens op aarde was, behaagde het de hele Volheid van de Godheid in hem te wonen.

Col 1:19 Want het behaagde de hele Volheid in Hem te wonen Col 1:20 en door Hem alle dingen tot Zichzelf te verzoenen, na vrede gemaakt te hebben door het bloed van zijn kruis, door Hem, hetzij de dingen op de aarde, hetzij de dingen in de hemelen. (TELOS)

Bij het begin van de openbare dienst van de Zoon op aarde sprak de Vader:

Lu 3:21 Het gebeurde nu, toen al het volk werd gedoopt en ook Jezus was gedoopt en bad, dat de hemel werd geopend Lu 3:22 en de Heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op Hem neerdaalde, en er kwam een stem uit de hemel: U bent mijn geliefde Zoon, in U heb Ik welbehagen gevonden. (TELOS)

Ongeveer tegen het einde van het dienstwerk van de Zoon op aarde sprak de Vader:

Mt 17:5 Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen; en zie, een stem uit de wolk, die zei: Deze is mijn geliefde Zoon, in Wie Ik welbehagen gevonden heb, hoort Hem. (TELOS)

De Vader schat de Zelfopoffering van de Heer Jezus zeer hoog. De Heer Jezus ging vrijwillig naar het kruis. Hij stierf om Gods Naam te verheerlijken en Zijn wil te volbrengen.

Joh 10:17 Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik mijn leven afleg, opdat Ik het weer neem. Joh 10:18 Niemand neemt het van Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af; Ik heb macht het af te leggen en heb macht het weer te nemen. Dit gebod heb Ik van mijn Vader ontvangen. (TELOS)

Het was Gods wil dat zondaars behouden werden. Daarom droeg de Heer Jezus onze zonden in Zijn lichaam (1 Pe 2:24), liet hij zich tot zonde maken (2 Cor 5:21), droeg hij in onze plaats het oordeel van God en werd hij van God verlaten. En dit alles deed de Heer Jezus op een volmaakte wijze, welke  God behaagde.

Heb 9:13 Want als het bloed van bokken en stieren en de as van een jonge koe, gesprenkeld op de onheiligen, heiligt tot de reinheid van het vlees, Heb 9:14 hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf vlekkeloos aan God heeft geofferd, ons geweten reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. (TELOS)

De verlosten zijn overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van Zijn Liefde.

Col 1:13 die ons gered heeft uit de macht van de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, (TELOS)

God en de Vader

Jak 1:27 Reine en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen te bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet van de wereld te bewaren. (TELOS)

De Heer en Vader

Jak 3:9 Met haar zegenen wij de Heer en Vader, en met haar vervloeken wij de mensen die naar Gods gelijkenis gemaakt zijn. (TELOS)

Zijn voorkennis

1Pe 1:2 uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, door heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus; genade en vrede zij u vermenigvuldigd. (TELOS)

Zijn heerlijkheid

Flp 4:20 Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid! Amen. (TELOS)

Zijn verborgenheid

Christus is de verborgenheid van God de Vader.

Col 2:2 opdat hun harten vertroost worden en zij samengevoegd zijn in liefde en tot alle rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht, tot kennis van de verborgenheid van God de Vader, Christus, Col 2:3 in Wie al de schatten van de wijsheid en kennis verborgen zijn. (TELOS)

Zijn stem

2Pe 1:17 Want Hij ontving van God de Vader eer en heerlijkheid, toen van de luisterrijke heerlijkheid zo’n stem tot Hem kwam: ‘Deze is mijn geliefde Zoon, in Wie Ik welbehagen heb gevonden’. (TELOS)

Zijn Zoon

De Heer Jezus Christus is 'de Zoon van de Vader'.

2Jo 1:3 genade, barmhartigheid, vrede zal met ons zijn van God de Vader en van de Heer Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde. (TELOS)

Uit Hem, voor Hem zijn alle dingen

1Co 8:5 Want al zijn er ook die goden genoemd worden, hetzij in de hemel, hetzij op aarde (zoals er vele goden en vele heren zijn), 1Co 8:6 dan is er toch voor ons maar een God, de Vader, uit Wie alle dingen zijn, en wij voor Hem; en een Heer, Jezus Christus, door Wie alle dingen zijn, en wij door Hem. (TELOS)

Wat Hij aan ons doet

1Pe 1:3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren doen worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, (TELOS)

Col 1:12 terwijl u de Vader dankt, die u bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan het erfdeel van de heiligen in het licht; Col 1:13 die ons gered heeft uit de macht van de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, (TELOS)

Werkend samen met de Heer Jezus Christus

Joh 14:23 Jezus antwoordde en zei tot hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren, en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en woning bij hem maken. (TELOS)

1Th 3:11 Maar onze God en Vader Zelf en onze Heer Jezus Christus moge onze weg tot u banen! (TELOS)

2Th 2:16 En moge onze Heer Jezus Christus Zelf, en God onze Vader die ons heeft liefgehad en ons eeuwige vertroosting en goede hoop door genade heeft gegeven, 2Th 2:17 uw harten vertroostten en u versterken in alle goed werk en woord. (TELOS)

Genade, barmhartigheid, vrede, liefde, geloof

De Vader is, evenals de Heer Jezus Christus, een bron van vrede, liefde en geloof.

Jds 1:1 Judas, slaaf van Jezus Christus en broer van Jakobus, aan de geroepenen die in God de Vader geliefd en in Jezus Christus bewaard zijn:

Efe 6:23 Vrede zij de broeders en liefde met geloof, van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. (TELOS)

Flp 1:2 genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. (TELOS)

Col 1:2 aan de heilige en trouwe broeders in Christus in Kolosse: genade zij u en vrede van God onze Vader. (TELOS)

2Th 1:2 genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. (TELOS)

1Ti 1:2 aan Timotheus, mijn echt kind in het geloof: genade, barmhartigheid en vrede van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heer. (TELOS)

2Ti 1:2 aan Timotheus, mijn geliefd kind: genade, barmhartigheid, vrede van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heer. (TELOS)

Tit 1:4 aan Titus, mijn echt kind naar het gemeenschappelijk geloof: genade en vrede van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heiland. (TELOS)

Flm 1:3 genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. (TELOS)

2Jo 1:3 genade, barmhartigheid, vrede zal met ons zijn van God de Vader en van de Heer Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde. (TELOS)

De gemeente in Hem

1Th 1:1 Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonikers in God de Vader en de Heer Jezus Christus: genade zij u en vrede! (TELOS)

2Th 1:1 Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonikers in God onze Vader en de Heer Jezus Christus: (TELOS)

Hem danken

Col 1:3 Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd, als wij voor u bidden, (TELOS)

Col 1:12 terwijl u de Vader dankt, die u bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan het erfdeel van de heiligen in het licht; (TELOS)

Hem danken in de naam van Christus.

Efe 5:20 en dankt te allen tijde voor alles de God en Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus, (TELOS)

Hem danken door Christus.

Col 3:17 En al wat u doet, in woord of in werk, doet alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God de Vader door Hem dankt. (TELOS)

Hem zegenen

1Pe 1:3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren doen worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, (TELOS)

Toekomst

1Th 3:13 opdat Hij uw harten versterkt om onberispelijk te zijn in heiligheid voor onze God en Vader bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen. Amen. (TELOS)

Bron

De eerste tekst van dit artikel is op 5 okt. 2018 onttrokken aan het artikel God.