Haman

Uit Christipedia

Haman (= "luisterrijk") is een persoon uit het Bijbelboek Esther die het volk van de Joden zocht uit te roeien. Hij bekleedde een vooraanstaande post onder koning Ahasveros (= Xerxes I) van Perzië, in de 1e helft van de 5e eeuw vóór Christus.

Afkomst en naam. Haman is de zoon van Hammedatha (Esth. 3:10) en wordt 'de Agagiet' genoemd, wat hem in verband brengt met de Amalekieten, een volk dat Israël tijdens de woestijnreis had aangevallen en tot een blijvende vijand werd. Koningen van Amalek droegen de titel Agag. Haman is dus waarschijnlijk een nakomeling van een Amalekietische koning.

De naam Haman betekent luisterrijk en is mogelijk ontleend aan Hamman, de Elamietische oppergod.

Zijn vrouw en zonen. Hamans vrouw was Zeres (Esth. 5:10). Hij had tien zonen (Esth. 9:7-9), wier namen en hun betekenissen hieronder gegeven worden. De namen zijn van Perzische oorsprong. Ze worden in de Hebreeuwse Bijbel onder elkaar geschreven.

 1. Parsandatha (of Parsandata) = door gebed gegeven
 2. Dalfon = druipend
 3. Asfata = de verlokten bijeengebracht
 4. Poratha = vruchtbaarheid of teleurstelling
 5. Adalia = ik zal worden opgeheven door Jah
 6. Aridatha = de leeuw van het besluit
 7. Parmastha = voortreffelijk
 8. Arisai = leeuw van mijn banieren (?)
 9. Aridai = de leeuw is genoeg
 10. Vaizatha = sterk als de wind

Zijn genocideplan. Haman bereidde de moord voor op alle Joden in het Perzische rijk omdat de jood Mordechai weigerde voor hem te buigen. Door middel van loten bepaalde Haman de dag waarop hij alle joden zou laten vermoorden.

Het boze plan van Haman wordt echter verijdeld door koningin Esther, een pleegdochter van Mordechai, die door Gods regering gemalin van Ahasveros was geworden. 

Esther wijst Haman aan.

Zijn einde. Haman wordt opgehangen aan de paal die hij voor Mordechai had opgericht. Later worden de zonen van Haman door de Joden gedood.

550 — 500 v.C. < Israël 500 — 400 v.C.[1] > 400 — 300 v.C.
Nehemia (persoon)ArthahsastaAhasverosDarius I

Poerimfeest

De overwinning op Haman en de vijanden der Joden wordt nog steeds gevierd in het Joodse poerimfeest (van poer = lot). Daarbij worden symbolisch de oren van Haman gegeten in de vorm van grote plakken knapperig gefrituurd beslag. Het boek Esther wordt voorgelezen en telkens als de naam Haman wordt genoemd, maken de luisteraars (vooral de kinderen) lawaai om hun afkeer van deze Jodenhater uit te drukken.

Voorafbeelding

Haman schijnt een voorafbeelding van de "mens der zonde" (antichrist), die de joden zal zoeken uit te roeien, vanaf het midden van de laatste jaarweek van Daniël (zie inz. Opb. 12). 

Haman maakt een een bliksemcarrière in de openingsverzen van Esther hoofdstuk 3. Hij verwierf in korte tijd een positie boven alle vorsten van het rijk. Een koninklijk besluit werd uitgevaardigd dat alle knie zou buigen voor hem. In hem zien we ook een voorloper van het beest uit de zee (Opb. 13), die macht en groot gezag van de satan ontvangt; de "kleine hoorn" van Daniël 7:8 die de ogen van een mens heeft en een mond die grote dingen spreekt.

Iedereen, behalve de gelovige jood Mordechai, buigt voor Haman, zoals in de toekomst de mensen, behalve de Christusgelovige joden, aanbidding zullen brengen aan het Beest uit de zee. De hoogmoed van Haman in hoofdstuk 5 en 6, in zijn begeerte om op het paard van de koning te rijden en de gewaden van de koning te dragen (6:7-9) vinden we terug bij de Mens der Zonde die zich in de tempel van God zal laten aanbidden als God.

Haman heeft tien zonen, die later eveneens worden gedood. Het Beest uit de zee is verbonden met tien koningen (Dan 7:23-24; Opb 17:12-14).

Bronnen

Artikel Haman op Wikipedia.nl

Hebreeuws-Nederlands lexicon van de Online Bible leverde de betekenissen van de namen

Voetnoot

 1. De jaartallen zijn deels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).