Hammaäloth

Uit Christipedia

Hammaäloth (= opgangen) is een onvertaald Hebreeuws woord, in het Nederlands overgeschreven in de Statenvertaling van de Bijbel. Het komt voor in de titel van de Psalmen 120-134. Enkele zijn gedicht door David.

Ps 120:1 Een lied Hammaäloth. Ik heb tot den HEERE geroepen in mijn benauwdheid, en Hij heeft mij verhoord. (SV)

Het woord Haämaloth betekent letterlijk 'opgangen'. Het is afgeleid van het grondwoord ‘ma’alaah’, dat betekent "trap, opklimming, graden, opgang, opstijging". De psalmen bevatten liederen van de opgangen, te weten naar Gods heiligdom.

De Herziene Statenvertaling heeft in Psalm 120:1 "een pelgrimslied"; "een bedevaartslied" hebben de NBG51-vertaling, de Canisius-vertaling, de Leidse vertaling, de Willibrord-vertaling en de NBV-2004 vertaling.

Het opgaan komt het duidelijkst naar voren in Ps. 122, dat gewaagt van het opgaan naar Jeruzalem, de hoger gelegen heilige stad, waarin het huis van Jahweh is.

Ps 122:1 Een lied Hammaäloth, van David. Ik verblijd mij in degenen, die tot mij zeggen: Wij zullen in het huis des HEEREN gaan. Ps 122:2 Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem! Ps 122:3 Jeruzalem is gebouwd, als een stad, die wel samengevoegd is; Ps 122:4 Waarheen de stammen opgaan, de stammen des HEEREN, [tot] de getuigenis Israëls, om den Naam des HEEREN te danken. Ps 122:5 Want daar zijn de stoelen des gerichts gezet, de stoelen van het huis van David. Ps 122:6 Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen. Ps 122:7 Vrede zij in uw vesting, welvaren in uw paleizen. Ps 122:8 Om mijner broederen en mijner vrienden wil, zal ik nu spreken, vrede zij in u! Ps 122:9 Om des huizes des HEEREN, onzes Gods wil, zal ik het goede voor u zoeken. (SV)

Volgens de Joodse overlevering in de Misjna bestond de opgang van de voorhof der vrouwen tot de voorhof der Israëlieten uit vijftien treden, overeenkomstig de vijftien liederen der opgang in de psalmen. Op die treden plachten de Levieten te zingen[1]; op elke trede zongen zij een van die psalmen.

Voetnoot

  1. Dr. ir. J. de Graaf e.a. (red.), Tekst voor Tekst; de Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht. (Boekencentrum, 1987). Commentaar bij Ps. 120:1