Hazor

Uit Christipedia

Hazor of Hasor of Chasor is de naam van verschillende plaatsen genoemd in de Bijbel. De bekendste was een Kanaänitische stad stad in een bergachtige streek in Noord-Kanaän.

Naam

De Hebreeuwse naam is חצור, overgeschreven Chatzor, d.i. "Omheining"[1] of "Hof, hoeve"[2] of "Kasteel"[3]. De plaatsnaam komt 19x voor in het Oude Testament. Het strongnummer is H2674

Verwijzingen

De naam verwijst in de Bijbel naar vier verschillende plaatsen[3]:

  1. een koninklijke stad in het noorden van Kanaän, bij lot toegewezen aan de stam Naftali;
  2. een van de steden van Juda in het uiterste zuiden (Joz. 15:23);
  3. een stad ten noorden van Jeruzalem waar de Benjaminieten woonden na hun terugkeer uit de Babylonische ballingschap; waarschijnlijk het moderne Khirbet Hazzur[4].
  4. een gebied in Arabië;

Kanaänitische stad Hazor

Hazor was een Kanaänitische stad stad in een bergachtige streek in Noord-Kanaän.

Ligging. Hazor was gelegen ten noorden van het meer van Galilea, ten zuidwesten van het Hoelemeer, ter plaatse waar de weg, die Sidon met Bet-Sean verbindt, gesneden wordt door die, welke van Damascus dwars door Galilea naar Megiddo en van­ daar over de kustvlakte van Saron en Filistéa voerde.

Betekenis. Hazor had voor Noord-Kanaan dezelfde betekenis als Sichem voor Midden- en Hebron voor Zuid-Kanaän. Zij was bijna duizend jaar lang de grootste versterkte stad in Kanaän, vóór de komst van het volk Israël. Door haar ligging strekte haar politieke invloed zich zuidwaarts tot de bergen van Samaria en westwaarts tot Akko uit. Hazor nam de eerste plaats in de eerste plaats onder de steden van Galiléa.

Sterkte. Reeds de naam der stad (Hazor = omheining) spreekt van haar militair vermogen. Ze nam een tame­lijk wel vlak tafelland in van ongeveer 1100 meter lengte en 550 meter breedte, dat aan drie zijden beschermd wordt door steile hellingen. Deze natuurlijke sterkte van de plaats wordt nog verhoogd door een wal van vast gestampte aarde, die haar geheel omgaf be­halve aan de zuidoostelijke zijde, welke beheerst werd door een ongeveer 50 meter hoger liggende cita­del.

Inwonertal. De eigenlijke stad kan ongeveer 4000 inwoners gehad hebben, terwijl het daarbij aansluitende leger­kamp voor een legertros van niet minder dan 30.000 man voldoende ruimte bood.

Ondergang. Na de veldtochten van Jozua in het midden en zuiden van Kanaän vormde Jabin, de koning van Hazor, een coalitie om Israël te beoorlogen (Joz. 11:1v). Het is de enige Kanaänitische stad die de Israëlieten met vuur vernietigden.

Ligging van Hazor

Tel Hazor is (anno 2012) één van de prominentste archeologische vindplaatsen in het land van Israël. Opgravingen hebben tekenen van de verwoesting door Israël aan het licht gebracht.

Overblijfsel van een magazijn in Hazor (foto 2018)

Hazor in Arabië

In Jer. 49:28v. lezen wij van de „koninkrijken van Hazor," waarbij de profeet Jeremia kennelijk geen stad, maar de vaste woonplaatsen hebbende Arabische stammen (Arabische semi-nomaden) ten oosten van het koninkrijk Juda op het oog had. Zij woonden gerust, zonder deuren of grendels (Jer. 49:31). De Babylonische koning Nebukadnezer versloeg deze koninkrijken en de inwoners werd verstrooid in alle windrichtingen (Jer. 49:32).

Jer 49:33  Hazor zal tot een verblijf[plaats] van jakhalzen worden, een woestenij tot in eeuwigheid. Daar zal niemand wonen, en geen mensenkind erin verblijven. (HSV)

Bronnen

Archeologie lijkt alweer Bijbelse verslag te steunen, IsraelToday.nl, 26 juli 2012.

A. Noordtzij, Joh. de Groot, Des Heeren heirscharen. Premieboek bij de N.C.R.V.-kalender 1938. Tekst van blz. 46 is onder wijziging verwerkt op 29 dec. 2020

Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.

Voetnoten

  1. A. Noordtzij, Joh. de Groot, Des Heeren heirscharen. Premieboek bij de N.C.R.V.-kalender 1938. Blz. 46.
  2. Ed. Riehm, C.H. van Rhijn (red.), Bijbelsch woordenboek voor ontwikkelde lezers der Heilige Schriften (Utrecht: Kemink & Zoon, 1885-1886) s.v. Hazor.
  3. 3,0 3,1 Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.
  4. J.J. Bimson, Encyclopedie van Bijbelse plaatsen (Kampen: Kok, 2007), s.v. Hasor.