Hin (inhoudsmaat)

Uit Christipedia

Een hin is in het Oude Testament een Hebreeuwse inhoudsmaat voor vloeistoffen, ongeveer 3,66 liter. De Joden zijn echter niet eenstemmig aangaande de juiste inhoud. De Herziene Statenvertaling zegt in haar voetnoten dat een hin "vermoedelijk ongeveer 6 liter" is[1].

Voorbeeldverzen. Dat de hin een inhoudsmaat voor vloeistoffen is, blijkt uit de volgende verzen:

Ex 29:40 Met een tiende deel meelbloem, gemengd met een vierendeel van een hin gestoten olie; en tot drankoffer een vierde deel van een hin wijn, tot het ene lam. (SV)

Le 23:13 En zijn spijsoffer twee tienden meelbloem, met olie gemengd, ten vuuroffer, den HEERE tot een liefelijken reuk; en zijn drankoffer van wijn, het vierde deel van een hin. (SV)

De olie van de heilige zalving bevatte een hin olijfolie.

Ex 30:24  ook vijfhonderd [sikkel] kassia, [gerekend] volgens de sikkel van het heiligdom, en een hin olijfolie. (HSV)

Hin en bath. Een hin is eenzesde of eenzevende deel van een bath, een andere Hebreeuwse inhoudsmaat voor vloeibare waren.

Onrecht. De Israëliet mocht geen onrecht doen met de inhoudsmaat; hij moest een 'zuivere hin' hebben:

Le 19:35 U mag geen onrecht doen in de rechtspraak, met de lengtemaat, met het gewicht en met de inhoudsmaat. Le 19:36 U moet een zuivere weegschaal hebben, zuivere gewichten, een zuivere efa en een zuivere hin. Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte geleid heeft. (HSV)

Voetnoot

  1. Ook Dr. ir. J. de Graaf e.a. (red.), Tekst voor Tekst; de Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht (Boekencentrum, 1987) noemt 6 liter, in het commentaar op Ezech. 4:11.